Fotovoltaika – vyhodené peniaze


Oplatí sa domácnosti investovať do fotovoltaických panelov? Rýchla odpoveď: Sú to vyhodené peniaze, ktoré sa nikdy nevrátia.
Návratnosť investície do fotovoltaických panelov je pre domácnosť cca 20 rokov a viac. Pre domácnosti je to príliš drahá lotéria.
Montážne firmy udávajú životnosť fotovoltaických panelov viac než 20 rokov. Takže keď sa budete možno (po 20 rokoch) blížiť k bodu návratnosti investície, tak je vysoko pravdepodobné, že budete musieť fotovoltaické panely vyhodiť.

[mobile-buttons]

Na internete je veľa oslavných článkov na fotovoltaické systémy. Takéto články sú najmä na stránkach firiem, ktoré fotovoltaické systémy predávajú a montujú. To je pohľad tých, ktorí sa predajom fotovoltaických systémov živia. Preto sme sa rozhodli pozrieť na tému fotovoltaických systémov z pohľadu koncového užívateľa – domácnosti.

Domácnosti v odbere elektriny tvoria dve skupiny odberateľov
 • Domácnosti v jednotarife (JT),
 • Domácnosti v dvojtarife (VT-vysoký tarif a NT-nízky tarif, používa sa tiež názov „denný a nočný prúd“).
 
Fotovoltaika na streche
 

Meranie spotreby elektriny

Denný režim domácnosti sa z pohľadu výroby a spotreby elektriny pohybuje v opakujúcich sa cykloch. Od pondelka do piatku rodičia od 7:00 hod. do 15:00 hod. v práci a deti v škole, cez víkend všetci členovia domácnosti doma. Ďalší týždeň opäť to isté. Je to veľmi zjednodušený model denného a nočného režimu bežnej domácnosti. V takomto, alebo v podobnom modeli funguje odhadom 99% domácností. Rozdiely sú v tom, kedy do práce a z práce, rozdiely sú aj v tom, keď niekto pracuje na zmeny, alebo je už na dôchodku a podobne. Podstatou je to, že bežná domácnosť má svoje rituály, ktoré sa pravidelne opakujú denne, alebo týždenne.

Meranie spotreby elektrickej energie v domácnosti je realizované meradlami typu „C“, ktoré majú tieto dve základné charakteristiky
 • je to nepriebehové meranie,
 • odpočet je 1x za 12 mesiacov.

Nedokonalosť týchto meracích zariadení je v tom, že tieto meradlá nevedia poskytnúť informáciu o krivke spotreby elektriny domácnosti počas hodiny, dňa, týždňa, mesiaca či roku. Odberateľ a rovnako tak distribútor, či dodávateľ sa dozvedia stav meradla 1x za približne 12 mesiacov. To je všetko. Z takto získaných stavov meradla potom distribútor vypočíta predpokladanú krivku spotreby elektriny na odbernom mieste za obdobie medzi odpočtami. Táto krivka je iba teoretickým výpočtom na základe štatistického priemeru z historických dát vybranej skupiny odberateľov – podľa tzv. typových diagramov odberu (TDO).

Slovenských domácností, ktoré odoberajú elektrinu, je približne 3,6 milióna. Meranie spotreby týchto domácností je nedokonalé (z dôvodu merania typu „C“) a preto si distribútori a dodávatelia elektriny pri údajoch z meraní typu „C“ pomáhajú typovými diagramami odberu (TDO). Každá domácnosť je zaradená do konkrétnej distribučnej sadzby a každá takáto sadzba má priradený konkrétny TDO. Slovenské domácnosti majú 8 distribučných sadzieb a tie sú zaradené do troch TDO (viac informácií na stránkach distribútorov...).

TDO sú v podstate historicky zistené a spriemerované spotreby skupín odberateľov, kde sú tieto spotreby rozpočítané podľa dohodnutých algoritmov do 15-minutových časových období. Distribútori potom s pomocou TDO vedia rozpočítať spotrebu domácnosti za rok do 15-minutových časových úsekov za celý rok. TDO na každý kalendárny rok sa menia.

