DISTRIBÚTORI ELEKTRICKEJ ENERGIE


Na Slovensku sú traja tradiční distribútori elektriny, ktorí podnikajú na svojom vymedzenom území v oblasti distribúcie elektrickej energie:


Cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o maximálnych cenách za distribúciu elektrickej energie sme zverejnili v Archíve cenníkov elektriny.

[mobile-buttons]

Dôležité informácie o distribučných spoločnostiach

Distribučné sadzby pre Domácnosti, Firmy a organizácie (nízke napätie)

Distribučné sadzby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné miesta pripojené na NN napäťovej úrovni (domácnosti a podnikatelia).

Na stene - elektrický nástenný radiátor, elektrická zásuvka, regulátor na elektrický radiátor

Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD)

DOMÁCNOSTI

D1: Základná jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny (€/kWh).
 

D2: Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny (€/kWh).
 

D3: Dvojpásmová sadzba (pre odberné miesta s platnosťou nízkej tarify bez operatívneho riadenia)
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).
Sadzba D3 je vhodná pre spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkej tarife.
Doba platnosti Nízkej tarify (NT) je 12 hodín denne a to od 20,00 hod. do 08,00 hod. nepretržite.
Doba platnosti Vysokej tarify (VT) je spravidla v ostatnom čase t.j. od 08,00 hod. do 20,00 hod.
 

D4: Základná dvojpásmová sadzba (pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify)
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).
Časové pásma platnosti NT a VT sa môžu meniť, preto je sadzba D4 vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do časového pásma platnosti NT (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumulačný ohrev vody).
NT je poskytovaná 8 hodín spravidla v noci. Časové vymedzenie NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov elektriny v domácnosti a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Doba platnosti VT a NT je riadená SSD s ohľadom na priebeh denného diagramu zaťaženia elektrizačnej sústavy.

D5: Dvojpásmová sadzba (pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním)
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).
Sadzba D5 je vhodná pre spotrebu elektriny plne elektrifikovaných domácností s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním Za plne elektrifikovanú domácnosť sa považuje domácnosť, v ktorej sa na varenie, vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely používa výhradne elektrická energia. Sadzba je nevýhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou v NT nižšou ako 6000 kWh (6,0 MWh) a nie je možné ju použiť pre odberné miesta vykurované akumulačnými spotrebičmi.
Doba platnosti NT je 20 hodín denne. V priebehu dňa je možné dobu platnosti NT operatívne meniť. Doba platnosti VT je 4 hodiny denne, prestávky medzi poskytovaním platnosti vysokej tarify nemajú byť kratšie ako 1 hodina.
Technickou podmienkou pre pridelenie sadzby D5 je pripojenie elektrických priamo výhrevných spotrebičov pomocou nepohyblivého prívodu na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO, prepínacími hodinami alebo systémom IMS a pripojenie elektrických akumulačných spotrebičov pre prípravu teplej úžitkovej vody na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO, prepínacími hodinami alebo systémom IMS. Podmienkou pridelenia tejto sadzby je predloženie „Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške“ od predmetných elektrických obvodov. Doba platnosti VT a NT je riadená SSD s ohľadom na priebeh denného diagramu zaťaženia elektrizačnej sústavy.
Blokovanie priamo výhrevných spotrebičov a akumulačných ohrievačov vody bude vykonávané v čase platnosti VT.
Odberatelia elektriny v domácnosti, ktorých odberné miesto malo k 31.12.2009 pridelenú sadzbu D37 z dôvodu vykurovania tepelným čerpadlom, sú po 1.1.2010 považovaní za zákazníkov, ktorí spĺňajú podmienky pridelenia sadzby D5.

