Uhlíková stopka, nevýhodný produkt od SPP


Dodávateľ SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) ponúka odberateľom službu "Uhlíková stopka".

Podľa zmluvy k tejto službe

 • služba nie je zadarmo,
 • zmluva môže byť s viazanosťou, alebo bez viazanosti,
 • službou sa podľa zmluvy rozumie emisné a energetické poradenstvo, cieľom ktorého je zníženie produkcie emisií skleníkových plynov,
 • okrem poskytovania služieb podľa zmluvy je odberateľ zaradený do projektu "Zelené CO2", v rámci ktorého SPP zabezpečí výsadbu stromov za účelom pohlcovania emisií.
 

[mobile-buttons]

 

Drahý produkt, nevypovedateľná zmluva

Zmluva na Uhlíkovú stopku je nevypovedateľná a odstúpiť sa od nej dá iba v období do 14 dní od podpisu zmluvy, potom už nie. Podľa cenníka pre zmluvy uzatvorené od 07.10.2021 je najlacnejším produktom "Uhlíková stopka+". Za cenu 36,00 EUR/rok (s DPH), za 2 roky viazanosti cena 72,00 EUR (s DPH) má odberateľ k dispozícii (okrem emisného a energetického poradenstva) možnosť takto nepriamo vysadiť 4 stromy (v cenníku nie je informácia, či sa jedná o výsadbu 4 stromy/rok, alebo 4 stromy za celú dobu 2 roky viazanosti?). Podobné produkty

 • "Uhlíková stopka - ZP2" za cenu 49,20 EUR/rok (s DPH), za 2 roky viazanosti cena 99,40 EUR (s DPH) výsadba 5 stromov za za celú dobu 2 roky viazanosti(?),
 • "Uhlíková stopka Z+" za cenu 60,05 EUR/rok (s DPH), za 2 roky viazanosti cena 120,10 EUR (s DPH) výsadba 6 stromov za za celú dobu 2 roky viazanosti(?),
 • "Uhlíková stopka I+" za cenu 132,05 EUR/rok (s DPH), za 2 roky viazanosti cena 264,10 EUR (s DPH) výsadba 12 stromov za za celú dobu 2 roky viazanosti(?).

( malá kalkulácia nákladov SPP na výsadbu jedného stromu pre produkt "Uhlíková stopka+": Sezónne zamestnanie na výsadbu stromov je za hrubú mzdu 650 EUR/osoba/mesiac, čo je v roku 2021 cena práce cca 880 EUR/mesiac. Pri pracovnom fonde cca 170 hodín/mesiac je cena práce cca 5,20 EUR/hodina. Nevieme, aké sú normy na výsadbu stromov, avšak odhadujeme, že bežný človek dokáže za hodinu vysadiť určite minimálne 20-30 sadeníc v ťažko dostupnom teréne (profesionáli určite aj viac). Pri rýchlosti sadenia sadeníc cca 20 sadeníc/hodina je cena práce na výsadbu jednej sadenice cca 0,26 EUR/sadenica. Ceny krytokorenných sadeníc sú v roku 2021 v cene cca 42,20 EUR/ 100 ks (s DPH), čo je cena jednej sadenice 0,42 EUR/kus. Spolu má SPP náklad na výsadbu jednej sadenice (0,26 + 0,42) = 0,68 EUR/sadenica (s DPH) . Takže pre produkt "Uhlikova stopka +" má SPP od odberateľa za 2 roky viazanosti príjem 60,00 EUR bez DPH (72,00 EUR s DPH) a náklad na výsadbu 4 sadeníc cca 2,44 EUR bez DPH  (2,72 EUR s DPH)  )

