Ročné vyúčtovanie dodávky plynu


Slovenská republika je jedným z najviac plynofikovaných štátov v Európe. Ročná fakturácia dodávok zemného plynu zo strany dodávateľov je pre slovenské domácnosti, podnikateľov, firmy bežným "rituálom".

[mobile-buttons]

Vyúčtovanie plynu

Ročné vyúčtovanie (fakturácia) dodávok zemného plynu sa odvíja od zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom. Dodávateľ má právo žiadať od odberateľa, aby zaplatil za plyn, ktorý počas fakturačného odbobia odobral - dodávateľ plynu má právo vystaviť vyúčtovaciu faktúru.
Dodávateľ opakovane vystavuje odberateľovi vyúčtovaciu faktúru v závislosti od toho do akej distribučnej tarify je odberné miesto zaradené, aký typ merania je na odbernom mieste (ako často a akým spôsobom sú robené odpočty meradla), o aký typ zmluvy sa jedná, aké dlhé fakturačné obdobie si zmluvne dohodli dodávateľ a odberateľ.

Domácnosť, malý podnik a maloodber

Domácnosť a Malý podnik sa označujú aj ako zraniteľný odberateľ.

Domácnosť - všetky odberné miesta, ktoré majú priradenú distribučnú tarifnú skupinu D1-D8.
Malý podnik - odberné miesta, ktoré majú priradenú distribučnú tarifnú skupinu  M1-M6 za podmienky, že v predchádzajúcom fakturačnom období bol súčet ročného odberu plynu na všetkých odberných miestach odberateľa spolu najviac 100 000 kWh.
Maloodber - odberné miesta, ktoré majú priradenú distribučnú tarifnú skupinu M1-M8, ak nie sú malým podnikom.

Fakturácia minimálne jeden krát za rok

Odberné miesta domácnosť, malý podnik a maloodber majú meradlo (plynomer) typu C, čo je mechanické meradlo bez možnosti diaľkového odpočtu - je nutné vykonávať fyzický (cyklický) odpočet meradla minimálne jeden krát do roka. Prevádzkový poriadok distribútora (SPP - distribúcia , a.s.) podrobne popisuje, ako sa vykonávajú odpočty všetkých meradiel (cyklický odpočet, mimoriadny odpočet, fyzický odpočet, diaľkový odpočet, odpočet odhadom, samoodpočet, ...).
Každé odberné miesto s meradlom typu C je zaradené do iného cyklusu odpočtu. Informácia je uvedená vo Vašej ročnej vyúčtovacej faktúre. Odpočtové cykly sa označujú skratkou R01-R12, R15. Číslo v skratke znamená poradové číslo mesiaca v roku, v ktorom (mesiaci) je vykonaný odpočet plynomeru, pričom dátum odpočtu nemusí byť v posledný deň kalendárneho mesiaca. Odpočtový cyklus R15 znamená, že odpočet bol urobený k dátumu 31.12.

Vyúčtovacia faktúra za združenú dodávku plynu

Štruktúra vyúčtovacej faktúry pre domácnosť, malý podnik a maloodber je rovnaká. Rozdiel je v tom, že domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane. Vyúčtovaciu faktúru od dodávateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) pokladáme za najmenej zrozumiteľnú faktúru na Slovensku - dodávateľ by mal zapracovať na redizajne fakturačných šablón, aby jeho faktúram začali rozumieť aj obyčajní ľudia, ktorí nie sú odborníkmi na plynárenstvo.Možno Vás bude zaujímať
Ako odstúpiť od zmluvy o dodávke plynu
Cena za distribúciu a prepravu plynu
Prepočet energetických jednotiek
Poruchová linka
Ročné vyúčtovanie elektrickej energie