Fotovoltaika – vyhodené peniaze


Oplatí sa domácnosti investovať do fotovoltaických panelov? Naša rýchla odpoveď: "Sú to vyhodené peniaze, ktoré sa nikdy nevrátia". V článku nižšie uvádzame výpočty, prečo je fotovoltaika pre domácnosť ešte stále príliš drahou hračkou bez návratnosti. Výpočty sme aktualizovali na ceny v roku 2023 a návratnosť investície domácnosti do fotovoltaiky sa predĺžila cca o 3 roky (oproti roku 2022). Viac v článku nižšie.

Návratnosť investície do fotovoltaických "solárnych" panelov je pre domácnosť cca 20 rokov a viac. Ak domácnosť nepoužíva batériu (virtuálnu, alebo fyzickú), tak je úplne "normálne", že návratnosť je takmer 30 rokov. Je to pre domácnosti príliš drahá hračka bez návratnosti.
Montážne firmy udávajú životnosť fotovoltaických panelov viac než 20 rokov. Takže keď bude mať domácnosť šťastie a nejakým zázrakom sa bude možno (po 20 rokoch) blížiť k bodu návratnosti investície, tak je takmer isté to, že bude musieť fotovoltaické panely vyhodiť, alebo aspoň výrazne obmeniť (budúce fotovoltaické panely vyrobené o 20 rokov už asi nebudú kompatibilné s pôvodne inštalovanými panelmi, čiže domácnosť sa bude musieť zmieriť s tým, že vymení všetky panely a bude tak musieť investovať aj do novej elektroinštalácie). K tomu (ako bonus) bude musieť domácnosť kúpiť (už po tretí krát) opäť nový striedač, pretože striedač má životnosť cca 10 rokov. Nikdy nekončiaci kolotoč nákupov nových striedačov a nákladov na udržiavanie fotovoltaiky pri živote s neustále sa vzdaľujúcim bodom návratnosti investície do fotovoltaiky.

[mobile-buttons]

Na internete je veľa oslavných článkov na fotovoltaické systémy. Firmy, ktoré tieto systémy predávajú a montujú, uvádzajú pre domácnosti návratnosť investície do fotovoltaiky pod 10 rokov (6-8 rokov). Dokonca aj niektorí dodávatelia elektriny uvádzajú na svojich stránkach takéto zavádzajúce informácie. Preto sme sa rozhodli pozrieť sa na tému fotovoltaických systémov z pohľadu koncového užívateľa – domácnosti.
 

Meranie spotreby elektriny

Domácnosti v odbere elektriny tvoria dve skupiny odberateľov
 • Domácnosti v jednotarife (JT),
 • Domácnosti v dvojtarife (VT-vysoký tarif a NT-nízky tarif, používa sa tiež názov „denný a nočný prúd“).
 
Fotovoltaika na streche

Denný režim domácnosti sa z pohľadu výroby a spotreby elektriny pohybuje v opakujúcich sa cykloch. Od pondelka do piatku rodičia od 7:00 hod. do 15:00 hod. v práci a deti v škole, cez víkend všetci členovia domácnosti doma. Ďalší týždeň opäť to isté. Je to veľmi zjednodušený model denného a nočného režimu bežnej domácnosti. V takomto, alebo v podobnom modeli funguje odhadom 99% domácností. Rozdiely sú v tom, kedy do práce a z práce, rozdiely sú aj v tom, keď niekto pracuje na zmeny, alebo je už na dôchodku a podobne. Podstatou je to, že bežná domácnosť má svoje rituály, ktoré sa pravidelne opakujú na dennej, alebo týždennej báze.

Meranie spotreby elektrickej energie v domácnosti je realizované meradlami typu „C“, ktoré majú tieto dve základné charakteristiky
 • je to nepriebehové meranie,
 • odpočet je 1x za 12 mesiacov.

Nedokonalosť týchto meracích zariadení je v tom, že tieto meradlá nevedia poskytnúť informáciu o krivke spotreby elektriny domácnosti počas hodiny, dňa, týždňa, mesiaca či roku. Odberateľ a rovnako tak distribútor, či dodávateľ sa dozvedia skutočný stav meradla 1x za približne 12 mesiacov, kedy urobí odpočtár odpočet elektromeru (za podmienky, že meradlo je na hranici pozemku a odpočtár sa k meradlu fyzicky dostane - v opačnom prípade urobí distribútor iba odhad stavu meradla). To je všetko. Z takto získaných stavov meradla potom distribútor vypočíta predpokladanú krivku spotreby elektriny na odbernom mieste za minulé obdobie (medzi poslednými dvoma odpočtami). Táto krivka je iba teoretickým výpočtom na základe štatistického priemeru z historických dát vybranej skupiny odberateľov – podľa tzv. typových diagramov odberu (TDO).

Slovenských domácností, ktoré odoberajú elektrinu, je približne 3,6 milióna. Meranie spotreby týchto domácností je nedokonalé (z dôvodu merania typu „C“) a preto si distribútori a dodávatelia elektriny pri údajoch z meraní typu „C“ pomáhajú typovými diagramami odberu (TDO). Každá domácnosť je zaradená do konkrétnej distribučnej sadzby a každá takáto sadzba má priradený konkrétny TDO. Slovenské domácnosti majú 8 distribučných sadzieb a tie sú zaradené do troch TDO (viac informácií na stránkach distribútorov...).

TDO sú v podstate historicky zistené a spriemerované spotreby skupín odberateľov, kde sú tieto spotreby rozpočítané podľa dohodnutých algoritmov do 15-minutových časových období. Distribútori potom s pomocou TDO vedia rozpočítať spotrebu domácnosti za rok do 15-minutových časových úsekov za celý rok. Na každý kalendárny rok sa stanovia nové TDO.