Dospely smrek s mladymi vyhonkami
 

Čo by mal odberateľ vedieť ešte pred podpisom zmluvy s SPP

 • zmluva na Uhlíkovú stopku nie je povinná, t.j. ak zákazník SPP nechce túto zmluvu podpísať, tak má plné právo ju nepodpísať a nebude za to sankcionovaný zo strany SPP, alebo štátu (pozn. dozvedeli sme sa, že jednou z nátlakových predajných techník zamestnancov SPP je to, že klamú zákazníkom a tvrdia, že zákazník musí takúto zmluvu podpísať !!! - máme k dispozícii vyjadrenie od jedného z takto klamaných zákazníkov SPP),
 • podľa vyššie uvedenej kalkulácie sa nám javí, že produkt "Uhlíková stopka" je všetko možné, len nie výsadba stromov za účelom pohlcovania emisií (je to uvedené aj v zmluve k tomuto produktu, marketingovo to však SPP ponúka najmä ako služba, cez ktorú chráni prírodu formu vysádzania stromčekov),
 • na Slovensku je cenová regulácia cien dodávky elektriny a plynu pre domácnosti. Každý dodávateľ má tak veľmi obmedzené možnosti, ako na dodávke domácnostiam zarobiť - preto dodávatelia ponúkajú odberateľom akože ekologické produkty, ktoré sa v skutočnosti ekológiou iba prikrývajú a ich skutočným cieľom je vytvoriť neregulovaný zisk na dodávke elektriny, alebo plynu domácnostiam,
 • dôvodom na existenciu tohto produktu v portfóliu SPP je aj ochrana osobných údajov - ako sme vyššie uviedli, tak dôvodom je byť v kontakte s odberateľom aj potom, čo od SPP odíde k inému dodávateľovi. Ak taká situácia nastane (zmena dodávateľa), tak počas komunikácie o produkte "Uhlíková stopka" môže dodávateľ odberateľovi prípadne podsúvať (?) ponuky na zmenu dodávateľa naspäť do SPP,
 • zmluva na dobu určitú je nevypovedateľná (!!!). Aktuálne (jún 2022) SPP zatiaľ nemá sadzobník upomienok a pokút za neuhradenie faktúr za Uhlíkovú stopku, takže aktuálne sa dá zmluvu zrušiť napr. neuhradením faktúry za Uhlíkovú stopku. Neuhradením faktúry sa odberateľ vystaví riziku vymáhania pohľadávky zo strany SPP,
 • ako nevýhodné pre odberateľa vnímame spôsob získania podpisu pod takúto zmluvu - novému zákazníkovi SPP príde domov návrh novej zmluvy  o združenej dodávke elektriny, alebo plynu a medzi papiermi na podpis sa nachádza aj zmluva o poskytovaní produktu "Uhlíková stopka". Zákazník v naivnej viere, že "...veď SPP je štátna firma, tak nemusím byť obozretný pri podpise zmluvy o dodávke elektriny, alebo plynu...", podpíše všetky papiere. Až potom pri najbližšej faktúre zákazník zistí, že musí platiť za produkt, ktorý ani nechce,
 • od odberateľov plynu sme sa dozvedeli, že SPP (cez svojich obchodníkov) telefonicky obvoláva odberateľov plynu a ponúka im tento produkt, podobne na zákazníckych centrách SPP každému (?) odberateľovi ponúkajú tento produkt. To čo vnímame ako zavádzanie odberateľov plynu je to, že zástupcovia SPP zavádzajú (až klamú!!!) odberateľov plynu argumentami typu "Uhlíkovú stopku musíte podpísať, pretože inak s Vami nepodpíšeme zmluvu na združenú dodávku plynu/elektriny", "Uhlíková stopka Vám garantuje ceny za združenú dodávku zemného plynu (elektriny) na ďalších 36 mesiacov", ...
 • najdôležitejšia informácia je pre odberateľa v tom, že aj potom, čo vo veci dodávky elektriny, alebo plynu zmení dodávateľa a od SPP odíde, tak zmluva o poskytnutí produktu "Uhlíková stopka" (ak ju má podpísanú) je naďalej platná a musí za ňu platiť nie malé sumy do SPP,
 • cez produkt, ktorého cena nie je práve najnižšia, si SPP robí PR marketing na ekologickú tému za peniaze zákazníka,
 • cez ponuku produktu, ktorého cena nie je práve najnižšia, a ktorý odberateľ vôbec nepotrebuje, vykonáva SPP nátlak na odberateľov plynu (elektriny), vyvoláva v nich pocit ohrozenia z rizika budúceho nárastu cien za združenú dodávku plynu a elektriny, ak zákazníci nepodpíšu zmluvu na Uhlíkovú stopku a cez nátlakovú komunikáciu ich núti podpísať zmluvu na Uhlíkovú stopku.
 

Zásady pri podpisovaní zmlúv s dodávateľmi elektriny, alebo plynu

 • vždy pred podpisom akejkoľvek zmluvy si prečítajte, čo podpisujete a ako sa dá taký dokument zrušiť, alebo vypovedať,
 • zaujímajte sa najmä o cenník pokút a poplatkov za vypovedanie, zrušenie zmluvných záväzkov (takéto pokuty sa môžu nachádzať aj v obchodných podmienkach),
 • pri zmluve o združenej dodávke elektriny, alebo plynu odporúčame podpisovať zmluvu bez viazanosti, a ak s viazanosťou, tak viazanosť najviac jeden rok,
 • pri všetkých ostatných zmluvách odporúčame držať sa zásady: "ak zmluvu podpísať, tak výhradne iba zmluvu bez viazanosti".
 

Ako zrušiť zmluvu na "Uhlíkovú stopku"