D6: Dvojpásmová sadzba (pre odberné miesta s tepelným čerpadlom a s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify)
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).
Sadzba je určená pre odberné miesta na ktorých odberateľ v domácnosti dôveryhodným spôsobom preukáže prevádzkovateľovi distribučnej sústavy elektriny, že pre vykurovanie objektu je riadne nainštalovaný a používaný vykurovací systém s tepelným čerpadlom. Za dôveryhodný spôsob preukázania popísaných podmienok sa považuje predloženie „Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške“ od predmetných elektrických obvodov.
Za súčasť vykurovacieho systému tepelným čerpadlom sa považujú aj ostatné elektrotepelné spotrebiče (priamovýhrevné vykurovanie a spotrebiče pre prípravu teplej úžitkovej vody).
Podmienkou uplatnenia sadzby je tiež pripojenie elektrických spotrebičov slúžiacich pre vykurovací systém tepelného čerpadla na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO, prepínacími hodinami alebo systémom IMS.
Trvanie NT je štandardne 22 hodín.

D7: Dvojpásmová sadzba (pre odberné miesta s víkendovým režimom bez operatívneho riadenia)
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).
Doba platnosti NT je stanovená celoročne od piatku 15:00 hod. do pondelka 06:00 hod bez blokovania elektrických spotrebičov. Sadzba môže byť pridelená len podľa technických možností nastavenia určenej doby platnosti NT.

D8: Dvojpásmová sadzba (pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s elektrickým akumulačným vykurovaním)
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).
Sadzba D8 je vhodná pre odberateľov elektriny v domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Túto sadzbu je možné užívať len na odberných miestach, kde odberateľ elektriny v domácnosti bude používať na vykurovanie elektrické akumulačné zariadenie s príkonom najmenej 6 kW (0,006 MW) a sú vykonané také technické opatrenia, aby bolo zabezpečené blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov proti ich zapnutiu v inom čase ako v čase vymedzenom dodávateľom elektriny. Podmienkou pridelenia tejto sadzby je dokladovanie príkonu v akumulačnom kúrení „Správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške“.
Pre vymedzenie časových pásiem platnosti NT u sadzby D8 platia tieto podmienky:
NT je poskytovaná spravidla 8 hodín, počas víkendu 10 hodín. Časové vymedzenie NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov elektriny a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Doba platnosti VT a NT je riadená SSD s ohľadom na priebeh denného diagramu zaťaženia elektrizačnej sústavy.
Technickou podmienkou pre pridelenie sadzby D8 je pripojenie elektrických akumulačných spotrebičov pomocou nepohyblivého prívodu na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO, prepínacími hodinami alebo systémom IMS a pripojenie elektrických akumulačných spotrebičov pre prípravu teplej úžitkovej vody na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO, prepínacími hodinami, alebo systémom IMS.

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSDS)

DOMÁCNOSTI

X4-D1: Jednotarif
Sadzba je zložená z:
a) tarifa za prístup do distribučnej sústavy (€/mesiac),
b) tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny (€/kWh).
Sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt s nižšou spotrebou elektriny. Je určená pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody (záhrady, garáže, chaty, byty a rodinné domy).

X4-D2: Jednotarif
Sadzba je zložená z:
a) tarifa za prístup do distribučnej sústavy (€/mesiac),
b) tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny (€/kWh).
Sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt s vyššou spotrebou elektriny. Je určená pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody (záhrady, garáže, chaty, byty a rodinné domy).
Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú takéto odporúčanie, uplatní sa po ich požiadaní pre sadzbu X4-D2 tarifa za prístup do distribučnej sústavy vo výške 1,7891 €/mesiac za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho.

X4-D3: Dvojtarif AKU
Sadzba je zložená z:
a) tarifa za prístup do distribučnej sústavy (€/mesiac),
b) tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny (€/kWh).
Sadzba s dvojtarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt v pásme Vysokej tarify (VT) a Nízkej tarify (NT), s nižšou spotrebou elektriny. Pásmo nízkej tarify sa poskytuje osem hodín denne s fixne určenými intervalmi času prevádzky v pásme NT, pričom aspoň jeden interval sa poskytuje v nepretržitom trvaní minimálne tri hodiny.
Distribúcia elektriny sa poskytuje v rovnakej cene platnosti VT a NT.
Sadzba je vhodná pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny je možné presunúť do časového pásma platnosti NT – ide najmä o odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi. Pri týchto sadzbách sa odporúča zabezpečenie blokovania elektrických spotrebičov proti ich zapnutiu v čase platnosti VT.