Distribútori elektriny do roku 2021 povinne vymieňali analógové meradlá typu C za SMART meradlá na všetkých tých odberných miestach, kde je ročná spotreba elektriny minimálne 4 MWh/rok. Každé takéto odberné miesto by malo byť od 01.01.2022 už s meradlom SMART a distribútor by na takomto odbernom mieste mal merať dáta o spotrebe elektriny už v režime priebehového merania, čiže od 01.01.2022 sú výsledkom merania skutočné hodnoty odberu elektiny v granularite každých 15 minút. Pre úplnosť dodávame, že na všetkých tých odberných miestach, kde SMART meradlo nebude nainštalované (ročný odber elektriny menší než 4 MWh/rok), sa bude aj v budúcnosti naďalej používať TDO na výpočet teoretickej krivky spotreby elektriny na takomto odbernom mieste. Odberateľ elektriny má možnosť požiadať distribútora o nainštalovania SMART meradla.
 

Koľko rokov majú Vaše deti, koľko členov má Vaša domácnosť

Výpočet návratnosti investície do fotovoltaiky je presným výpočtom z nepresných dát. Viete zadefinovať vstupné investície do fotovoltaiky – dáte si urobiť cenovú ponuku a viete takmer presne, koľko Vás bude stáť inštalácia fotovoltaického systému.
Cenové ponuky od dodávateľov fotovoltaiky väčšinou však už neobsahujú budúce ročné náklady na údržbu systému a najmä neobsahujú budúce náklady na výmenu opotrebovaných častí po životnosti (napr. striedač Vám vydrží cca 10 rokov a každých 10 rokov ho budete musieť vymeniť, pričom cena striedača je v rozsahu 25% nákladov na celý fotovoltaický systém.) Za 20 rokov životnosti fotovoltaických panelov určite niektorý z panelov vypovie službu a s tým budú spojené náklady na opravu, výmenu, recykláciu, ...

Vôbec sa nehovorí o tom, koľko bude domácnosť stáť zlikvidovanie fotovoltaických panelov a celej súvisiacej elektroniky. Fotovoltaické panely bude treba raz dať do zberu. Bude to zadarmo, alebo to bude spoplatnené? Súčasná prax s inými odpadmi naznačuje, že o 20 rokov už asi určite bude konkrétne domácnosť platiť za to, že všetok jej odpad niekto zrecykluje. Takže koľko zaplatí domácnosť za to, že dá do zberu už nefunkčné fotovoltaické panely a s nimi súvisiacu elektrickú inštaláciu, ktorá bude už po životnosti?

Nepoznáte svoju budúcu spotrebu elektriny. Ak máte doma deti, ktoré sa práve narodili, tak je vysoko pravdepodobné, že v horizonte najbližších 20 rokov budú pravdepodobne intenzívne používať Váš dom ako svoje bydlisko. Ak pôjdu Vaše deti na vysokú školu na internát, či do zahraničia, tak budú už iba občasnými návštevníkmi Vášho domu, čo znamená, že nastane zmena spôsobu a rozsahu odberu elektriny vo Vašej domácnosti, než máte v súčasnosti. Ak sú Vaše deti práve vo veku napr. 10 rokov, tak o desať rokov už asi s Vami v dome bývať nebudú. No a Vám klesne spotreba elektriny práve v polčase (prípadnej) návratnosti investície do fotovoltaiky.
Úvahou na počet členov domácnosti, ich vek a ich „životné priority“ chceme iba poukázať na to, že ak chcete vypočítať návratnosť investície do fotovoltaiky, tak musíte brať do úvahy aj to, koľko osôb, ako dlho a akým spôsobom bude spotrebovávať na Vašom odbernom mieste elektrinu vyrobenú z fotovoltaiky.
Ak je domácnosť viacgeneračná, tak otázkou je že ako dlho bude domácnosť v takomto zložení? Plánuje sa niekto odsťahovať, koľko je to osôb a kedy sa odsťahujú?
 

Aký je vzťah medzi fotovoltaikou a TDO

Vo vzťahu ku konkrétnemu odbernému miestu je TDO kvalifikovaným odhadom priebehu spotreby a výroby elektriny na odbernom mieste v konkrétnom období. Pre potreby nášho výpočtu bude TDO aj kvalifikovaným odhadom priebehu spotreby a výroby elektriny na odbernom mieste v nasledujúcich rokoch.
Ak majiteľ odberného miesta zvažuje investíciu do fotovoltaiky, tak ho zaujímajú odpovede na otázky či sa mu takáto investícia oplatí a ak áno, tak kedy asi tak sa mu takáto investícia vráti. Pritom však výpočet návratnosti investície do fotovoltaiky je iba teoretickým výpočtom o hypotetickej budúcnosti na základe aktuálne dostupných dát. Ako intenzívne počas konkrétneho dňa bude svietiť slnko dnes, zajtra, o rok, či o desať rokov? Aké dlhé budú trvať slnečné dni, koľko ich bude, aké tuhé budú zimy, ...? Bude sa postupne otepľovať? Budú už iba mierne zimy, alebo nie? Veľa neznámych do vzorca na výpočet presnej doby návratnosti investície.

Aký objem spotreby elektriny za rok bude mať Vaša domácnosť? Kúpite si plazmovú televíziu? Už ju máte? Budete mať bazén? Zmeníte vykurovanie z plynu na elektrinu – čiže budete kupovať nový elektrický kotol, alebo práve naopak zmeníte vykurovanie z elektriny na plyn? Budete mať klimatizáciu? Budete vlastniť elektromobil? Ak áno, tak kedy? Veľa otázok, málo konkrétnych odpovedí. Preto sa dá pri výpočtoch vychádzať iba z aktuálnej histórie spotreby elektriny na odbernom mieste, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude v budúcnosti meniť z pohľadu štruktúry spotreby elektriny a aj pohľadu objemu spotreby elektriny. Presné výpočty z nepresných dát.
 

