ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VÝPOVEĎ ZMLUVY, NOVÁ ZMLUVA (elektrina, plyn)


Každý odberateľ elektriny (plynu) má právo zmeniť dodávateľa. Ak sa odberateľ rozhodne zmeniť dodávateľa, tak prvá otázka je - Ako zmeniť dodávateľa? Ako vypovedať zmluvu o združenej dodávke elektriny (plynu)?
Odberateľ má možnosť podpísať novému dodávateľovi splnomocnenie na úkony spojené so zmenou dodávateľa. Zmena dodávateľa je na základe plnej moci zrealizovaná novým dodávateľom a zo zákona je bez poplatku.

[mobile-buttons]

Ak Vašu výpoveď zmluvy o dodávke elektriny (plynu) doručíte Vášmu aktuálnemu dodávateľovi, tak výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola Vaša výpoveď doručená Vášmu aktuálnemu dodávateľovi.

Výpovedná lehota vs. oznámenie o neobnovení zmluvy

V zmluvách je štandardne uvedené, že výpoveď sa pokladá za doručenú až v momente, kedy je fyzicky prevzatá adresátom od poštového doručovateľa, od kuriéra, prípadne na pobočke fyzicky od odberateľa. Dávame dôraz na slovo "doručenie". Výpoveď treba doručiť (nestačí výpoveď iba zaslať) pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty.

Výpovedná lehota

Zmluva bez viazanosti - pri zmluvách bez viazanosti sa používa výpovedná lehota, ktorá je štandardne jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa v mesiaci t+1, ktorý nasleduje po mesiaci t, v ktorom bola dodávateľovi doučená výpoveď zmluvy. Odporúčame vždy si preštudovať zmluvu a obchodné podmienky, aby ste presne vedeli, akú výpovednú lehotu máte.

Lehota na oznámenie neobnovenia zmluvy

Zmluva s viazanosťou -  pri podpise zmluvy si dajte pozor na právny termín "nezáujem o obnovu viazanosti zmluvy", prípadne "nezáujem o predĺženie viazanosti zmluvy". Tieto termíny používajú dodávatelia bežne v zmluvách s viazanosťou a ak ste si nedali pozor pri podpisovaní Vašej zmluvy, tak máte tento termín uvedený aj vo Vašej zmluve, prípadne v obchodných podmienkach. Termín nezáujem o obnovu viazanosti zmluvy má ten význam, že dodávatelia v zmluvách uvedú podmienku, že ak máte viazanosť a ak dodávateľovi s dostatočným predstihom neoznámite nezáujem o obnovu viazanosti, tak na Vašej zmluve bude viazanosť automaticky predĺžená. V praxi to znamená, že ak máte zmluvnú viazanosť napr. 24 mesiacov a ak najneskôr 2 mesiace pred skončením viazanosti nedoručíte dodávateľovi nezáujem o obnovu zmluvnej viazanosti, tak na Vašej zmluve bude automaticky o ďalších 24 mesiacov prolongovaná zmluvná viazanosť. Odporúčame vždy si preštudovať zmluvu a obchodné podmienky, aby ste vedeli (ak máte zmluvu s viazanosťou), akú zmluvnú lehotu máte na oznámenie nezáujmu o obnovu zmluvnej viaznosti. Pre inšpiráciu uvádzame vzory

VÝPOVEĎ ZMLUVY  (zrušenie zmluvy)

Vo výpovedi zmluvy treba uviesť (1) meno a adresu odberateľa, (2) komu je výpoveď zmluvy určená, (3) adresu odberného miesta (adresa odberného miesta musí byť napísaná presne, ako je uvedená na faktúre, aj s gramatickými, či faktickými chybami - takto je Vaše odberné miesto evidované v informačnom systéme distribútora), (4) EIC kód v elektrine / POD kód v plyne (alebo číslo odberného miesta ČOM, ak neviete EIC/POD kód), (5) dátum, ku ktorému je zmluva vypovedaná a (6) dátum, od kedy preberá zodpovednosť za odchýlku nový dodávateľ elektriny. Samozrejmosťou je miesto, dátum a podpis.