Distribútori elektriny do roku 2021 povinne vymieňali analógové meradlá typu C za SMART meradlá na všetkých tých odberných miestach, kde je ročná spotreba elektriny minimálne 4 MWh/rok. Každé takéto odberné miesto by malo byť od 01.01.2022 už s meradlom SMART a distribútor by na takomto odbernom mieste mal merať dáta o spotrebe elektriny už v režime priebehového merania, čiže výsledkom merania budú skutočné hodnoty odberu elektiny v granularite každých 15 minút. Pre úplnosť dodávame, že na všetkých tých odberných miestach, kde SMART meradlo nebude nainštalované (ročný odber elektriny menší než 4 MWh/rok), sa bude aj v budúcnosti používať TDO.
 

Koľko rokov majú Vaše deti, koľko členov má Vaša domácnosť

Výpočet návratnosti investície do fotovoltaiky je presným výpočtom z nepresných dát. Viete zadefinovať vstupné náklady do fotovoltaiky – dáte si urobiť cenovú ponuku a viete presne, koľko Vás bude stáť inštalácia fotovoltaického systému.
Cenové ponuky od dodávateľov fotovoltaiky väčšinou však už neobsahujú budúce ročné náklady na údržbu systému a najmä neobsahujú budúce náklady na výmenu opotrebovaných častí po životnosti (napr. striedač Vám vydrží cca 10 rokov a budete ho musieť vymeniť, pričom cena striedača je v rozsahu 35%-50% nákladov na celý fotovoltaický systém.) Za 20 rokov životnosti fotovoltaických panelov určite niektorý z nich vypovie službu a s tým budú spojené náklady na opravu, výmenu, recykláciu, ...
Vôbec sa nehovorí o tom, koľko bude domácnosť stáť zlikvidovanie fotovoltaických panelov a celej súvisiacej elektroniky. Fotovoltaické panely bude treba raz dať do zberu. Bude to zadarmo, alebo to bude spoplatnené? Súčasná prax s inými odpadmi naznačuje, že o 20 rokov už určite bude konkrétne domácnosť platiť za to, že všetok jej odpad niekto zrecykluje. Takže koľko zaplatí domácnosť za to, že dá do zberu už nefunkčné fotovoltaické panely a s nimi súvisiacu elektrickú inštaláciu, ktorá bude už po životnosti?
Nepoznáte svoju budúcu spotrebu elektriny. Ak máte doma deti, ktoré sa práve narodili, tak je vysoko pravdepodobné, že v horizonte najbližších 20 rokov budú pravdepodobne intenzívne používať Váš dom ako svoje bydlisko. Ak pôjdu Vaše deti na vysokú školu na internát, či do zahraničia, tak budú už iba občasnými návštevníkmi Vášho domu, čo znamená, že nastane zmena spôsobu a rozsahu odberu elektriny vo Vašej domácnosti, než máte v súčasnosti. Ak sú Vaše deti práve vo veku napr. 10 rokov, tak o desať rokov už asi s Vami v dome bývať nebudú. No a Vám klesne spotreba elektriny práve v polčase (prípadnej) návratnosti investície do fotovoltaiky.
Úvahou na počet členov domácnosti, ich vek a ich „životné priority“ chceme iba poukázať na to, že ak chcete vypočítať návratnosť investície do fotovoltaiky, tak musíte brať do úvahy aj to, koľko osôb, ako dlho a akým spôsobom bude spotrebovávať na Vašom odbernom mieste elektrinu vyrobenú z fotovoltaiky.
Ak je domácnosť viacgeneračná, tak otázkou je že ako dlho bude domácnosť v takomto zložení? Plánuje sa niekto odsťahovať, koľko je to osôb a kedy sa odsťahujú?
 