Ako vypočítať, či sa fotovoltaika oplatí

Výpočty efektivity investície do FVE, ktoré sme mali možnosť nájsť na internete, ignorujú to napodstatnejšie: že spotreba elektriny a aj výroba elektriny sa v ľubovoľnom čase veľmi výrazne menia. Na webe sme nenašli výpočty, ktoré by pracovali s reálnymi diagramami výroby a spotreby elektriny. Preto do diskusie na túto tému vnášame pohľad, ktorý je nevyhnutný - ako sa navzájom prekrývajú diagram spotreby elektriny domácnosti s diagramom výroby elektriny domácnosti vo FVE systéme.
Akú štruktúru spotreby má Vaša domácnosť? Ak ste domácnosť so SMART meradlom, použite aktuálny historický diagram spotreby elektriny; ak ste domácnosť bez SMART meradla, použite ako pomôcku TDO. TDO nájdete na stránkach distribútorov elektriny ZSDIS, SSD, VSDS.
Akú štruktúru výroby elektriny z fotovoltaiky bude mať Vaša domácnosť? Ako pomôcku použite aktuálny  typový diagram výroby elektriny z fotovoltaiky (na stránke OKTE).

Výpočet je teoretickým výpočtom, pretože vychádza z dát z minulého obdobia a predikuje, ako to bude v budúcich obdobiach. V každom prípade však výpočet napomáha tomu, že rozhodnutie o inštalácii fotovoltaiky bude čo najviac objektívne a preskúmateľné. Predpoklady, z ktorých vychádza náš výpočet:

 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti sa vo Vašej domácnosti nebude zásadne meniť objem a štruktúru spotreby elektriny,
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti, vo Vašej domácnosti, budú mať fotovoltaické panely stále rovnakú 100%-nú výkonnosť (kWp označuje výkon v kW zmeraný v laboratórnych (ideálnych) svetelných podmienkach pri intenzite osvetlenia 1000 W/m². V reálnych podmienkach je tento výkon dosiahnutý pri jasnej oblohe a pri kolmo dopadajúcom slnku.),
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti fotovoltaické panely za kalendárny rok vždy vyrobia cca 40% z Vašej ročnej spotreby elektriny (napr. ak máte ročnú spotrebu elektriny 10 000 kWh/rok, tak fotovoltaické panely vyrobia 4 000 kWh/rok, čo je výkon nainštalovaných fotovoltaických panelov na úrovni 4 kWp),
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti sa nebude zásadne meniť počasie (najmä počet a intenzita slnečných dní),
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti budú ceny elektriny na rovnakej úrovni, ako dnes,
 • Použili sme cenník distribúcie elektriny pre rok 2023 od ZSDIS (s cenami s DPH),
 • Použili sme cenník dodávky elektriny pre rok 2023 od ZSE Energia, a.s. (s cenami s DPH),
 • Použili sme cenník fotovoltaiky z roku 2023 (s cenami s DPH) od jedného z dodávateľov týchto systémov (výber bol náhodný),
 • Návratnosť investície do fotovoltaiky, pri okamžitej spotrebe elektriny na odbernom mieste alebo cez fyzickú baterku, sme vypočítali tak, že sme vo výpočte úspory zohľadnili úsporu domácnosti na všetkých nákladoch za združenú dodávku elektriny (silová elektrina + náklady na distribúciu elektriny a náklady na služby spojené s distribúciou elektriny), k tomu sme pripočítali náklad na DPH (domácnosť je platca DPH),
 • Návratnosť investície do fotovoltaiky, pri spotrebe elektriny na odbernom mieste cez virtuálnu batériu, sme vypočítali tak, že sme pri výpočte úspory zohľadnili úsporu domácnosti iba na nákladoch za dodávku silovej elektriny (iba silová elektrina, pretože pri používaní virtuálnej batérie domácnosť platí plnú cenu za distribúciu elektriny a náklady na služby spojené s distribúciou elektriny), k cene za silovú elektirnu sme pripočítali náklad na DPH (domácnosť je platca DPH).


V roku 2022 sa Vláda SR dohodla s firmou Slovenské elektrárne, a.s. na nákupe silovej elektriny pre domácnosti na obdobie rokov 2023 až 2024 (aktualizované: v roku 2023 sa Vláda SR dohodla so Slovenskými elektrárňami na predĺžení memoranda o ďalšie tri roky až do roku 2027). V praxi to znamená, že domácnosti budú mať v rokoch 2023-2027 približne podobnú cenu za združenú dodávku elektriny, ako tomu bolo v roku 2022. Pre bežné domácnosti dobrá správa. Pre domácnosti, ktoré si kúpili drahú hračku v podobe FVE je to veľmi zlá správa.
 

Domácnosť v dvojtarife

Výpočty sme urobili na reálnej domácnosti v distribučnej oblasti distribútora Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS).
Domácnosť má elektrický bojler a vykuruje elektrinou v sadzbe D5-DD5.
Uumývačku a pračku spúšťa vždy v čase výhodnejšej tarify (nočný prúd) pomocou oneskoreného štartu.
Je to domácnosť s deťmi, je vybavená bežnými elektrickými spotrebičmi.
Ročnú spotrebu elektriny má táto domácnosť cca 11 500 kWh/rok v štruktúre VT 566 kWh/rok, NT 10934 kWh/rok.
Pre priebeh výroby elektriny z fotovoltaiky sme použili TDO pre fotovoltaiku (na stránke OKTE).
Pri predpokladanej ročnej výrobe elektriny cca 4500 kWh/rok je štruktúra výroby elektriny VT 690 kWh/rok, NT 3810 kWh/rok. Naša vzorová domácnosť dokázala z takto vyrobenej elektriny okamžite spotrebovať 2758 kWh (VT 247 kWh, NT 2511 kWh). Všetka ostataná vyrobená elektrina buď odíde nenávratne do distribučnej sústavy ako nespotrebovaná, alebo cez batériu ju môže táto domácnosť dodatočne spotrebovať v náhradnom termíne.

