Fotovoltaika – vyhodené peniaze


V roku 2023 sme napísali tento článok - naše výpočty nám vypočítali veľmi dlhú dobu návratnosti investície do fotovoltaiky (FVE) - reálne sa dalo hovoriť o návratnosti cca 20 rokov a viac. Ćlánok sme zakončili poznámkou, že na konci roka 2024 sa opäť budeme zaoberať úvahou, či si my sami nainštalujeme FVE. Výpočty sme zopakovali už vo februári 2024 podľa aktuálnych cien FVE systémov. Nižšie sa dočítate, čo sa zmenilo na trhu s FVE a ako to ovplyvnilo naše výpočty.
 

[mobile-buttons]

Na internete je veľa oslavných článkov na fotovoltaické systémy. Firmy, ktoré tieto systémy predávajú a montujú, uvádzajú pre domácnosti návratnosť investície do fotovoltaiky pod 10 rokov (6-8 rokov). Dokonca aj niektorí dodávatelia elektriny uvádzali na svojich stránkach takéto informácie. Preto sme sa rozhodli pozrieť sa na tému fotovoltaických systémov z pohľadu koncového užívateľa – domácnosti.
 

Meranie spotreby elektriny

Domácnosti v odbere elektriny tvoria dve skupiny odberateľov
 • Domácnosti v jednotarife (JT),
 • Domácnosti v dvojtarife (VT-vysoký tarif a NT-nízky tarif, používa sa tiež názov „denný a nočný prúd“).
 
Fotovoltaika na streche

Denný režim domácnosti sa z pohľadu výroby a spotreby elektriny pohybuje v opakujúcich sa cykloch. Od pondelka do piatku rodičia od 7:00 hod. do 15:00 hod. v práci a deti v škole, cez víkend všetci členovia domácnosti doma. Ďalší týždeň opäť to isté. Je to veľmi zjednodušený model denného a nočného režimu bežnej domácnosti. V takomto, alebo v podobnom modeli funguje odhadom 99% domácností. Rozdiely sú v tom, kedy do práce a z práce, rozdiely sú aj v tom, keď niekto pracuje na zmeny, alebo je už na dôchodku a podobne. Podstatou je to, že bežná domácnosť má svoje rituály, ktoré sa pravidelne opakujú na dennej, alebo týždennej báze.

Meranie spotreby elektrickej energie v domácnosti so spotrebou pod 4 MWh/rok je realizované meradlami typu „C“, ktoré majú tieto dve základné charakteristiky
 • je to nepriebehové meranie,
 • odpočet je 1x za 12 mesiacov.
Nedokonalosť týchto meracích zariadení je v tom, že tieto meradlá nevedia poskytnúť informáciu o krivke spotreby elektriny domácnosti počas hodiny, dňa, týždňa, mesiaca či roku. Odberateľ a rovnako tak distribútor, či dodávateľ sa dozvedia skutočný stav meradla 1x za približne 12 mesiacov, kedy urobí odpočtár odpočet elektromeru (za podmienky, že meradlo je na hranici pozemku a odpočtár sa k meradlu fyzicky dostane - v opačnom prípade urobí distribútor iba odhad stavu meradla). To je všetko. Z takto získaných stavov meradla potom distribútor vypočíta predpokladanú krivku spotreby elektriny na odbernom mieste za minulé obdobie (medzi poslednými dvoma odpočtami). Táto krivka je iba teoretickým výpočtom na základe štatistického priemeru z historických dát vybranej skupiny odberateľov – podľa tzv. typových diagramov odberu (TDO).

Slovenských domácností, ktoré odoberajú elektrinu, je približne 3,6 milióna. Meranie spotreby týchto domácností bolo nedokonalé (z dôvodu merania typu „C“) a preto si distribútori a dodávatelia elektriny pri údajoch z meraní typu „C“ pomáhajú typovými diagramami odberu (TDO). Každá domácnosť je zaradená do konkrétnej distribučnej sadzby a každá takáto sadzba má priradený konkrétny TDO. Slovenské domácnosti majú 8 distribučných sadzieb a tie sú zaradené do troch TDO (viac informácií na stránkach distribútorov...).