X4-D4: Dvojtarif AKU
Sadzba je zložená z:
a) tarifa za prístup do distribučnej sústavy (€/mesiac),
b) tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny (€/kWh).
Sadzba s dvojtarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt v pásme VT a NT, s vyššou spotrebou elektriny. Pásmo nízkej tarify sa poskytuje osem hodín denne s fixne určenými intervalmi času prevádzky v pásme NT, pričom aspoň jeden interval sa poskytuje v nepretržitom trvaní minimálne tri hodiny.
Distribúcia elektriny sa poskytuje v rovnakej cene platnosti VT a NT.
Sadzba je vhodná pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny je možné presunúť do časového pásma platnosti NT – ide najmä o odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi. Pri týchto sadzbách sa odporúča zabezpečenie blokovania elektrických spotrebičov proti ich zapnutiu v čase platnosti VT.
Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú takéto odporúčanie, uplatní sa po ich požiadaní pre sadzbu Tarifa za prístup do distribučnej sústavy vo výške 5,0073 €/mesiac za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho.

X4-D5: Dvojtarif Kúrenie
Sadzba je zložená z:
a) tarifa za prístup do distribučnej sústavy (€/mesiac),
b) tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny (€/kWh).
Sadzba s dvojtarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt v pásme VT a NT, pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie s nastavením doby platnosti pásma NT 20 hodín denne. Distribúcia elektriny sa poskytuje v rovnakej cene platnosti VT a NT.
Sadzby sú odporúčané pre plne elektrifikovanú domácnosť s elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa na varenie a pre ostatné účely používa výhradne elektrina.
Technickou podmienkou uplatnenia tejto sadzby pre odberné miesto je pripojenie elektrických priamo výhrevných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom alebo jemu funkciou podobným zariadením ovládaným podľa doby platnosti VT a NT. Prívody vykurovacích telies tohto obvodu musia byť inštalované napevno – bez zásuviek. Odberateľ elektriny je povinný prevádzkovateľovi distribučnej sústavy umožniť kontrolu plnenia podmienok pre pridelenie tejto tarify.
Priamo výhrevné spotrebiče sa odporúča blokovať v čase platnosti VT.

X4-D6: Dvojtarif Tepelné čerpadlo
Sadzba je zložená z:
a) tarifa za prístup do distribučnej sústavy (€/mesiac),
b) tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny (€/kWh).
Sadzba s dvojtarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt pre tepelné čerpadlo s nastavením doby platnosti pásma NT 22 hodín denne. Distribúcia elektriny sa poskytuje v rovnakej cene platnosti VT a NT.
Podmienkou uplatnenia sadzby je
a) odberateľ elektriny má inštalovaný a využíva vykurovací systém s tepelným čerpadlom, ktorého výkon zodpovedá tepelným stratám vykurovaného objektu, pričom túto skutočnosť je potrebné preukázať vierohodným spôsobom,
b) podiel súčtu trojnásobku hodnoty inštalovaného príkonu tepelného čerpadla v kW a jednonásobku hodnoty príkonu v kW ostatných tepelných spotrebičov (v priamo výhrevnom vykurovaní alebo v príprave teplej úžitkovej vody alebo v klimatizácii) vo výške minimálne 60 % z celkového inštalovaného príkonu daného odberného miesta,
c) pripojenie elektrických priamo výhrevných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom alebo jemu funkciou podobným prístrojom ovládaným podľa doby platnosti vysokej a nízkej tarify,
d) prívody vykurovacích telies samostatného obvodu musia byť inštalované napevno – bez zásuviek. Odberateľ elektriny je povinný prevádzkovateľovi distribučnej sústavy umožniť kontrolu plnenia podmienok pre pridelenie tejto tarify. Dodávateľ elektriny zásobujúci takéto odberné miesta má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vykonanie takejto kontroly. Neumožnenie tejto kontroly bude znamenať preradenie odberného miesta do sadzby X4-D4.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený sledovať a vyhodnocovať spôsob využívania podielu spotrebičov, ktoré odberateľ elektriny deklaroval ako tepelné spotrebiče pre prípravu teplej úžitkovej vody, spotrebiče pre akumulačné alebo pre priamo výhrevné vykurovanie a má právo požadovať predloženie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške preukazujúcej využívanie deklarovaného podielu elektrických spotrebičov.