Kategória odberateľa elektriny: domácnosť
Výkon fotovoltaickej elektrárne: 4,005 kWp
Sklon a orientácia FVE panelov: ideálna, aby tak panely dosiahli maximálny možný výkon
Predpokladaná životnosť FVE systému: 20 rokov
Predpokladaná životnosť striedača: 10 rokov
Sadzba DPH: 20%
Cena FVE systému na kľúč (po odpočítaní dotácie 1 500 EUR): 6 474 EUR (s DPH)
Cena striedača: 1 419 EUR (s DPH)
Cena ročných nákladov na údržbu: odhadom priemerne 30 EUR/rok (s DPH)
Cena fyzickej batérie (5 kWh): 4 149 EUR (s DPH)
Životnosť fyzickej batérie: 15 rokov
Cena dopravy na strane predajcu FVE systému: s týmto nákladom nepracujeme vo výpočte
Cena budúcich nákladov na likvidáciu FVE systému: s týmto nákladom nepracujeme vo výpočte
Sadzba dodávky a distribúcie elektriny na odbernom mieste: DD5-D5 (0,0652 EUR/kWh s DPH)
Aktuálne jednotkové ceny dodávky elektriny v tarife DD5 (rok 2023) podľa cenníka dodávateľa ZSE Energia a.s.
VT: 0,12456 EUR/kWh (s DPH)
NT: 0,08280 EUR/kWh (s DPH)
Fix: 1,3 EUR/mesiac (s DPH)
Cena virtuálnej batérie: 2,00 EUR/mesiac (s DPH)
 

Aký je výsledok nášho výpočtu?

Investícia domácnosti do fotovoltaiky sú vyhodené peniaze a neoplatí sa to.
Dôvody:
FVE systém bez fyzickej batérie a bez virtuálnej batérie

 • Náklady na FVE systém počas doby životnosti nad 20 rokov sú spolu 11 412 EUR (s DPH) podľa cien z roku 2023,
 • Návratnosť investície: 27 rokov, pri cenách elektriny v roku 2023 (pozn. pri takejto dlhej návratnosti treba brať do úvahy to, že za takúto neuveriteľne dlhú dobu návratnosti bude treba kúpiť ešte aspoň 2x nový striedač). FVE panely už budú asi po životnosti, takže asi určite výmena všetkých FVE panelov (?) + nová elektroinštalácia (?),
 • Priemerná ročná "úspora" nákladov za elektrinu je cca 420 EUR,
 • Ak by sme si dali ako podmienku, že návratnosť FVE systému v horizonte do 10 rokov pokladáme za akceptovateľný, tak pri takejto návratnosti by museli byť náklady na FVE systém a jeho údržbu (počas doby 10 rokov) spolu maximálne 4 185 EUR (s DPH).

FVE systém s virtuálnou batériou

 • Náklady na FVE systém počas doby životnosti nad 20 rokov sú spolu 10 473 EUR (s DPH) podľa cien z roku 2023,
 • Návratnosť investície: 18 rokov, pri cenách elektriny v roku 2023,
 • Priemerná ročná "úspora" nákladov za elektrinu je cca 580 EUR,
 • Ak by sme si dali ako podmienku, že návratnosť FVE systému v horizonte do 10 rokov pokladáme za akceptovateľný, tak pri takejto návratnosti by museli byť náklady na FVE systém a jeho údržbu (počas doby 10 rokov) spolu maximálne 5 811 EUR (s DPH).

FVE systém s fyzickou batériou

 • Náklady na FVE systém počas doby životnosti nad 20 rokov sú spolu 19 710 EUR (s DPH) podľa cien z roku 2023,
 • Návratnosť investície: 28 rokov, pri cenách elektriny v roku 2023 (keď sa budete už už blížiť k návratnosti investície do FVE s fyzickou batériou (17 rokov), tak si budete musieť kúpiť novú, pretože životnosť fyzickej batérie je odhadovaná na 15 rokov, čiže opäť predĺženie návratnosti),
 • Priemerná ročná "úspora" nákladov za elektrinu je cca 690 EUR,
 • Ak by sme si dali ako podmienku, že návratnosť FVE systému v horizonte do 10 rokov pokladáme za akceptovateľný, tak pri takejto návratnosti by museli byť náklady na FVE systém a jeho údržbu (počas doby 10 rokov) spolu maximálne 6 946 EUR (s DPH).
Pre úplnosť sme pridali ďalší výpočet – čo ak na odbernom mieste domácnosť okamžite (bez pomoci virtuálnej batérie, alebo fyzickej batérie) spotrebuje hneď všetku vyrobenú elektrinu z FVE systému?
 • Náklady na FVE systém sú spolu 8 274 EUR (s DPH) podľa cien z roku 2023,
 • Návratnosť investície: 12 rokov, pri cenách elektriny v roku 2023, (pokles sumy investície je najmä preto, že z výpočtu vypadne kúpa nového striedača po 10 rokoch a náklady na údržbu FVE systému sú iba za 10 rokov používania),
 • Priemerná ročná "úspora" nákladov za elektrinu je cca 695 EUR.
Pre úplnosť sme pridali ešte jeden výpočet - čo ak si dáme nainštalovať FVE systém s výkonom, ktorý je podobný spotrebe elektriny na odbernom mieste (ročná spotreba elektriny cca 11 MWh, ročná výroba elektriny cca 9 MWh).
 • Výkon FVE: 8 kWp
 • Návratnosť bez batérie: 31 rokov,
 • Návratnosť s virtuálnou batériou: 14 rokov
 

Prečo sú výsledky výpočtov tak málo optimistické

Bežná domácnosť, ktorá vykuruje elektrinou, má najväčšiu spotrebu elektriny v zime, kedy vie FVE systém vyrobiť elektrinu akurát tak možno na svietenie v dome a aj to iba cez deň. V lete, kedy domácnosť  nekúri, vyrobí FVE veľmi veľa elektriny, ktorú nemá domácnosť ako spotrebovať. Preto je návratnosť investície domácnosti do fotovoltaiky taká diskutabilná.
 