Aký je vzťah medzi fotovoltaikou a TDO

Vo vzťahu ku konkrétnemu odbernému miestu je TDO kvalifikovaným odhadom priebehu spotreby a výroby elektriny na odbernom mieste v konkrétnom období. Pre potreby nášho výpočtu bude TDO aj kvalifikovaným odhadom priebehu spotreby a výroby elektriny na odbernom mieste v nasledujúcich rokoch.
Ak majiteľ odberného miesta zvažuje investíciu do fotovoltaiky, tak ho zaujímajú odpovede na otázky či sa mu takáto investícia oplatí a ak áno, tak kedy asi tak sa mu takáto investícia vráti. Pritom však výpočet návratnosti investície do fotovoltaiky je iba teoretickým výpočtom o hypotetickej budúcnosti na základe aktuálne dostupných dát. Ako intenzívne počas konkrétneho dňa bude svietiť slnko dnes, zajtra, o rok, či o desať rokov? Aké dlhé budú trvať slnečné dni, koľko ich bude, aké tuhé budú zimy, ...? Bude sa postupne otepľovať? Budú už iba mierne zimy, alebo nie? Veľa neznámych do vzorca na výpočet presnej doby návratnosti investície.
Aký objem spotreby elektriny za rok bude mať Vaša domácnosť? Kúpite si plazmovú televíziu? Už ju máte a budete si kupovať ďalšiu? Budete mať bazén? Zmeníte vykurovanie z plynu na elektrinu – čiže budete kupovať nový elektrický kotol, alebo práve naopak zmeníte vykurovanie z elektriny na plyn? Budete mať klimatizáciu? Budete vlastniť elektromobil? Ak áno, tak kedy? Veľa otázok, málo konkrétnych odpovedí. Preto sa dá pri výpočtoch vychádzať iba z aktuálnej histórie spotreby elektriny na odbernom mieste, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude v budúcnosti meniť z pohľadu štruktúry spotreby elektriny a aj pohľadu objemu spotreby elektriny. Presné výpočty z nepresných dát.
 

Ako vypočítať, či sa fotovoltaika oplatí

Výpočty efektivity investície do FVE, ktoré sme mali možnosť nájsť na internete, ignorujú to napodstatnejšie: že spotreba elektriny a aj výroba elektriny sa v ľubovoľnom čase veľmi výrazne menia. Na webe sme nenašli výpočty, ktoré by pracovali s reálnymi diagramami výroby a spotreby elektriny. Preto do diskusie na túto tému vnášame pohľad, ktorý je nevyhnutný - ako sa navzájom prekrývajú diagram spotreby elektriny domácnosti s diagramom výroby elektriny domácnosti vo FVE systéme.
Akú štruktúru spotreby má Vaša domácnosť? Ak ste domácnosť so SMART meradlom, použite aktuálny historický diagram spotreby elektriny; ak ste domácnosť bez SMART meradla, použite ako pomôcku TDO. TDO nájdete na stránkach distribútorov elektriny ZSDIS, SSD, VSDS.
Akú štruktúru výroby elektriny z fotovoltaiky bude mať Vaša domácnosť? Ako pomôcku použite aktuálny  typový diagram výroby elektriny z fotovoltaiky (na stránke OKTE).
Výpočet je teoretickým výpočtom, pretože vychádza z dát z minulého obdobia a predikuje, ako to bude v budúcich obdobiach. V každom prípade však výpočet napomáha tomu, že rozhodnutie o inštalácii fotovoltaiky bude čo najviac objektívne a preskúmateľné. Predpoklady, z ktorých vychádza náš výpočet:

 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti nebudete zásadne meniť objem a štruktúru spotreby elektriny,
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti budú mať Vaše fotovoltaické panely stále rovnakú 100%-nú výkonnosť (kWp označuje výkon v kW zmeraný v laboratórnych (ideálnych) svetelných podmienkach pri intenzite osvetlenia 1000 W/m². V reálnych podmienkach je tento výkon dosiahnutý pri jasnej oblohe a pri kolmo dopadajúcom slnku.),
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti Vaše fotovoltaické panely za kalendárny rok vždy vyrobia cca 40% z Vašej ročnej spotreby elektriny (napr. ak máte ročnú spotrebu elektriny 10 000 kWh/rok, tak Vaše fotovoltaické panely vyrobia 4 000 kWh/rok, čo je výkon nainštalovaných fotovoltaických panelov na úrovni 4 kWp),
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti sa nebude zásadne meniť počasie (najmä počet a intenzita slnečných dní),
 • Predpokladáme, že počas doby návratnosti budú ceny elektriny na rovnakej úrovni, ako dnes,
 • Použili sme cenník distribúcie elektriny pre rok 2022 od ZSDIS (s cenami s DPH),
 • Použili sme cenník dodávky elektriny pre rok 2022 od ZSE Energia, a.s. (s cenami s DPH),
 • Použili sme cenník fotovoltaiky z roku 2021 (s cenami s DPH) od jedného z dodávateľov týchto systémov (výber bol náhodný).