Výpovedná lehota

Pri zmluve o dodávke elektriny, zmluve o združenej dodávke elektriny, zmluve o dodávke plynu a zmluve o združenej dodávke plynu, uzatvorenej na neurčitý čas, je výpovedná lehota jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca ( § 15 ods. 16, zákon o energetike č. 251/2012 Z.z. ). Odporúčame, aby ste pri zmluvách s viazanosťou venovali pozornosť aj tomu, že v akej lehote máte dodávateľovi oznámiť Váš nezáujem o automatickú obnovu viazanosti - zvyčajne sa jedná o lehotu dva mesiace.

Kedy zmeniť dodávateľa

Termín zmeny dodávateľa je vždy k prvému (1.) dňu kalendárneho mesiaca.

Aké dokumenty treba podpísať, ak odberateľ vypovedá (ruší) zmluvu o združenej dodávke elektriny a podpisuje zmluvu s novým dodávateľom elektriny

 1. Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny (zrušiť zmluvu ak sa jedná o zmenu dodávateľa)
 2. Splnomocnenie (tlačivo ZSDIS, SSD, VSDS) na zrealizovanie procesu zmeny dodávateľa elektriny (ak sa jedná o zmenu dodávateľa)
 3. Nová zmluva o združenej dodávke elektriny (ak sa jedná o zmenu dodávateľa)

Aké dokumenty treba podpísať, ak odberateľ ruší zmluvu o združenej dodávke plynu a podpisuje zmluvu s novým dodávateľom plynu

 1. Výpoveď zmluvy o združenej dodávke plynu (zrušiť zmluvu ak sa jedná o zmenu dodávateľa)
 2. Splnomocnenie (tlačivo SPP-D) na zrealizovanie procesu zmeny dodávateľa plynu (ak sa jedná o zmenu dodávateľa)
 3. Nová zmluva o združenej dodávke plynu (ak sa jedná o zmenu dodávateľa)

Poznámka
Dodávateľ SPP požaduje, aby mu bola výpoveď doručená na jeho vlastnom tlačive
Domácnosť / Elektrina ( Uzatvorenie a zmeny zmluvy / Žiadosť o ukončenie odberu )
Malé podnikanie a organizácie / Elektrina ( Uzavretie a zmena zmluvy / Žiadosť o ukončenie odberu )
Domácnosť / Zemný plyn ( Uzavretie a zmeny zmluvy / Žiadosť o ukončenie/prerušenie/obnovenie odberu a preskúšanie meradla )
Malé podnikanie a organizácie / Zemný plyn ( Uzavretie a zmeny zmluvy / Žiadosť o ukončenie/prerušenie/obnovenie odberu a preskúšanie meradla )

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke energií je iný právny termín, ako zrušenie zmluvy o združenej dodávke energií. Hovorí o tom Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v nasledujúcich paragrafoch:

 • § 48 ods.1 - Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.
 • § 48 ods.2 - Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.
 • § 49 - Účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť.
 • § 49a - Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným.

V prípade odstúpenia od zmluvy treba do textu odstúpenia zapracovať všetky potrebné identifikátory podobne, ako je uvedené vyššie pri výpovedi zmluvy. Kľudne dajte do textu aj číslo zmluvy, meno externého predajcu a podobne.