Zmluva na Uhlíkovú stopku je s viazanosťou a je nevypovedateľná. Dá sa však zrušiť tak, že odberateľ nebude za tento produkt uhrádzať dohodnuté platby. Ak to odberateľ vydrží a ustojí opakované výzvy zo strany SPP na úhradu faktúry za "Uhlíkovú stopku", tak (podľa článku IV. bod d) Zmluvy) "Zmluva zaniká v prípade podstatného porušenia zmluvy (napr. neuhradenie ceny za službu), pokiaľ nedôjde k náprave ani v dodatočnej lehote 10 dní od doručenia výzvy Dodávateľa. Zmluva zaniká ku dňu doručenia jednostranného odstúpenia od Zmluvy." Celé toto naťahovanie trvá cca 3 mesiace, než SPP pošle odberateľovi jednostranné odstúpenie od Zmluvy na tento nevýhodný produkt.
Veľmi dôležité! Obchodné podmienky SPP pre združenú dodávku plynu, článok IV. bod 35: "Ak Odberateľ jednoznačne neurčí, na úhradu ktorého záväzku je jeho platba určená, použije sa táto platba na úhradu najskôr splatného záväzku Odberateľa. Dodávateľ má právo priradiť platbu Odberateľa na úhradu najstaršej neuhradenej pohľadávky Odberateľa." Skontrolujte si, pod akým variabilným symbolom uhrádzate Vaše platby do SPP. Ak ako variabilný symbol používate napr. Vaše zákaznícke číslo, tak sa Vám nikdy nepodarí zrušiť zmluvu k Uhlíkovej stopke. Princíp je v tom, že platby uhrádzané pod zákazníckym číslom sú v SPP "ukladané na jednu kopu" ktorej názvom je meno odberateľa a z tej kopy sa uhrádzajú úplne všetky zmluvné záväzky, ktoré má odberateľ voči SPP (zmluva o združenej dodávke plynu, zmluva o Uhlíkovej stopke, zmluva o združenej dodávke elektriny, ...). Znamená to, že ak na tejto kope budú nejaké peniaze, tak z tejto kopy bude SPP donekonečna čerpať peniaze aj na úhradu Uhlíkovej stopky.
Ak sa chcete zbaviť Uhlíkovej stopky, tak úhrady za každú zmluvu, ktorú máte podpísanú s SPP musíte uhrádzať pod jej samostatným variabilným symbolom (napr. úhrady za združenú dodávku elektriny iba pod variabilným sybolom, ktorý prináleží k zmluve o združenej dodávke ELEKTRINY; podobne dododávka PLYNU; podobne UHLÍKOVÁ STOPKA; podobne aj ďalšie zmluvy, ktoré máte podpísané s SPP...). Ak sa chcete zbaviť Uhlíkovej stopky, tak musíte striktne realizovať všetky platby do SPP iba pod takými variabilnými symbolmi, aké prináležia ku konkrétnej zmluve s tým, že Uhlíkovú stopku vôbec nebudete uhrádzať. Napr. máte tri platné zmluvy s SPP (jednou z nich je Uhlíková stopka), tak za Uhlíkovú stopku neuhrádzate nič a pri úhradách za ostatné zmluvy musíte používať iba tie variabilné symboly, ktoré súvisia s týmito ďalšími zmluvami - iba takto sa Vám podarí odstrihnúť službu Uhlíková stopka od úhrad a iba takto prinútite SPP, aby Vám doručili odstúpenie od zmluvy.
Čo pokuty zo strany SPP? V cenníku k Uhlíkovej stopke nie je uvedená sadzba za podstatné porušenie zmluvy odberateľom a ani sadzba za doručenie upomienok (citujeme z písomného vyjadrenia call centra SPP) "Neuhradenie ceny za službu a s tým spojený proces upomínania nie je uvedený v cenníku, nakoľko upomienka platby nekomoditného produktu nie je spoplatnená.". Ak tieto sadzby (za upomienky) nie sú uvedené v cenníku SPP, tak SPP nemôže žiadať odberateľa o ich úhradu.
 

Náš názor na produkt SPP "Uhlíková stopka"

Tento produkt vnímame iba ako imidžovku SPP, kde údajná ochrana, či "záchrana" prírody je iba marketingová bublina, aby tak zákazníci SPP mali akože dobrý pocit z toho, že platia za niečo, čo nepotrebujú a čo im iba zvyšuje cenu za dodávku plynu. Ochrana prírody je super vec, avšak určite nie od štátnej komerčnej spoločnosti a určite nie spôsobom, akým táto firma zháňa podpisy pod nevýhodné zmluvy za produkt "Uhlíková stopka".
Je dobré podporovať ochranu prírody svojim správaním, darovaním peňazí, či priamo sa osobne zúčastnovať akcií zameraných na ochranu prírody. Kto chce byť iba darcom na zmysluplné projekty, ten nech pošle peniaze radšej profesionálnym nadšencom v občianskych združeniach zameraných na ochranu prírody - celá Vami zaslaná suma tak bude naozaj efektívne využitá iba na ochranu a záchranu prírody, napr. na výsadbu stromov. Je vysoko pravdepodobné, že za Vašich 72 EUR vysadia desiatky (možno až stovky) sadeníc stromov a nie ako SPP iba 4 sadenice (!!!).
Všetci ostatní, ktorí chcú napomôcť eko téme: aktívne sa zúčastnite napr. sadenia stromov, alebo napr. vyzbierajte odpadky vo štvrti, kde bývate. Pomôžete tým prírode a súčasne aj sebe pohybom na čerstvom vzduchu.
Možno Vás bude zaujímať
Fotovoltaika pre domácnosť - vyhodené peniaze
Prepočet kWh na MWh
Ako odstúpiť od zmluvy, ako vypovedať zmluvu
Ročné vyúčtovanie - zemný plyn
Ročné vyúčtovanie - elektrina
Zelená elektrina, čierna elektrina