Fotovoltaika a 3 fázy, tzv. "súčtové meranie"

V prípade výroby elektriny na odbernom mieste sme na internete nenašli jasnú a zrozumiteľnú informáciu o tzv. súčtovom meraní na Slovensku - či distribútori elektriny na Slovensku realizujú súčtové meranie, alebo iba meranie po fázach. Preto sme sa s otázkami obrátili priamo na troch najväčších slovenských distribútorov elektriny. Ich mailové odpovede sa dajú zhrnúť do vety: "Na Slovensku sa realizuje súčtové meranie."
 

Fotovoltaika a fyzická batéria

Pri vyššie uvedených prepočtoch sme zistili, že FVE systém s fyzickou batériou by mal s pôvodnou batériou návratnosť cca 17 rokov. Životnosť fyzickej batérie je limitovaná starnutím materiálov, z ktorých je takáto batéria vyrobená. Životnosť fyzickej batérie sa odhaduje na 15 rokov. Starnutím materiálov dochádza aj k znižovaniu kapacity batérie... Preto pri našom výpočte pacujeme s úvahou, že po 15 rokoch už fyzická batéria nebude použiteľná pre účely FVE a že bude potrebné kúpiť novú fyzickú batériu, čo návratnosť investície do FVE systému výrazne predĺži. Za úvahu stojí otázka, či fyzickú batériu meniť až po 15 rokoch životnosti, alebo už skôr, čo by samozrejme investíciu do FVE ešte výraznejšie predražilo.
 

Sklon a umiestnenie FVE panelov

Sklon a umiestnenie FVE panelov je zásadná a kľúčová podmienka na čo najoptimálnejšiu činnosť FVE systému. Nie každá strecha má správnu orientáciu a sklon na umiestnenie FVE panelov. Je to riešiteľná situácia a domácnosť má možnosť sa rozhodnúť, či navýši investíciu do FVE aby tak dosiahla ideálne nasmerovanie FVE panelov, alebo či akceptuje to, že FVE panely budú mať málo efektívnu orientáciu a sklon.
 

Nákup fotovoltaiky ako investičná ochrana peňazí pred infláciou

Firmy, ktoré inštalujú FVE systémy (spolu s dodávateľmi elektriny) majú teraz nové lákadlo pre odberateľov elektriny - kúpte si fotovoltaiku (pokiaľ možno s čo najväčším výkonom) aby ste tak ochránili svoje úspory pred infláciou. Že peniaze v banke na účte budú postupne strácať na hodnote a kúpou fotovoltiky kúpite niečo, čo bude z dôvodu inflácie o rok, o dva oveľa drahšie, takže kúpou fotovoltaiky práve teraz ochránite svoje peniaze a súčasne si kúpite niečo, čo Vám bude peniaze šetriť a za 6-7 rokov sa Vám celá investícia vráti.
Ak Vám to povie predajca fotovoltaiky, alebo obchodný zástupca dodávateľa elektriny, tak mu poďakujte, zmeňte tému rozhovoru a pošlite ho domov. Prečo? Pretože Vám hovorí iba to, čo je výhodné iba pre neho, aby Vás vystrašil a za každú cenu Vám predal fotovoltaiku a dostal za to províziu. (Schválne - navrhnite do zmluvy s predajcom FVE tzv. "zádržné" 20% z ceny FVE s podmienkou, že mu ho vyplatíte iba vtedy, ak sa Vám investícia do FVE (vrátane zádržného) vráti do 10 rokov...)

Ak chcete iba ochrániť svoje úspory pred infláciou, odporúčame Vám obrátiť sa na odborníkov v oblasti dlhodobých investícií (napr. investícia do investičného zlata). Kúpite si investičné zlato, obratom ruky ho od Vás ktokoľvek kúpi za tie isté peniaze, jeho životnosť je "nekonečná" (životnosť fotovoltaiky je časovo obmedzená). Pri investičnom zlate nebudete mať ďalšie prevádzkové náklady na ošetrovanie a údržbu zlata, zlato vždy a rýchlo predáte, je prenosné, dá sa ľahko skryť. Z dlhodobého pohľadu napr. 20 rokov, bude zlato určite drahšie, než je jeho cena dnes... V banke Vám veľmi radi poradia.

Inflacia, euro bankovky a mince

Investícia do fotovoltaiky, ako ochrana pred infláciou je hlúposť, pretože vysoká inflácia tu bude s nami možno rok, možno dva roky a potom by sa mala vrátiť do normálnych hodnôt cca 2% ročne. V momente, keď Vám niekto fotovoltaiku nainštaluje, tak ju za tú istú cenu už nikomu nepredáte z dôvodu okamžitej straty hodnoty zariadenia, tzv. "morálne opotrebenie" (podobne ako keď si kúpite nové auto, tak v momente, keď si ho prevezmete od predajcu, tak ho už nikomu za tie isté peniaze nepredáte - okamžite začalo strácať na hodnote a to ste na ňom neprešli ani len 100 metrov, ako jeho nový majiteľ). Fotovoltaika to isté. S inštaláciou sú spojené fixné náklady, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné - doprava FVE systému od predajcu priamo k Vášmu domu, stavebné úpravy na mieste inštalácie, rozvody elektroinštalácie pre FVE systém. Tieto náklady Vám už nikto nikdy neuhradí. Fotovoltaika, jej používaním, Vám tieto náklady vráti možno až po 20 rokoch, možno až po 30 rokoch. O fotovoltaiku sa treba starať (najmä v zime z nej odhŕňať sneh) - Váš osobný čas si do nákladov na fotovoltaiku nezahŕňate, avšak aj Váš čas má nejakú hodnotu (minimálne takú, akú máte hodinovú mzdu u Vášho zamestnávateľa).