Domácnosť

Odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke plynu (elektriny) v zákonnej lehote do 14 pracovných dní od podpisu zmluvy bez udania dôvodu: podľa § 17 ods. 3 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., môže odberateľ bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke plynu (elektriny) v lehote do 14 dní od dňa podpisu takejto zmluvy. Takéto odstúpenie od zmluvy je bez poplatku. Dodávateľ môže pýtať od odberateľa poplatok za odstúpenie od zmluvy, ak je odstúpenie realizované po uplynutí zákonnej lehoty 14 pracovných dní. Začiatok a koniec lehoty na odstúpenie od zmluvy je definovaný v § 122 Občiansky zákonník.
Odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke plynu (elektriny) z dôvodu nesúhlasu odberateľa so zmenou ceny elektriny (plynu), alebo so zmenou obchodných podmienok (OP): podľa § 17 ods. 4 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., "ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti so zmenou ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ktorú mu oznámil dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa odseku 1 písm. b), nesúhlasí, má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú". (pozn. Cenníky a OP musí dodávateľ zverejňovať na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní pred dňom ich účinnosti.) Príklad: dodávateľ dňa 01.decembra na svojom webe zverejní nový Cenník, alebo nové OP, kde ich účinnosť nastane dňa od 01.januára. Odberateľ musí urobiť v tomto mesiaci dve dôležité veci: (1) najneskôr 16.decembra doručiť dodávateľovi výpoveď z dôvodu nesúhlasu s novým Ceníkom / s novými Obchodnými podmienkami, (2) odberateľ si musí nájsť nového dodávateľa elektriny / plynu, ktorý mu bude dodávať elektrinu / plyn od 01. januára, podpísať s ním zmluvu.
Odstúpiť od (akejkoľvek) zmluvy pri podomovom predaji v zákonnej lehote do 14 dní bez udania dôvodu: podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.  môže spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy pri podomovom predaji v lehote do 14 dní od dňa podpisu takejto zmluvy. Takéto odstúpenie od zmluvy je bez poplatku. Predávajúci môže pýtať od spotrebiteľa  poplatok za odstúpenie od zmluvy, ak je odstúpenie realizované po uplynutí zákonnej lehoty 14 dní. Začiatok a koniec lehoty na odstúpenie od zmluvy je definovaný v § 122 Občiansky zákonník.

Aké dokumenty treba podpísať, ak odberateľ odstupuje od zmluvy o združenej dodávke elektriny (vzor)

 1. Odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny a odvolanie (výpoveď) splnomocnenia (poslať novému dodávateľovi elektriny)
 2. Odvolanie (zrušenie) výpovede pôvodnej zmluvy o združenej dodávke elektriny (poslať súčasnému dodávateľovi elektriny)
 3. Odvolanie (výpoveď) splnomocnenia na zrealizovanie procesu zmeny dodávateľa elektriny poslať distribútorovi elektriny

Aké dokumenty treba podpísať, ak odberateľ odstupuje od zmluvy o združenej dodávke plynu (vzor)

 1. Odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke plynu a odvolanie (výpoveď) splnomocnenia (poslať novému dodávateľovi plynu)
 2. Odvolanie (zrušenie) výpovede pôvodnej zmluvy o združenej dodávke plynu (poslať súčasnému dodávateľovi plynu)
 3. Odvolanie (výpoveď) splnomocnenia na zrealizovanie procesu zmeny dodávateľa plynu poslať distribútorovi plynu

Materiály a informácie publikované na doméne www.VyhodnaEnergia.sk slúžia iba na informačné účely, predovšetkým na orientáciu v danej  problematike a všeobecné poradenstvo; nejedná sa o poskytovanie právnych služieb. Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu právnu zodpovednosť. Uvedené informácie nie sú cieleným návodom pre odberateľov na rozviazanie zmluvného vzťahu s niektorým z najväčších dodávateľov elektriny, alebo plynu na Slovensku, ako sú SPP, ZSE, SSE, VSE, RWE, ČEZ, Slovakia Energy, innogy - toto sa rovnako tak týka aj ďalších (alternatívnych) dodávateľov na Slovensku.Možno Vás bude zaujímať
Koľko stojí MWh elektrickej energie
Vysvetlenie faktúry za elektrinu
Vysvetlenie faktúry za plyn
Cena plynu pre domácnosti
Cena elektriny pre domácnosti