TDO sú v podstate historicky zistené a spriemerované spotreby skupín odberateľov, kde sú tieto spotreby rozpočítané podľa dohodnutých algoritmov do 15-minutových časových období. Distribútori potom s pomocou TDO vedia rozpočítať spotrebu domácnosti za rok do 15-minutových časových úsekov za celý rok. Na každý kalendárny rok sa stanovia nové TDO.

Distribútori elektriny do roku 2021 povinne vymieňali analógové meradlá typu C za SMART meradlá na všetkých tých odberných miestach, kde je ročná spotreba elektriny minimálne 4 MWh/rok. Každé takéto odberné miesto by malo byť od 01.01.2022 už s meradlom SMART a distribútor by na takomto odbernom mieste mal merať dáta o spotrebe elektriny už v režime priebehového merania. Od 01.01.2022 sú výsledkom merania skutočné hodnoty odberu elektiny v granularite každých 15 minút. Pre úplnosť dodávame, že na všetkých tých odberných miestach, kde SMART meradlo nie je nainštalované (ročný odber elektriny menší než 4 MWh/rok), sa bude aj v budúcnosti naďalej používať TDO na výpočet teoretickej krivky spotreby elektriny na takomto odbernom mieste. Odberateľ elektriny má možnosť požiadať distribútora o nainštalovania SMART meradla.
 

Koľko rokov majú Vaše deti, koľko členov má Vaša domácnosť

Výpočet návratnosti investície do fotovoltaiky je presným výpočtom z nepresných dát. Viete zadefinovať vstupné investície do fotovoltaiky – dáte si urobiť cenovú ponuku a viete takmer presne, koľko Vás bude stáť inštalácia fotovoltaického systému.
Cenové ponuky od dodávateľov fotovoltaiky väčšinou však už neobsahujú budúce ročné náklady na údržbu systému a najmä neobsahujú budúce náklady na výmenu opotrebovaných častí po životnosti (napr. striedač Vám vydrží cca 10 rokov a tak každých 10 rokov ho budete musieť vymeniť, pričom cena striedača je v rozsahu 25% nákladov na celý fotovoltaický systém.) Za 20 rokov životnosti fotovoltaických panelov určite niektorý z panelov vypovie službu a s tým budú spojené náklady na opravu, výmenu, recykláciu, ...

Vôbec sa nehovorí o tom, koľko bude domácnosť stáť zlikvidovanie fotovoltaických panelov a celej súvisiacej elektroniky. Fotovoltaické panely bude treba raz dať do zberu. Bude to zadarmo, alebo to bude spoplatnené? Súčasná prax s inými odpadmi naznačuje, že o 20 rokov už asi určite bude konkrétne domácnosť platiť za to, že všetok jej odpad niekto zrecykluje. Takže koľko zaplatí domácnosť za to, že dá do zberu už nefunkčné fotovoltaické panely a s nimi súvisiacu elektrickú inštaláciu, ktorá bude už po životnosti?