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS)

DOMÁCNOSTI

V prípade jednofázového odberu sa pevná mesačná zložka tarify za 1 A vynásobí ampérickou hodnotou hlavného ističa (pred elektromerom).
V prípade trojfázového odberu sa pevná mesačná zložka tarify za 1 A vynásobí trojnásobkom ampérickej hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom).
Ak nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pred elektromerom, použije sa maximálna ampérická hodnota zaťaženia meracej súpravy.
V sadzbách sú zahrnuté náklady súvisiace s:
  1. uzavretím alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
  2. prenájmom meracieho, pomocného, príp. ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie slúži k tarifným účelom,
  3. výmenou meracieho zariadenia nevyvolané užívateľom sústavy,
  4. overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená užívateľom sústavy.

D1: sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú sadzbu dodávky pre nižšiu spotrebu elektriny (ktorých ročná spotreba elektriny je menšia ako 1341 kWh).
Sadzba je zložená z:
a) pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny (€/kWh).

D2: sadzba pre jednotarifné jednopásmové odberné miesta, ktoré využívajú sadzbu dodávky pre vyššiu spotrebu elektriny (ktorých ročná spotreba elektriny je väčšia ako 1341 kWh).
Sadzba je zložená z:
a) pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny (€/kWh).

D3: sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú sadzbu dodávky v pásme Vysoká tarifa (VT) a Nízka tarifa (NT). Pásmo NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určenými intervalmi času prevádzky v pásme NT, pričom aspoň jeden interval sa poskytuje v nepretržitom trvaní minimálne tri hodiny podľa príslušného kódu hromadného diaľkového ovládania (HDO) uvedeného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Tarifa za distribúciu elektriny sa poskytuje v rovnakej cene za VT a NT.
Sadzba je zložená z:
a) pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny (€/kWh).

D4: sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú sadzbu dodávky v pásme VT a NT pre akumulačné alebo hybridné elektrické vykurovanie. Pásmo NT sa poskytuje minimálne 10 hodín denne podľa príslušného kódu HDO uvedeného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy, s blokovaním akumulačných a hybridných elektrických spotrebičov v pásme VT. Tarifa za distribúciu sa poskytuje v rovnakej cene za VT a NT.
Sadzba je zložená z:
a) pevnej mesačnej zložky tarify za 1 A ampérickej hodnoty 1 fázového ističa (pred elektromerom) (€/A/mesiac),
b) variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny (€/kWh).

D5: sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú sadzbu dodávky v pásme VT a NT pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie alebo iné elektrické spotrebiče na vykurovanie s blokovaním. Pásmo NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne podľa príslušného kódu HDO uvedeného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy, s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov alebo iných elektrických spotrebičov na vykurovanie v pásme VT. Tarifa za distribúciu elektriny sa poskytuje v rovnakej cene za VT a NT.
Sadzba je zložená z:
a) pevnej mesačnej zložky tarify za 1 A ampérickej hodnoty 1 fázového ističa (pred elektromerom) (€/A/mesiac),
b) variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny (€/kWh).

Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD)

FIRMY - nízke napätie

C1: Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba je zložená z:
a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom (€/mesiac), alebo (€/A/mesiac),
b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh (€/MWh).

C2: Jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny
Sadzba je zložená z:
a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom (€/mesiac), alebo (€/A/mesiac),
b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh (€/MWh).

C3: Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba je zložená z:
a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom (€/mesiac), alebo (€/A/mesiac),
b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh (€/MWh).