Podľa medializovaných informácií Vláda SR sa dohodla s firmou Slovenské elektrárne, a.s. na nákupe silovej elektriny pre domácnosti na obdobie rokov 2023 a 2024 za cenu 61,21 EUR (bez DPH) v produkte baseload. Dodávatelia elektriny však musia nakupovať elektrinu aj v iných produktoch (napr. peakload, napr. SPOT, ...), ktoré sú výrazne drahšie, takže výsledná cena koncovej dodávky silovej elektriny pre domácnosti sa môže v rokoch 2023-2024 pohybovať niekde na úrovni cca 85 – 110 EUR (s DPH). Ročná spotreba elektriny slovenských domácností bola v roku 2020 (výročná správa ÚRSO) spolu 8,19 terawatthodín (TWh). Vláda SR dohodla so Slovenskými elektrárňami a.s. dodávku elektiny za výhodnú cenu v rokoch 2023-2024 iba v objeme 6,15 TWh/rok. Podľa medializovaných informácií má mať každá domácnosť nárok ročne na 4 MWh takejto "výhodnejšej ceny" za elektrinu.
 

Domácnosť v dvojtarife

Výpočty sme urobili na reálnej domácnosti v distribučnej oblasti distribútora Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS).
Domácnosť vykuruje elektrinou v sadzbe D5-DD5. Ročnú spotrebu elektriny má cca 9 600 kWh/rok v štruktúre VT 370 kWh/rok, NT 9 230 kWh/rok.
Pre priebeh výroby elektriny z fotovoltaiky sme použili TDO pre fotovoltaiku (na stránke OKTE). Pri predpokladanej ročnej výrobe elektriny cca 4500 kWh/rok je štruktúra výroby elektriny VT 690 kWh/rok, NT 3810 kWh/rok.
Kategória odberateľa elektriny: domácnosť
Výkon fotovoltaickej elektrárne: 4,005 kWp
Predpokladaná životnosť FVE systému: 20 rokov
Predpokladaná životnosť striedača: 10 rokov
Sadzba DPH: 20%
Cena FVE systému na kľúč (po odpočítaní dotácie 1 500 EUR): 5 160 EUR (s DPH)
Cena striedača: 1 300 EUR (s DPH)
Cena ročných nákladov na údržbu: odhadom priemerne 30 EUR/rok (s DPH)
Cena batérie (5 kWh): 3 600 EUR (s DPH)
Cena dopravy na strane predajcu FVE systému: s týmto nákladom nepracujeme vo výpočte
Cena budúcich nákladov na likvidáciu FVE systému: s týmto nákladom nepracujeme vo výpočte
Sadzba dodávky a distribúcie elektriny na odbernom mieste: DD5-D5
Aktuálne jednotkové ceny dodávky elektriny (rok 2022) podľa cenníka dodávateľa
VT: 0,12084 EUR/kWh (s DPH)
NT: 0,08040 EUR/kWh (s DPH)
Fix: 1,3 EUR/mesiac (s DPH)
Cena virtuálnej batérie: 2,00 EUR/mesiac (s DPH)
 

Aký je výsledok nášho výpočtu?

Investícia domácnosti do fotovoltaiky sú vyhodené peniaze a neoplatí sa to.
Dôvody:
FVE systém bez fyzickej batérie a bez virtuálnej batérie

 • Náklady na FVE systém počas doby životnosti 20 rokov sú spolu 6 931 EUR (s DPH) podľa cien z roku 2021,
 • Návratnosť investície: 30 rokov, pri cenách elektriny v roku 2022 (pozn. pri takejto dlhej návratnosti treba brať do úvahy to, že za takúto neuveriteľne dlhú dobu návratnosti bude treba kúpiť ešte aspoň 2x nový striedač + vymeniť všetky FVE panely, takže takáto investícia je super biznis pre montážnu firmu, avšak pre domácnosť je to totálne stratová investícia, ktorá sa domácnosti ani len teoreticky nevráti),
 • Ak by sme si dali ako podmienku, že návratnosť FVE systému v horizonte do 10 rokov pokladáme za akceptovateľný, tak pri takejto návratnosti by museli byť náklady na FVE systém a jeho údržbu (počas doby 10 rokov) spolu maximálne 2 331 EUR (s DPH).

FVE systém s virtuálnou batériou

 • Náklady na FVE systém počas doby životnosti 20 rokov sú spolu 7 411 EUR (s DPH) podľa cien z roku 2021,
 • Návratnosť investície: 16 rokov, pri cenách elektriny v roku 2022,
 • Ak by sme si dali ako podmienku, že návratnosť FVE systému v horizonte do 10 rokov pokladáme za akceptovateľný, tak pri takejto návratnosti by museli byť náklady na FVE systém a jeho údržbu (počas doby 10 rokov) spolu maximálne 4 757 EUR (s DPH).