Nepoznáte svoju budúcu spotrebu elektriny. Ak máte doma deti, ktoré sa práve narodili, tak je vysoko pravdepodobné, že v horizonte najbližších 20 rokov budú pravdepodobne intenzívne používať Váš dom ako svoje bydlisko. Ak pôjdu Vaše deti na vysokú školu na internát, či do zahraničia, tak budú už iba občasnými návštevníkmi Vášho domu, čo znamená, že nastane zmena spôsobu a rozsahu odberu elektriny vo Vašej domácnosti, než máte v súčasnosti. Ak sú Vaše deti práve vo veku napr. 10 rokov, tak o desať rokov už asi s Vami v dome bývať nebudú. No a Vám klesne spotreba elektriny práve v polčase (prípadnej) návratnosti investície do fotovoltaiky.
Úvahou na počet členov domácnosti, ich vek a ich „životné priority“ chceme iba poukázať na to, že ak chcete vypočítať návratnosť investície do fotovoltaiky, tak musíte brať do úvahy aj to, koľko osôb, ako dlho a akým spôsobom bude spotrebovávať na Vašom odbernom mieste elektrinu vyrobenú z fotovoltaiky.
Ak je domácnosť viacgeneračná, tak otázkou je že ako dlho bude domácnosť v takomto zložení? Plánuje sa niekto odsťahovať, koľko je to osôb a kedy sa odsťahujú?
 

Aký je vzťah medzi fotovoltaikou a TDO

Vo vzťahu ku konkrétnemu odbernému miestu je TDO kvalifikovaným odhadom priebehu spotreby a výroby elektriny na odbernom mieste v konkrétnom období. Pre potreby nášho výpočtu bude TDO aj kvalifikovaným odhadom priebehu spotreby a aj výroby elektriny na odbernom mieste v nasledujúcich rokoch.
Ak majiteľ odberného miesta zvažuje investíciu do fotovoltaiky, tak ho zaujímajú odpovede na otázky či sa mu takáto investícia oplatí a ak áno, tak kedy asi tak sa mu takáto investícia vráti. Pritom však výpočet návratnosti investície do fotovoltaiky je iba teoretickým výpočtom o hypotetickej budúcnosti na základe aktuálne dostupných dát. Ako intenzívne počas konkrétneho dňa bude svietiť slnko dnes, zajtra, o rok, či o desať rokov? Aké dlhé budú trvať slnečné dni, koľko ich bude, aké tuhé budú zimy, ...? Bude sa postupne otepľovať? Budú už iba mierne zimy, alebo nie? Veľa neznámych do vzorca na výpočet presnej doby návratnosti investície.

Aký objem spotreby elektriny za rok bude mať Vaša domácnosť? Kúpite si plazmovú televíziu? Už ju máte? Budete mať bazén? Zmeníte vykurovanie z plynu na elektrinu – čiže budete kupovať nový elektrický kotol, alebo práve naopak zmeníte vykurovanie z elektriny na plyn? Budete mať klimatizáciu? Budete vlastniť elektromobil? Ak áno, tak kedy? Veľa otázok, málo konkrétnych odpovedí. Preto sa dá pri výpočtoch vychádzať iba z aktuálnej histórie spotreby elektriny na odbernom mieste, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude v budúcnosti meniť z pohľadu štruktúry spotreby elektriny a aj pohľadu objemu spotreby elektriny. Presné výpočty z nepresných dát.
 

Ako vypočítať, či sa fotovoltaika oplatí

Výpočty efektivity investície do FVE, ktoré sme mali možnosť nájsť na internete, ignorujú to napodstatnejšie: že spotreba elektriny a aj výroba elektriny sa v ľubovoľnom čase veľmi výrazne menia. Na webe sme nenašli výpočty, ktoré by pracovali s reálnymi diagramami výroby a spotreby elektriny. Preto do diskusie na túto tému vnášame pohľad, ktorý je nevyhnutný - ako sa navzájom prekrývajú diagram spotreby elektriny domácnosti s diagramom výroby elektriny domácnosti vo FVE systéme?
Akú štruktúru spotreby má Vaša domácnosť? Ak ste domácnosť so SMART meradlom, použite aktuálny historický diagram spotreby elektriny; ak ste domácnosť bez SMART meradla, použite ako pomôcku TDO. TDO nájdete na stránkach distribútorov elektriny ZSDIS, SSD, VSDS.
Akú štruktúru výroby elektriny z fotovoltaiky bude mať Vaša domácnosť? Ako pomôcku použite aktuálny  typový diagram výroby elektriny z fotovoltaiky (na stránke OKTE).