Podľa medializovanýchn informácií nám hrozí stagnácia, stagflácia, kríza? Ak sa tak stane, tak v dôsledku toho výrazne klesnú ceny FVE systémov a aj ceny elektriny. Možno sa k tomu pridá nová COVID pandémia? Nevieme čo bude, nemáme krištáľovú guľu na veštenie, avšak ak je na tom aspoň trochu pravdy, tak v nabližších rokoch by sme mali očakávať výrazný pokles cien tovarov a služieb, s tým spojený nárast nezamestnanosti, a pokles cien elektriny. Pokles cien elektriny znamená predĺženie doby návratnosti investície do FVE.

Počas doby životnosti fotovoltaiky budete mať určite ďalšie prevádzkové náklady, kedy budete volať servisnú firmu, aby Vám niečo na FVE systéme opravila, alebo vymenila. Zadarmo to určite nebude. FVE panely každý rok degradujú - ich výkon každý rok klesá. Ja takmer isté, že niektoré panely, alebo ich časti časom prestanú fungovať, pokazia sa a Váš FVE systém už nebude taká super výkonná hračka, ako v deň jeho nákupu. Po skončení životnosti fotovoltaiky ju bude treba ekologicky recyklovať - ďalšie náklady na strane domácnosti. Slovenským špecifikom je to, že v rokoch 2023-2027 budú mať slovenské domácnosti "garantovanú" cenu, ktorá bude výrazne nižšia, než sú v súčasnosti trhové ceny elektriny - toto výrazne predlžuje dobu návratnosti investície do fotovoltaiky, pretože sa nožnice otvárajú smerom, ktorý je nevýhodný pre domácnosti s fotovoltaikou - absolútna cena FVE systémov rastie z dôvodu inflácie a cena elektriny bude v rokoch 2023-2027 stagnovať.
No a to, čo Vám žiadny predajca fotovoltaiky sám od seba nepovie je to, že vývoj a technický pokrok v oblasti FVE systémov napreduje a spolu s nárastom záujmu o fotovoltaiku výrobné náklady na komponenty FVE systémov relatívne klesajú, čo spôsobuje, že inflácia síce tlačí ceny tovarov a služieb nahor, avšak technický vývoj a znižovanie výrobných nákladov inflačný tlak na ceny FVE systémov výrazne zmierňujú, až negujú. Aktuálne (apríl 2024) je extrémny záujem o inštaláciu FVE systémov ( u firemných odberateľov elektriny je tento záujem pochopiteľný, pretože môžu nespotrebovanú elektrinu predávať, zatiaľ čo domácnosti s dotáciou nie ), čo spôsobuje, že ceny inštalácií FVE systémov (okrem inflácie) rastú najmä z dôvodu ponuka-dopyt (rastie dopyt, rastie aj cena).
Vysoká inflácia tu bude rok, možno dva roky. Inflácia tu bola vždy v pásme cca 2% ročne, takže od predpokladanej inflácie cca 10% ročne je potrebné odpočítať "bežnú" infláciu, na ktorú sme zvyknutí a výsledkom je predpokladaný nárast inflácie "iba" o 8% ročne. Minimálne v horizonte obdobia do roku 2024 domácnosť najviac ublíži svojim úsporám tým, že si nainštaluje fotovoltaiku (nízke ceny energií na Slovensku v rokoch 2023-2024, pričom najneskôr v roku 2024 predpokladáme návrat inflácie do normálnych hodnôt cca 2% ročne).

Investícia do fotovoltaiky ako ochrana pred infláciou nedáva ekonomický zmysel, pretože síce akože ochránite peniaze pred infláciou tým že si kúpite FVE, súčasne však budete mať niečo, čo od Vás už nikto nikdy za tú istú cenu neodkúpi a zároveň návratnosť takejto investície je blízko 30 rokov (FVE bez batérie/FVE s fyzickou batériou) resp. návranosť blízko 20 rokov (FVE s virtuálnou batériou). Naše výpočty poukazujú na to, že investícia domácnosti do fotovoltaiky v roku 2023 sú vyhodené peniaze a takáto domácnosť bude počítať iba straty. (Na trhu je veľa iných finančných nástrojov na ochranu peňazí pred infláciou.)
 

Výpočet návratnosti investície do FVE pri súčasných vysokých cenách elektriny

Iba pre úplnosť uvádzame, že ak Vám aktuálne ktokoľvek vypočíta návratnosť investície do FVE podľa aktuálnych cien silovej elektriny na energetických burzách, tak je to v lepšom prípade chyba, v tom horšom podvod (predajca chce predať FVE a preto použije nesprávne ceny elektriny?). A aby ste boli už úplne zmätení, tak si dajte pozor na to, či Vám vo výpočte návratnosti investície do FVE predajca použije cenu iba silovej elektriny, alebo cenu združenej dodávky elektriny, t.j. cena za silovú elektirnu + cena za distribúciu elektriny + ceny za služby spojené s distribúciou elektriny (!!!).
Ale naspäť k cenám iba za silovú elektrinu na energetických burzách: aktuálne ceny na energetických burzách za silovú elektrinu na úrovni 150 EUR/MWh sú dlhodobo neudržateľné. Preto rada pre každú domácnosť - ustrážte si, aby Vám robili výpočet návratnosti s cenami silovej elektriny cca 100 EUR/MWh. Čím bližšie k cene 100 EUR/MWh, tým realistickejší a pravdivejší výpočet návratnosti investície domácnosti do FVE.
Odporúčame domácnostiam, aby ste si vypočuli názory všetkých strán, a ak sa rozhodnete pre inštaláciu fotovoltaiky o ktorej Vám predajca tvrdí, že budete mať návratnosť pod 10 rokov, tak žiadajte do zmluvy s predajcom FVE klauzulu o zádržnom 20% z ceny inštalácie FVE (s DPH) s podmienkou, že zádržné bude vyplatené predajcovi iba pod podmienkou, že návratnosť celej investície domácnosti do FVE bude pod 10 rokov (vrátane zádržného). Žiadny predajca FVE také niečo s domácnosťou nepodpíše, pretože predajcovia FVE vedia že skutočná návratnosť investície domácnosti do FVE sa pohybuje okolo 20 rokov a viac.
 

