Stránka používa cookies.

Kto je zraniteľný odberateľ elektriny, alebo plynu


ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM elektrickej energie je Domácnosť, alebo Malý podnik

Domácnosť - je fyzická osoba, ktorej dodáva elektrinu dodávateľ elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo na základe zmluvy o dodávke elektriny, a ktorej odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) a ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (aj pre chaty, garáže, záhradky a podobne, ak odber neslúži na podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť, ktorá nepredstavuje vlastnú spotrebu odberateľa elektriny v domácnosti). Za odber podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje odber elektriny, ktorý je určený na zabezpečovanie činnosti právnických osôb, samostatne zárobkovo činných osôb, správcovských organizácií alebo združení fyzických osôb alebo ktorý je určený na podnikateľské účely.

Malý podnik - odberateľom elektriny Malý podnik sa v roku nnnn rozumie koncový odberateľ elektriny mimo domácnosti s ročnou spotrebou elektriny za všetky jeho odberné miesta najviac 30000 kWh za rok nnnn-2, alebo, ak odberateľ elektriny má históriu kratšiu ako za rok nnnn-2, na základe projektovanej predpokladanej spotreby elektriny, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo na základe zmluvy o dodávke elektriny, a ktorého odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.


ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM zemného plynu je Domácnosť, alebo Malý podnik

Domácnosť - je fyzická osoba odoberajúca plyn na základe zmluvy pre svoju vlastnú spotrebu v domácnosti, nie však na podnikateľské účely, s odberateľom zvoleným a dohodnutým druhom tarify, resp. s dodávateľom určeným druhom tarify D1, D2, D3, D4, D5 a D6 na jednotlivom odbernom mieste. Dodávkou plynu pre domácnosti nie sú odbery plynu určené na výrobu tepla a ohrev vody zo spoločného tepelného zdroja bytového domu.

Malý podnik - je odberateľ plynu výlučne kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ako koncový odberateľ plynu, ktorý bol počas celého obdobia roku nnnn-2 odberateľom kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) s ročnou skutočnou spotrebou plynu za toto obdobie za všetky jeho odberné miesta najviac 100000 kWh, ktorý odoberá plyn na základe zmluvy, a ktorý uvedené skutočnosti dodávateľovi preukáže. Ak odberateľ preukáže dodávateľovi splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety, dodávateľ uplatní regulovanú cenu na spotrebu plynu odberateľa v roku nnnn. Dodávateľ použije pre ocenenie dodávky plynu ceny v zmysle týchto podmienok v roku nnnn aj pre tých odberateľov, ktorí svojím odberom plynu prekročia hranicu 100000 kWh, ak budú spĺňať kritériá definície Malého podniku.
Možno Vás bude zaujímať
Tarify dodávky elektrickej energie pre Firmy na nízkom napätí (nn)
Tarify dodávky elektriny pre Domácnosti
Sadzby distribúcie elektrickej energie na sústave nízkeho napätia
Inteligentné Meracie Systémy (IMS) v elektroenergetike
Sadzby distribúcie zemného plynu pre Firmy
Sadzby distribúcie zemného plynu pre Domácnosti