Výpočet je teoretickým výpočtom, pretože vychádza z dát z minulého obdobia a predikuje, ako to bude v budúcich obdobiach. Výpočet napomáha tomu, že rozhodnutie o inštalácii fotovoltaiky bude čo najviac objektívne a preskúmateľné. Predpoklady, z ktorých vychádza náš výpočet:

 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti sa vo Vašej domácnosti nebude zásadne meniť objem a štruktúru spotreby elektriny,
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti, vo Vašej domácnosti, budú mať fotovoltaické panely stále rovnakú 100%-nú výkonnosť (kWp označuje výkon v kW zmeraný v laboratórnych (ideálnych) svetelných podmienkach pri intenzite osvetlenia 1000 W/m². V reálnych podmienkach je tento výkon dosiahnutý pri jasnej oblohe a pri kolmo dopadajúcom slnku.),
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti fotovoltaické panely za kalendárny rok vždy vyrobia cca 40% z Vašej ročnej spotreby elektriny (napr. ak máte ročnú spotrebu elektriny 10 000 kWh/rok, tak fotovoltaické panely vyrobia 4 000 kWh/rok, čo je výkon nainštalovaných fotovoltaických panelov na úrovni 4 kWp),
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti sa nebude zásadne meniť počasie (najmä počet a intenzita slnečných dní),
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti budú ceny elektriny na rovnakej úrovni, ako dnes,
 • Použili sme cenník distribúcie elektriny pre rok 2024 od Západoslovenskej distribučnej a.s (ZSDIS) (s cenami s DPH),
 • Použili sme cenník dodávky elektriny pre rok 2024 od ZSE Energia, a.s. (s cenami s DPH),
 • Použili sme cenník fotovoltaiky z februára 2024 (s cenami s DPH) od jedného z dodávateľov týchto systémov (výber bol náhodný cez vyhľadávač Google),
 • Návratnosť investície do fotovoltaiky, pri okamžitej spotrebe elektriny na odbernom mieste alebo cez fyzickú baterku, sme vypočítali tak, že sme vo výpočte úspory zohľadnili úsporu domácnosti na všetkých nákladoch za združenú dodávku elektriny (silová elektrina + náklady na distribúciu elektriny a náklady na služby spojené s distribúciou elektriny), k tomu sme pripočítali náklad na DPH (domácnosť je platca DPH),
 • Návratnosť investície do fotovoltaiky, pri spotrebe elektriny na odbernom mieste cez virtuálnu batériu, sme vypočítali tak, že sme pri výpočte úspory zohľadnili úsporu domácnosti iba na nákladoch za dodávku silovej elektriny (iba silová elektrina, pretože pri používaní virtuálnej batérie domácnosť platí plnú cenu za distribúciu elektriny a náklady na služby spojené s distribúciou elektriny), k cene za silovú elektirnu sme pripočítali náklad na DPH (domácnosť je platca DPH).


V roku 2022 sa Vláda SR dohodla s firmou Slovenské elektrárne, a.s. na nákupe silovej elektriny pre domácnosti na obdobie rokov 2023 až 2024 (aktualizované: v roku 2023 sa Vláda SR dohodla so Slovenskými elektrárňami na predĺžení memoranda o ďalšie tri roky až do roku 2027). V praxi to znamená, že domácnosti budú mať v rokoch 2023-2027 približne podobnú cenu za združenú dodávku elektriny, ako tomu bolo v roku 2022. Pre bežné domácnosti dobrá správa.
 