Takže čo s fotovoltaikou

Náš výpočet pracuje so vstupmi z minulosti a na základe týchto údajov odhaduje, ako to bude v budúcnosti. V každom prípade však náš výpočet odhaľuje to, že ak firma, ktorá inštaluje FVE systémy, niekomu hovorí, že domácnosť má návratnosť investície do FVE kratšiu než 10 rokov, tak zákazníka úmyselne klame, alebo sú to čistí amatéri, ktorí tomu nerozumejú. Je tu ešte jedna možnosť - že takáto firma úmyselne používa vo svojich výpočtoch údaje, ktoré sa dajú dosiahnuť iba v laboratóriu a ktoré bežná domácnosť v živote nadosiahne. Napríklad veľmi dôležité je to, aké percento okamžitej spotreby vyrobenej elektriny je použité vo výpočte (my sme našimi výpočtami zistili že okamžitou spotrebou vie domácnosť odobrať z FVE do 44% produkcie fotovoltaiky (dôležité je aj to, v akom pomere VT a NT je spotreba elektriny z FVE). Jeden nemenovaný veľký slovenský dodávateľ elektriny používa vo svojich výpočtoch nereálnych 60% okamžitej spotreby elektriny z toho, čo vyrobí fotovoltaika (bez použitia batérií)!!! Sú podvodníci, ktorí vo výpočtoch používajú dokonca 100% okamžitej spotreby elektriny z toho, čo vyrobí FVE (bez batérií)!!! Papier znesie všetko.
Pravdou je to, že bez použitia batérie vie domácnosť (ktorú sme použili ako príklad vo výpočte) priemerne ročne okamžite spotrebovať elektrinu vyrobenú z FVE systému v rozsahu cca 40%. S číslami sa dá vždy čarovať tak, aby tomu odberateľ nerozumel a pritom nadobudol klamný pocit, že práve ten jeho predajca fotovoltaiky ponúka zázračný FVE systém. Odporúčame vyhnúť sa firme, ktorá Vám bude prezentovať výpočet bez Vašich skutočných diagramov spotreby a výroby elektriny. Ďalšou obľúbenou výhovorkou je to, že Vám oznámia, že práve pre Vaše odberné miesto sa nedá získať diagram skutočnej spotreby elektriny - opäť klamstvo, pretože každý odberateľ elektriny má možnosť zriadiť si u distribútora elektriny prístup k dátam o spotrebe elektriny na jeho odbernom mieste (dodávatelia elektriny majú tieto dáta automaticky v ich informačných systémoch a vedia ich okamžite poskytnúť odberateľovi elektriny). Podobne dodávatelia elektriny, ktorí ponúkajú svoj produkt „virtuálna batéria“. Návratnosť produktu „virtuálna batéria“ je výrazne dlhšia, než 10 rokov, takže opäť zavádzanie domácnosti.

Interpretácia výsledkov výpočtov hovorí o tom, že fotovoltaika sa aktuálne domácnosti neoplatí. Vždy je to o nákladoch a výnosoch. Vždy je to o vážnych výpočtoch, ktoré vychádzajú zo skutočného diagramu spotreby elektriny na odbernom mieste. O zmysluplnosti investície domácnosti do FVE môžeme začať diskutovať až vtedy, keď bude návratnosť takejto investície pod 10 rokov. To by však musela klesnúť cena FVE systémov o 50%, alebo ak sa zvýšia ceny za združenú dodávku elektriny o 100%. Prípadne ak Slovenská republika konečne začne výstavbu FVE systémov pre domácnosti dotovať sumou, ktorá skráti návratnosť investície do FVE pod 10 rokov (aktuálna dotácia max 1500 EUR je ako mrkva, ktorá visí na špagáte pred oslom, ktorý ťahá naložený voz).

V rokoch 2023-2027 bude cena silovej elektriny pre domácnosti rovnaká, alebo iba mierne vyššia oproti cene v roku 2022 a tým sa predĺži doba návratnosti investície do FVE !!! Ak bude Slovenská republika dotovať budovanie FVE systémov pre domácnosti najviac sumou 1 500 EUR, tak je v súčasnosti nákup FVE systému pre domácnosť čistou stratou a peniaze sa domácnosti nikdy nevrátia.