FVE systém s fyzickou batériou

 • Náklady na FVE systém počas doby životnosti 20 rokov sú spolu 10 531 EUR (s DPH) podľa cien z roku 2021,
 • Návratnosť investície: 17 rokov, pri cenách elektriny v roku 2022,
 • Ak by sme si dali ako podmienku, že návratnosť FVE systému v horizonte do 10 rokov pokladáme za akceptovateľný, tak pri takejto návratnosti by museli byť náklady na FVE systém a jeho údržbu (počas doby 10 rokov) spolu maximálne 6 106 EUR (s DPH).
Pre úplnosť sme pridali ešte jeden výpočet – čo ak na odbernom mieste domácnosť okamžite (bez pomoci virtuálnej batérie, alebo fyzickej batérie) spotrebuje hneď všetku vyrobenú elektrinu z FVE systému?
 • Náklady na FVE systém sú spolu 5 431 EUR (s DPH) podľa cien z roku 2021,
 • Návratnosť investície: 9 rokov, pri cenách elektriny v roku 2022, (pokles sumy investície je najmä preto, že z výpočtu vypadne kúpa nového striedača po 10 rokoch a údržba za druhých 10 rokov životnosti FVE systému).
Pri aktuálnych cenách vstupov a výstupov sa môže javiť ako zmysluplná investícia iba taký FVE systém, kde je na odbernom mieste 100% všetkej vyrobenej elektriny okamžite spotrebovanej (bez pomoci virtuálnej, alebo fyzickej batérie)...
 

Fotovoltaika a 3 fázy

K pesimistickým správam pridávame ešte ďalšiu technickú informáciu, ktorá záujemcom o FVE výrazne schladí optimizmus, ak uvažujú nad FVE systémom s 3fázovým striedačom bez (virtuálnej/fyzickej) batérie:
Majiteľ fotovoltaiky často do dvoch fáz distribútorovi „zadarmo“ dodáva elektrinu a v rovnaký moment z tretej fázy draho nakupuje. Predstavte si, že Vaša elektráreň vyrába 2100 W, ktoré striedač rovnomerne rozdelí do troch fáz na 700 W + 700 W + 700 W a do toho zapnete rýchlovarnú kanvicu s príkonom 2000 W. Tá z jednej fázy odoberá 2 000 W. Z fotovoltaiky použijete 700 W a z distribučnej sústavy odoberáte zvyšných 1 300 W, pričom súčasne po zvyšných dvoch fázach od Vás odchádza do distribučnej sústavy nenávratne 1 400 W (viac informácií napr. Solární byznys a Černé ovce).
Je zjavné, že 3fázový striedač ešte viac predĺži návratnosť fotovoltaiky bez batérie - tu už môžeme úplne kľudne hovoriť o návratnosti dlhšej než 100 rokov.
 

Nákup fotovoltaiky ako investičná ochrana peňazí pred infláciou

Firmy, ktoré inštalujú FVE systémy (spolu s dodávateľmi elektriny) majú teraz nové lákadlo pre odberateľov elektriny - kúpte si fotovoltaiku (pokiaľ možno s čo najväčším výkonom) aby ste tak ochránili svoje úspory pred infláciou. Že peniaze v banke na účte budú postupne strácať na hodnote a kúpou fotovoltiky kúpite niečo, čo bude z dôvodu inflácie o rok, o dva oveľa drahšie, takže kúpou fotovoltaiky práve teraz ochránite svoje peniaze a súčasne si kúpite niečo, čo Vám bude peniaze šetriť a za 6-7 rokov sa Vám celá investícia vráti.
Ak Vám to povie predajca fotovoltaiky, alebo obchodný zástupca dodávateľa elektriny, tak mu poďakujte, zmeňte tému rozhovoru a pošlite ho domov. Prečo? Pretože Vám hovorí iba polovicu pravdy, iba tú časť, ktorá je výhodná iba pre neho, aby Vám za každú cenu predal fotovoltaiku a dostal za to províziu.
Ak chcete iba ochrániť svoje úspory pred infláciou, odporúčame Vám obrátiť sa na odborníkov v oblasti dlhodobých investícií (napr. investícia do investičného zlata). Kúpite si investičné zlato, obratom ruky ho od Vás ktokoľvek kúpi za tie isté peniaze, jeho životnosť je "nekonečná" (životnosť fotovoltaiky je časovo obmedzená). Pri investičnom zlate nebudete mať ďalšie prevádzkové náklady na ošetrovanie a údržbu zlata, zlato vždy a rýchlo predáte, je prenosné, dá sa ľahko skryť, z dlhodobého pohľadu napr. 20 rokov, bude zlato určite drahšie, než je jeho cena dnes... V banke Vám veľmi radi poradia.