Domácnosť v dvojtarife

Výpočty sme urobili na reálnej domácnosti v distribučnej oblasti distribútora Západoslovenská distribučná, a.s.
Domácnosť má elektrický bojler a vykuruje elektrinou v sadzbe D5-DD5.
Uumývačku a pračku spúšťa vždy v čase nízkej tarify (nočný prúd) pomocou oneskoreného štartu.
Je to domácnosť s deťmi, je vybavená bežnými elektrickými spotrebičmi.
Ročnú spotrebu elektriny má táto domácnosť cca 12 500 kWh/rok v štruktúre VT 1 100 kWh/rok, NT 11 400 kWh/rok.
Pre priebeh výroby elektriny z fotovoltaiky sme použili TDO pre fotovoltaiku (na stránke OKTE).
Pri predpokladanej ročnej výrobe elektriny cca 4 675 kWh/rok je štruktúra výroby elektriny VT 709 kWh/rok, NT 3 966 kWh/rok. Naša vzorová domácnosť dokázala z takto vyrobenej elektriny okamžite spotrebovať 3 227 kWh (VT 441 kWh, NT 2 787 kWh). Všetka ostataná vyrobená elektrina buď odíde nenávratne do distribučnej sústavy ako nespotrebovaná, alebo cez batériu ju môže táto domácnosť dodatočne spotrebovať v náhradnom termíne.

Kategória odberateľa elektriny: domácnosť
Výkon fotovoltaickej elektrárne: 4,25 kWp
Sklon a orientácia FVE panelov: ideálna, aby tak panely dosiahli maximálny možný výkon
Predpokladaná životnosť FVE systému: 20 rokov
Predpokladaná životnosť striedača: 10 rokov
Sadzba DPH: 20%
Cena FVE systému na kľúč (po odpočítaní dotácie 1 500 2 125  EUR): 6 474  4 505 EUR (s DPH)
Cena striedača: 1 419  1 199 EUR (s DPH)
Cena ročných nákladov na údržbu: odhadom priemerne 30 EUR/rok (s DPH)
Cena fyzickej batérie (5 kWh): 4 149  2 190 EUR (s DPH)
Životnosť fyzickej batérie: 15 rokov
Cena dopravy na strane predajcu FVE systému: s týmto nákladom nepracujeme vo výpočte
Cena budúcich nákladov na likvidáciu FVE systému: s týmto nákladom nepracujeme vo výpočte
Sadzba distribúcie elektriny na odbernom mieste (rok 2024): DD5-D5 (0,04092 EUR/kWh s DPH)
Aktuálne jednotkové ceny dodávky elektriny v tarife DD5 (rok 2024) podľa cenníka dodávateľa ZSE Energia a.s.
VT: 0,12460 EUR/kWh (s DPH)
NT: 0,08280 EUR/kWh (s DPH)
Cena virtuálnej batérie: 3,00 EUR/mesiac (s DPH)
 

Aký je výsledok nášho výpočtu?

Investícia domácnosti do fotovoltaiky sa začína javiť, ako zmysluplná investícia.
Dôvody:
FVE systém bez fyzickej batérie a bez virtuálnej batérie

 • Cena investície aj s odhadnutými nákladmi na údržbu za 15 rokov spolu 9 270 EUR (s DPH).
 • Návratnosť investície: 15 rokov, pri cenách elektriny v roku 2024,
 • Priemerná ročná "úspora" nákladov za elektrinu je cca 420 EUR.

FVE systém s virtuálnou batériou

 • Cena investície aj s odhadnutými nákladmi na údržbu za 10 rokov spolu 5 375 EUR (s DPH).
 • Návratnosť investície: 10 rokov, pri cenách elektriny v roku 2024,
 • Priemerná ročná "úspora" nákladov za elektrinu je cca 550 EUR.