Podľa našich výpočtov je fotovoltaika v prípade domácnosti iba pre eko nadšencov, ktorí sú zelení za každú cenu, nech to stojí, čo to stojí. Alebo pre tých, čo majú veľa peňazí, nevedia čo s nimi a cítia potrebu zvýšiť si spoločenský status tým, že už aj oni majú fotovoltaiku (napr. fotkami na sociálnych sieťach). Je úsmevné sledovať, ako zrazu všetci tí, ktorí potrebujú vlastniť fotovoltaiku za každú cenu aby tak boli "cool" a "trendy", ospravedlňujú takéto vyhodenie peňazí von oknom tým, že ich dom bude v prípade výpadku elektriny svietiť aj vtedy, keď budú všetci susedia vypnutí (v lete fotovoltaika bez baterky utiahne možno tak žiarovky v dome, v zime bude mať aj s tým problém; fotovoltaika s fyzickou baterkou na pár minút poskytne elektrinu pre žiarovky a počítače a po krátkej chvíli "pink" a aj dom s fotovoltaikou a s fyzickou baterkou zhasne rovnako, ako susedia bez fotovoltaiky). Týchto pár minút akože "energetickej bezpečnosti" je najdrahšia elektrina na svete - je to na ďalší samostatný článok, ako vypočítať cenu takejto silovej elektriny, ktorá vďaka fotovoltaike s fyzickou batériou na pár minút v domácnosti utiahne z baterky svetlá a počítače. Odhadujeme, že takáto cena silovej elektriny sa bude pohybovať niekde na úrovni 10 000 EUR/MWh. Pre všetkých tých, ktorí si chcú zabezpečiť elektrinu pre domácnosť aj v prípade výpadku elektriny je oveľa, skutočne oveľa lacnejším a jednoduchším riešením obyčajný záložný generátor. (Záložný generátor má tú výhodu, že aj v prípade vojny, výpadku distribučnej siete, hlbokej noci, či absolútne zamračenej zimnej oblohy vie pre domácnosť niekoľko dní dodávať elektrinu v požadovanom objeme a kvalite.)
My všetci ostatní, ktorí si najprv spočítame, či sa investícia vyplatí, my si budeme musieť ešte niekoľko rokov počkať na lepšie ceny fotovoltaických systémov (na vyššie dotácie ?) a dovtedy budeme šetriť naše peniaze tým, že budeme iba odberatelia elektriny (bez vlastnej fotovoltaiky).
Nákup fotovoltaiky je aktuálne pre slovenské domácnosti ešte stále príliš drahá lotéria bez návratnosti. Na Slovensku vidíme až rok 2027 ako obdobie na zmysluplnú diskusiu, či do FVE investovať, alebo nie - vysoká iflácia by už mala byť minulosťou, budeme vedieť, či sa svetová ekonomika prepadla do recesie (a s tým spojený výrazný pokles cien energií a FVE systémov ?), či sa ceny FVE systémov zastabilizovali, či poklesli. Budeme vedieť, či sa Vláda SR prebrala a konečne sa rozhodla dotovať výstavbu FVE systémov domácnosťami výrazne vyššou dotáciou, než je súčasný max 1500 EUR.
 

Prečo sme napísali tento článok

Sme fanúšikovia fotovoltaiky. Zvažovali sme inštaláciu fotovoltaiky ako súkromné osoby. Ani jeden predajca FVE systémov nám neurobil výpočet návratnosti investície do FVE podľa našich skutočných 15min. diagramov odberu. Dokonca ani žiadny dodávateľ elektriny pre výpočet návratnosti nepoužil diagramy spotreby elektriny na našich odberných  miestach!!! Všetci nám ukazovali nič nehovoriace Excely s rôzne vyfarbenými bunkami a mylne sa domnievalil že nás tými farbičkami ohúria a my tak budeme celí nedočkaví na všetko povedať áno.
Predajcovia FVE systémov nám ukazovali grafy výroby elektriny na nimi inštalovaných FVE systémoch, ako FVE systémy pracujú a "zarábajú" domácnostiam peniaze. Pýtali sme od nich diagramy výroby elektriny na nimi inštalovaných FVE systémoch. Že oni nič také nemajú. Tak sme sa ich pýtali, že ako teda počítajú návratnosť investície domácnosti do FVE systému, keď nepoužívajú skutočný diagram spotreby elektriny na konkrétnom odbernom mieste a nepoužívajú ani aspoň vzorový diagram výroby elektriny na nimi inštalovaných FVE systémoch? Odpovedali nám, že to netreba.

Tak sme si sadli k počítaču a v Exceli sme urobili prvý informatívny výpočet návratnosti investície domácnosti do FVE tak, že sme si vypočítali prekrytie diagramu spotreby s diagramom výroby elektriny. Výsledkom bolo to, že návratnosť je 26 rokov. Pritom firmy, ktoré nám ponúkali FVE systémy, nám tvrdili, že návratnosť FVE pre domácnosť je 7-8 rokov!!! Mysleli sme si, že v našom výpočte musí byť niekde chyba, veď rozdiel je viac než 21 rokov a profesionáli-predajcovia FVE systémov by sa nemali mýliť. Tak sme náš rýchly výpočet opakovane preverovali, doplňovali a ladili, kontrolovali a testovali. Robili sme variantné výpočty. Získali sme presnejšie výsledky, ktoré uvádzame vyššie. Súčasne sme na internete hľadali články od skutočných majiteľov FVE systémov, aby sme tak mali (pre kontrolu) rámcovú informáciu o tom, aká je asi skutočná návratnosť investície domácnosti do FVE systému na základe reálnych skúseností majiteľov FVE systémov. Majitelie FVE systémov, ktorí o tom napísali blog, alebo nejaký článok či natočili video, "priznali farbu" a zhodli sa na tom, že návratnosť investície domácnosti do FVE systému je vo výnimočných prípadoch menšia než 20 rokov a že reálna návratnosť je nad 20 rokov. Tak sme sa rozhodli naše zistenia dať do tohto článku a podeliť sa tak o informácie s každým, koho táto téma zaujíma. Náš úmysel inštalovať si FVE systém, ako súkromné osoby, sme z dôvodu nevýhodnosti investície do FVE nateraz zavrhli a ako súkromné osoby sa budeme až v roku 2027 opäť rozhodovať, či si inštalovať FVE, alebo nie. Situáciu naďalej pozorne sledujeme (článok pravidelne aktualizujeme) a ak by slovenská vláda konečne začala výstavbu FVE pre domácnosti dotovať výrazne väčšou sumou, alebo ak ceny FVE výrazne poklesnú, tak nevylučujeme, že nad inštaláciou FVE pre naše domácnosti začneme uvažovať aj skôr...
Možno Vás bude zaujímať
Je produkt SPP "Uhlíková stopka" nevýhodný?
Čo je to virtuálna batéria
Čo je to zelená elektrina
Priemerná spotreba elektriny v domácnosti
Spoločný výber dodávateľa elektriny, plynu
Prepočet kWh na MWh