Inflacia, euro bankovky a mince

Investícia do fotovoltaiky, ako ochrana pred infláciou je hlúposť, pretože vysoká inflácia tu bude s nami možno rok, možno dva roky a potom by sa mala vrátiť do normálnych hodnôt cca 2% ročne. V momente, keď Vám niekto fotovoltaiku nainštaluje, tak ju za tú istú cenu už nikomu nepredáte (podobne ako keď si kúpite nové auto, tak v momente, keď si ho prevezmete od predajcu, tak ho už nikomu za tie isté peniaze nepredáte - okamžite začalo strácať na hodnote a to ste na ňom neprešli ani len 100 metrov, ako jeho nový majiteľ). Fotovoltaika to isté. S inštaláciou sú spojené fixné náklady, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné - doprava FVE systému od predajcu priamo k Vášmu domu, stavebné úpravy na mieste inštalácie, rozvody elektroinštalácie pre FVE systém. Tieto náklady Vám už nikto neuhradí. Fotovoltaika, jej používaním, Vám tieto náklady vráti možno až po 20 rokoch, možno až po 30 rokoch, s najväčšou pradepodobnosťou už nikdy. O fotovoltaiku sa treba starať (najmä v zime z nej odhŕňať sneh) - Váš osobný čas si do nákladov na fotovoltaiku nezahŕňate, avšak aj Váš čas má nejakú hodnotu (minimálne takú, akú máte hodinovú mzdu u Vášho zamestnávateľa). Počas doby životnosti fotovoltaiky budete mať určite ďalšie prevádzkové náklady, kedy budete volať servisnú firmu, aby Vám niečo na FVE systéme opravila, alebo vymenila. Zadarmo to určite nebude. FVE panely každý rok degradujú - ich výkon každý rok klesá. Ja takmer isté, že niektoré panely, alebo ich časti časom prestanú fungovať, pokazia sa a Váš FVE systém už nebude taká super výkonná hračka, ako v deň jeho nákupu. Po skončení životnosti fotovoltaiky ju bude treba ekologicky recyklovať - ďalšie náklady na strane domácnosti. Slovenským špecifikom je to, že v rokoch 2023-2024 budú mať slovenské domácnosti "garantovanú" cenu, ktorá bude výrazne nižšia, než sú v súčasnosti trhové ceny elektriny - toto výrazne predlžuje dobu návratnosti investície do fotovoltaiky, pretože sa nožnice otvárajú smerom, ktorý je nevýhodný pre domácnosti s fotovoltaikou - absolútna cena FVE systému rastie z dôvodu inflácie a cena elektriny bude v rokoch 2023-2024 stagnovať, resp. klesať. No a to, čo Vám žiadny predajca fotovoltaiky sám od seba nepovie je to, že vývoj a technický pokrok v oblasti FVE systémov napreduje a spolu s nárastom záujmu o fotovoltaiku výrobné náklady na komponenty FVE systémov relatívne klesajú, čo spôsobuje, že inflácia síce tlačí ceny tovarov a služieb nahor, avšak technický vývoj a znižovanie výrobných nákladov inflačný tlak na ceny FVE systémov výrazne zmierňujú, až negujú. Vysoká inflácia tu bude rok, možno dva roky. Inflácia tu bola vždy v pásme cca 2% ročne, takže od predpokladanej inflácie cca 10% ročne je potrebné odpočítať "bežnú" infláciu, na ktorú sme zvyknutí a výsledkom je predpokladaný nárast inflácie "iba" o 8% ročne. Minimálne v horizonte obdobia do roku 2024 domácnosť najviac ublíži svojim úsporám tým, že si nainštaluje fotovoltaiku (nízke ceny energií na Slovensku v rokoch 2023-2024, pričom najneskôr v roku 2024 predpokladáme návrat inflácie do normálnych hodnôt cca 2% ročne).
Investícia do fotovoltaiky ako ochrana pred infláciou nedáva ekonomicky zmysel, pretože síce akože ochránite peniaze pred infláciou tým že si kúpite FVE, súčasne však budete mať niečo, čo nikto od Vás už za tú istú cenu nekúpi a zároveň návratnosť takejto investície je výrazne dlhšia než 30 rokov (FVE bez batérie), s 3fázovým striedačom je návratnosť dlhšia nž 100 rokov, resp. návranosť okolo 20 rokov (FVE s batériou). Naše výpočty poukazujú na to, že investícia domácnosti do fotovoltaiky v roku 2022 sú vyhodené peniaze a takáto odmácnosť bude počítať iba straty.
 