FVE systém s fyzickou batériou

 • Cena investície aj s odhadnutými nákladmi na údržbu za 15 rokov spolu 9 565 EUR (s DPH).
 • Návratnosť investície: 15 rokov, pri cenách elektriny v roku 2024,
 • Priemerná ročná "úspora" nákladov za elektrinu je cca 610 EUR.
Pre úplnosť sme pridali ešte jeden výpočet - čo ak si dáme nainštalovať FVE systém s výkonom, ktorý je podobný spotrebe elektriny na odbernom mieste (ročná spotreba elektriny cca 12 MWh, ročná výroba elektriny cca 12 MWh).
 • Výkon FVE: 10,2 kWp
 • Návratnosť bez batérie: cca 20 rokov,
 • Návratnosť s virtuálnou batériou: cca 8 rokov,
 • Návratnosť s 5 kWh Li batériou: cca 10 rokov,
 • Návratnosť s 10 kWh Li batériou: cca 14 rokov.
 

Prečo sú výsledky výpočtov konečne optimistické

Slovenská republika (ľudia čo o tom rozhodujú) konečne zmenili myslenie a konečne sa zmenila dotačná politika tak, že z pôvodnej max. výšky dotácie 1 500 EUR bola táto dotácia zvýšená až na 3 500 EUR. Súčasne sa dosť zásadným spôsobom znížili ceny FVE systémov.
 

Fotovoltaika a 3 fázy, tzv. "súčtové meranie"

V prípade výroby elektriny na odbernom mieste sme na internete nenašli jasnú a zrozumiteľnú informáciu o tzv. súčtovom meraní na Slovensku - či distribútori elektriny na Slovensku realizujú súčtové meranie, alebo iba meranie po fázach. Preto sme sa s otázkami obrátili priamo na troch najväčších slovenských distribútorov elektriny. Ich mailové odpovede sa dajú zhrnúť do vety: "Na Slovensku sa realizuje súčtové meranie."
 

Fotovoltaika a fyzická batéria

Pri pri našom výpočte pacujeme s úvahou, že po 15 rokoch už fyzická batéria nebude použiteľná pre účely FVE a že bude potrebné kúpiť novú fyzickú batériu.
 

Sklon a umiestnenie FVE panelov

Sklon a umiestnenie FVE panelov je zásadná a kľúčová podmienka na čo najoptimálnejšiu činnosť FVE systému. Nie každá strecha má správnu orientáciu a sklon na umiestnenie FVE panelov. Je to riešiteľná situácia a domácnosť má možnosť sa rozhodnúť, či navýši investíciu do FVE aby tak dosiahla ideálne nasmerovanie FVE panelov, alebo či akceptuje to, že FVE panely budú mať málo efektívnu orientáciu a sklon.
 

Výpočet návratnosti investície do FVE pri súčasných cenách elektriny

Naše výpočty sú výrazne optimisteckejšie, než výpočty spred roka. Pre úplnosť uvádzame, že ceny elektriny na energetických burzách klesajú, čo zatiaľ nie je úplne prenesené do cien pre domácnosti. Nemáme krištáľovú guľu, avšak dá sa predpokaldať, že ceny silovej elektriny budú v nasledujúcich rokoch nižšie, než v roku 2024. To samozrejem predĺži návratnosť investície do FVE - odhadujeme ža cca o 2 - 5 rokov sa predĺži návratnosť investície do FVE, ktorú uvádzame vyššie.
Odporúčame domácnostiam, aby ste si vypočuli názory všetkých strán.


Inflacia, euro bankovky a mince

Takže čo s fotovoltaikou

Náš výpočet pracuje so vstupmi z minulosti a na základe týchto údajov odhaduje, ako to bude v budúcnosti. Bez použitia batérie vie domácnosť (ktorú sme použili ako príklad vo výpočte) priemerne ročne okamžite spotrebovať elektrinu vyrobenú z FVE systému v rozsahu cca 40%.
Nákup fotovoltaiky začína byť pre slovenské domácnosti zaujímavou možnosťou, ako v budúcnosti znížiť svoje náklady za elektrinu (aby bola naša odpoveď čo najpresnejšia, tak najprv sa domácnosti krátkodobo predraží cena elektriny z dôvodu investície do FVE a po dosiahnutí bodu návratnosti investície do FVE začne domácnosť výrazne šetriť na nákladoch za elektrinu).
 