C4: Dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre nízku spotrebu vo vysokej tarife)
Sadzba je zložená z:
a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom (€/mesiac), alebo (€/A/mesiac),
b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh
     - vo vysokej tarife (€/MWh),
     - v nízkej tarife (€/MWh).
Nízku tarifu (NT) poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy denne v dĺžke 8 hodín. Časové vymedzenie NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. V priebehu dňa môže prevádzkovateľ distribučnej
sústavy dobu platnosti NT operatívne meniť. Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov v dobách platnosti Vysokej tarify (VT).

C5: Dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre strednú spotrebu vo vysokej tarife)
Sadzba je zložená z:
a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom (€/mesiac), alebo (€/A/mesiac),
b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh
     - vo vysokej tarife (€/MWh),
     - v nízkej tarife (€/MWh).
Nízku tarifu (NT) poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy denne v dĺžke 8 hodín. Časové vymedzenie NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. V priebehu dňa môže prevádzkovateľ distribučnej
sústavy dobu platnosti NT operatívne meniť. Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov v dobách platnosti Vysokej tarify (VT).

C6: Dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre vyššiu spotrebu vo vysokej tarife)
Sadzba je zložená z:
a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom (€/mesiac), alebo (€/A/mesiac),
b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh
     - vo vysokej tarife (€/MWh),
     - v nízkej tarife (€/MWh).
Nízku tarifu (NT) poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy denne v dĺžke 8 hodín. Časové vymedzenie NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. V priebehu dňa môže prevádzkovateľ distribučnej
sústavy dobu platnosti NT operatívne meniť. Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov v dobách platnosti Vysokej tarify (VT).

C7: Dvojpásmová sadzba - doba platnosti nízkej tarify 20 hodín denne (priamo výhrevné elektrické spotrebiče sú blokované v čase vysokého pásma)
Sadzba je zložená z:
a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom (€/mesiac), alebo (€/A/mesiac),
b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh
     - vo vysokej tarife (€/MWh),
     - v nízkej tarife (€/MWh).
Podmienkou uplatnenia sadzby je podiel inštalovaného výkonu v priamovýhrevnom vykurovaní, príprave teplej úžitkovej vody, vo výške minimálne 60 % z celkového inštalovaného výkonu.
Podmienkou uplatnenia sadzby je tiež pripojenie elektrických priamovýhrevných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom Hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo Inteligentným meracím systémom (IMS).
Doba platnosti NT je 20 hodín denne, je riadená SSD s ohľadom na priebeh denného diagramu zaťaženia elektrizačnej sústavy.
Doba platnosti VT je 4 hodiny denne a prestávky medzi dobou platnosti VT nemajú byť kratšie ako jedna hodina.
Pri použití sadzby C7 sa blokovanie výhrevných elektrických spotrebičov vykonáva v čase platnosti VT.

C8: Dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo - doba platnosti nízkej tarify 20 hodín denne ( výhrevné elektrické spotrebiče sú blokované v čase vysokého pásma)
Sadzba je zložená z:
a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom (€/mesiac), alebo (€/A/mesiac),
b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh
     - vo vysokej tarife (€/MWh),
     - v nízkej tarife (€/MWh).
Sadzba je určená pre odberné miesta na ktorých odberateľ dôveryhodným spôsobom preukáže SSD, že pre vykurovanie objektu je riadne nainštalovaný a používaný vykurovací systém s tepelným čerpadlom. Zároveň pre takéto odberné miesto platí, že súčet trojnásobku inštalovaného elektrického výkonu tepelného čerpadla a inštalovaného výkonu ostatných elektrotepelných spotrebičov (v priamovýhrevnom vykurovaní a pri príprave teplej úžitkovej vody) je vo výške minimálne 60 % z celkového inštalovaného výkonu na odbernom mieste.
Za dôveryhodný spôsob preukázania popísaných podmienok sa považuje predloženie „Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške“ od predmetných elektrických obvodov.
Podmienkou uplatnenia sadzby je tiež pripojenie elektrických spotrebičov slúžiacich pre vykurovací systém tepelného čerpadla na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO, prepínacími hodinami alebo systémom IMS.
Doba platnosti NT je 20 hodín denne a je riadená SSD s ohľadom na priebeh denného diagramu zaťaženia elektrizačnej sústavy.
Doba platnosti VT je 4 hodiny denne a prestávky medzi dobou platnosti VT nemajú byť kratšie ako jedna hodina.
Pri použití sadzby C8 sa blokovanie výhrevných elektrických spotrebičov vykonáva v čase platnosti VT.