Takže čo s fotovoltaikou

Náš výpočet pracuje so vstupmi z minulosti a na základe týchto údajov odhaduje, ako to bude v budúcnosti. V každom prípade však náš výpočet odhaľuje to, že ak firma, ktorá inštaluje FVE systémy, niekomu hovorí, že domácnosť má návratnosť investície do FVE kratšiu než 10 rokov, tak zákazníka úmyselne klame, alebo sú to čistí amatéri, ktorí tomu nerozumejú. V každom prípade odporúčame vyhnúť sa takejto firme. Podobne aj dodávatelia elektriny, ktorí ponúkajú svoj produkt „virtuálna batéria“. Návratnosť produktu „virtuálna batéria“ je výrazne dlhšia, než 10 rokov, takže opäť zavádzanie domácnosti. Pre domácnosť je to iba čistá strata.
Interpretácia výsledkov výpočtov hovorí o tom, že fotovoltaika sa domácnosti neoplatí. O zmysluplnosti investície domácnosti do FVE môžeme začať diskutovať až vtedy, keď bude návratnosť takejto investície pod 10 rokov. To by však musela klesnúť cena FVE systémov o 50%, alebo ak sa zvýšia ceny za združenú dodávku elektriny o 100%. Prípadne ak Slovenská republika konečne začne výstavbu FVE systémov pre domácnosti dotovať sumou, ktorá skráti návratnosť investície do FVE pod 10 rokov (aktuálna dotácia max 1500 EUR je ako mrkva, ktorá visí na špagáte pred oslom, ktorý ťahá naložený voz).
V rokoch 2023-2024 klesne cena silovej elektriny oproti cene v roku 2022 a tým sa predĺži doba návratnosti investície do FVE. Ak bude Slovenská republika dotovať budovanie FVE systémov pre domácnosti najviac sumou 1 500 EUR, tak je v súčasnosti nákup FVE systému pre domácnosť čistou stratou a peniaze sa domácnosti nikdy nevrátia.
Podľa našich výpočtov je fotovoltaika v prípade domácnosti iba pre eko fanatikov, ktorí sú zelení za každú cenu, nech to stojí, čo to stojí. Alebo pre tých, čo majú veľa peňazí, nevedia čo s nimi a cítia potrebu zvýšiť si spoločenský status tým, že už aj oni majú fotovoltaiku. My všetci ostatní, ktorí si najprv spočítame, či sa investícia vyplatí, my si budeme musieť ešte niekoľko rokov počkať na lepšie ceny fotovoltaických systémov (na vyššie dotácie ?) a dovtedy budeme šetriť naše peniaze tým, že budeme iba odberatelia elektriny (bez vlastnej fotovoltaiky). Nákup fotovoltaiky je aktuálne pre slovenské domácnosti ešte stále príliš drahá lotéria bez návratnosti. Na Slovensku vidíme až rok 2024 ako obdobie na zmysluplnú diskusiu, či do FVE investovať, alebo nie - vysoká iflácia by už mala byť minulosťou, budeme vedieť, či sa svetová ekonomika prepadla do recesie (a s tým spojený výrazný pokles cien energií ?), či sa ceny FVE systémov zastabilizovali, či poklesli, a cenová regulácia koncových cien elektriny by už mala definitívne končiť. Budeme vedieť, či sa Vláda SR prebrala a konečne sa rozhodla dotovať výstavbu FVE systémov domácnosťami výrazne vyššou dotáciou, než je súčasný max 1500 EUR.
Možno Vás bude zaujímať
Je produkt SPP "Uhlíková stopka" nevýhodný?
Čo je to zelená elektrina
Priemerná spotreba elektriny v domácnosti
Spoločný výber dodávateľa elektriny, plynu