Prečo sme napísali tento článok

Sme fanúšikovia fotovoltaiky. V roku 2022 sme zvažovali inštaláciu fotovoltaiky ako súkromné osoby. Ani jeden predajca FVE systémov nám neurobil výpočet návratnosti investície do FVE podľa našich skutočných 15min. diagramov odberu. Dokonca ani žiadny dodávateľ elektriny pre výpočet návratnosti nepoužil diagramy spotreby elektriny na našich odberných  miestach!!! Všetci nám ukazovali nič nehovoriace Excely s rôzne vyfarbenými bunkami a mylne sa domnievalil že nás tými farbičkami ohúria a my tak budeme celí nedočkaví na všetko povedať áno.
Predajcovia FVE systémov nám ukazovali grafy výroby elektriny na nimi inštalovaných FVE systémoch, ako FVE systémy pracujú a "zarábajú" domácnostiam peniaze. Pýtali sme od nich diagramy výroby elektriny na nimi inštalovaných FVE systémoch. Že oni nič také nemajú. Tak sme sa ich pýtali, že ako teda počítajú návratnosť investície domácnosti do FVE systému, keď nepoužívajú skutočný diagram spotreby elektriny na konkrétnom odbernom mieste a nepoužívajú ani aspoň vzorový diagram výroby elektriny na nimi inštalovaných FVE systémoch? Odpovedali nám, že to netreba.
Tak sme si sadli k počítaču a v Exceli sme urobili prvý informatívny výpočet návratnosti investície domácnosti do FVE tak, že sme si vypočítali prekrytie diagramu spotreby s diagramom výroby elektriny. Výsledkom bolo to, že v roku 2023 bola návratnosť 26 rokov. Pritom firmy, ktoré nám ponúkali FVE systémy, nám tvrdili, že návratnosť FVE pre domácnosť bola 7-8 rokov!!! Mysleli sme si, že v našom výpočte musí byť niekde chyba, veď rozdiel je viac než 21 rokov a profesionáli-predajcovia FVE systémov by sa nemali mýliť. Tak sme náš rýchly výpočet opakovane preverovali, doplňovali a ladili, kontrolovali a testovali. Robili sme variantné výpočty. Získali sme presnejšie výsledky, ktoré uvádzame vyššie. Súčasne sme na internete hľadali články od skutočných majiteľov FVE systémov, aby sme tak mali (pre kontrolu) rámcovú informáciu o tom, aká je asi skutočná návratnosť investície domácnosti do FVE systému na základe reálnych skúseností majiteľov FVE systémov. Majitelie FVE systémov, ktorí o tom napísali blog, alebo nejaký článok či natočili video, "priznali farbu" a zhodli sa na tom, že návratnosť investície domácnosti do FVE systému je vo výnimočných prípadoch menšia než 20 rokov a že reálna návratnosť je nad 20 rokov. Tak sme sa rozhodli naše zistenia dať do tohto článku a podeliť sa tak o informácie s každým, koho táto téma zaujíma. Náš úmysel inštalovať si FVE systém, ako súkromné osoby, sme z dôvodu nevýhodnosti investície do FVE v roku 2023 zavrhli.
Na základe výpočtov podľa cien vo februári 2024, ako uvádzame vyššie, sme zmenili názor a začíname poškuľovať po FVE ako o možno zmysluplnej investícii. Všetko sa to bude odvíjať od skutočnej ceny FVE, ktorú nám ponúknu firmy, ktoré inštalujú FVE systémy.

Článok sme napísali vo Februári 2024
Možno Vás bude zaujímať
Je produkt SPP "Uhlíková stopka" nevýhodný?
Čo je to virtuálna batéria
Čo je to zelená elektrina
Priemerná spotreba elektriny v domácnosti
Spoločný výber dodávateľa elektriny, plynu
Prepočet kWh na MWh