Fotovoltaika - čo je to "súčtové meranie"


Majitelia fotovoltaických systémov (FVE) asi poznajú pojem "súčtové meranie". Ak nie, tak týmto článkom by sme chceli vyplniť medzeru v informáciách o súčtovom meraní na Slovensku.
Na internete sa nachádzajú iba strohé informácie, či skôr nenachádzajú sa informácie o súčtovom meraní na Slovensku. Predpokladali sme, že distribútori elektriny (aspoň traja najväčší) budú mať na svojich web stránkach k tejto téme nejaké informácie, ktorým bude rozumieť laická verejnosť. Nenašli sme nič. Zopár strohých informácií sa nachádza na stránkach niektorých firiem, ktoré FVE predávajú, alebo montujú. Takže ako je to na Slovensku, máme tu súčtové meranie, alebo meranie iba po fázach?

Oslovili sme troch najväčších slovenských distribútorov elektriny a spýtali sme sa ich na súčtové meranie. Tu sú ich odpovede, citujeme:

Stredoslovenská distribučná a.s.
Elektromery inštalované v SSD používajú len pre oficiálnych (ohlásených a zazmluvnených ) výrobcov elektriky na meranie elektriny elektromery s meraním reálnej spotreby na všetkých troch fázach súčasne. Môžeme hovoriť o názve súčtový alebo vektorový elektromer.
Tieto elektromery merajú spotrebu v každej fáze samostatne, ale pre uloženie výslednej hodnoty používajú len "jeden spoločný číselník" pre všetky tri fázy.
Ak teda odberateľ bude hodinu na jednej fáze vyrábať elektrinu o výkone 2 kW, zároveň bude odoberať výkon na druhej fáze 1,5 kW a na tretej odoberať výkon 0,5 kW, tak ak označíme odber znamienkom + a výrobu znamienkom -, tak vzorec pre výpočet celkového výkonu je sumár fázy L1 = -2 kW, L2 = +1,5 kW, L3 = +0,5 kW, spoločný výkon = -2 + 1,5 + 0,5 = 0 .....
Ak tento sumár bude dlhodobo = 0, odberné miesto nemá účtované žiadne distribučné za prenos (mimo paušálnych poplatkov) ani obchodné poplatky za silovú energiu, nakoľko vo faktúre pôjde spotreba nulová. Ak by bol počiatočný stav odberu napr. 1010, konečný stav by bol 1010. Jedná sa len o jeden číselník. Samozrejme, že na elektromeroch pre výrobu sledujeme aj dodávanú energiu. Na to ďalší jeden samostatný číselník pre všetky fázy sumárne.
Ak dochádza ku odchýlke medzi výrobou a spotrebou, tak sú údaje zapisované do registra spotreby alebo do registra výroby.  Nehovorím o rozdiele v jednej druhej alebo tretej fáze, ale o celkovom rozdiele. Ak bude prevládať celková výroba, bude nameraný rozdiel energie zapisovaný do registra výroby. Akonáhle sa zmení smer toku energie a spotreba bude prevládať nad výrobou, bude sa zapisovať iba výsledný rozdiel do registra spotreby.
 Ak si odberateľ urobí s dodávateľom zmluvu na kompenzáciu dodávanej energie, tak tieto kompenzácie rieši dodávateľ.


Východoslovenská distribučná a.s.
V súčasnosti trojfázové inteligentné elektromery inštalované v odberných miestach so zdrojom v distribučnej sústave VSD a.s. merajú výkon jednotlivo po fázach, ale vyhodnocujú ako celkový trojfázový výkon, ktorý je daný súčtom jednotlivých jednofázových výkonov. Ak výsledok je kladný (odber), táto hodnota je zaznamenaná do registra odberu (1.8.X) a ak je záporný (dodávka) tak do registra dodávky (2.8.X).
Znamená to že, ak množstvo energie, ktoré vaše spotrebiče v ľubovoľnej fáze spotrebujú bude väčšie, ako množstvo, ktoré váš zdroj v tom čase vyrobí, elektromer tento rozdiel zaznamená ako elektrina odobraná zo siete, teda vaša spotreba (1.8.x).
Príklad:
5kW(odber) L1 + 5kW(odber) L2 ? 5kW(dodávka) L3 = 5kW(odber) = register 1.8.X
Ak množstvo energie, ktoré vaše spotrebiče v ľubovoľnej fáze spotrebujú bude menšie, ako množstvo, ktoré váš zdroj v tom čase vyrobí, elektromer tento rozdiel zaznamená ako elektrina dodaná do siete, teda prebytočná, nespotrebovaná vaša výroba (2.8.x).
Príklad:
5kW(odber) L1 - 5kW(dodávka) L2 ? 5kW(dodávka) L3 = - 5kW(dodávka) = register 2.8.X


Západoslovenská distribučná a.s.
Všetky elektromery sú nastavené tak, že spotreba s výrobou sa saldujú to znamená na príklade nasledovne:
fáza L1 -  dodávka do siete 1kW = za hodinu dodávka do siete 1kWh
fáza L2 -  dodávka do siete 1kW = za hodinu dodávka do siete 1kWh
fáza L3 -  odber zo siete 2kW = za hodinu odber zo siete 2kWh
Dodávka do siete = 0 kWh
Odber zo siete = 0 kWh


Ak všetky tri odpovede skrátime a zjednodušíme, tak na Slovensku sú elektromery nastavené tak, že realizujú súčtové meranie spotreby/výroby elektriny.

Pre úplnosť dodávame, že v Českej republike je iný spôsob výpočtu spotreby elektriny. Tam je realizované meranie po fázach, ktoré je potom 1:1 prenesené aj do výpočtov spotreby elektriny. V ČR sa nerealizuje súčtové meranie a preto sú tam majitelia FVE v situácii, že ak majú 3-fázový symetrický striedač, tak návratnosť investície do FVE sa im môže predĺžiť aj na 100 a viac rokov podľa nasledujúceho príkladu (Ak má majiteľ FVE nainštalovaný 3-fázový symetrický striedač, tak často do dvoch fáz distribútorovi „zadarmo“ dodáva elektrinu a v rovnaký moment z tretej fázy draho nakupuje. Predstavte si, že FVE práve vyrába 2100 W, ktoré symetrický striedač rovnomerne rozdelí do troch fáz na 700 W + 700 W + 700 W a do toho domácnosť zapne rýchlovarnú kanvicu s príkonom 2000 W (kanvica je napojená na jednu fázu). Tá z jednej fázy odoberá 2 000 W tak, že z fotovoltaiky použije 700 W a z distribučnej sústavy odoberá zvyšných 1 300 W. Súčasne však symetrický striedač po zvyšných dvoch fázach (na ktorých práve teraz domáce spotrebiče neodoberajú elektrinu) posiela z domácnosti do distribučnej sústavy nenávratne 1 400 W (700 W + 700 W).)



Možno Vás bude zaujímať
Návratnosť investície do fotovoltaiky
Čo je to virtuálna batéria
Priemerná spotreba elektriny v domácnosti
Prepočet kWh na MWh
Spoločný výber dodávateľa elektriny, plynu