C9: Sadzba pre nemerané odbery
Sadzba za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu sa skladá:
a) Pri nemeraných odberoch pre televízne vykrývače, zabezpečovacie zariadenia železníc, domové čísla, telefónne koncentrátory, telefónne automaty, dopravné značky a signály, spoločné antény a podobne sa platí paušálna pevná cena 1,5500 € mesačne za každých aj začatých 10 W inštalovaného príkonu týchto nemeraných odberov.
b) Pri nemeraných odberoch pre hlásiče polície, poplachové sirény, zabezpečovacie zariadenie železníc, kde odber elektriny je nepatrný a prevádzka výnimočná, sa platí paušálna pevná cena 2,1800 € mesačne za každé nemerané odberné miesto tohto druhu bez ohľadu na výšku inštalovaného príkonu.
Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste nemeraného odberu nemá byť vyšší ako 2000 W.

C10: Sadzba pre verejné osvetlenie
Sadzba je zložená z:
a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom (€/mesiac), alebo (€/A/mesiac),
b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh vo vysokej tarife (€/MWh).

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSDS)

FIRMY - nízke napätie

X3: Výrobca elektriny
Sadzba je zložená z:
a) tarifa za prístup do distribučnej sústavy (€/kW/mesiac).


X3-C2: Základná sadzba
Sadzba je zložená z:
a) tarifa za prístup do distribučnej sústavy (€/A/mesiac) – cena za trojfázový istič,
b) tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny (€/kWh).

Pre výpočet poplatkov za jednofázový istič je uvažovaná jedna tretina ampérickej hodnoty trojfázového ističa, takže napr. poplatok za istič 1x30A je rovný poplatku za istič 3x10A.
Výška platby za prístup do distribučnej sústavy sa určí súčinom ampérickej hodnoty rezervovanej kapacity hodnotou zaťažiteľnosti meracej súpravy a ceny za jeden Ampér (€/A/mesiac).
Distribúcia elektriny pre odberné miesta, ktoré využívajú obchodné produkty v pásme Vysokej tarify (VT) a Nízkej tarify (NT), sa poskytuje v rovnakej cene za VT a NT. Doba platnosti NT a VT je prevádzkovateľom distribučnej sústavy stanovené časové pásma, ktoré sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

X3-C9: Nemeraná spotreba
Sadzba je zložená z:
a) mesačná platba (€/10W/mesiac), alebo (€/mesiac/odberné miesto).
Výška platby za použitie distribučnej sústavy vypočíta za každé nemerané odberné miesto nasledovne:
- Pre odberné miesto s minimálnym ustáleným nemeraným odberom pre zabezpečovacie zariadenia železníc, domové čísla, televízne vykrývače, telefónne koncentrátory a automaty, dopravnú signalizáciu a svetelné značky, spoločné antény a pod. sa výška platby za použitie distribučnej sústavy vypočíta z ceny za každých aj začatých 10 W inštalovaného príkonu nemeraného odberu za mesiac.
- Pre odberné miesto s nemeraným odberom pre hlásiče polície, poplachové sirény a podobné výstražné a signalizačné zariadenia, kde odber elektriny je nepatrný a prevádzka týchto zariadení výnimočná je výška platby za použitie distribučnej sústavy určená cenou za jedno odberné miesto nemeraného odberu za mesiac;
Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste nemeraného odberu (s výnimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zariadení železníc) nesmie byť väčší ako 1 000 W.

X3-C11: Dočasný odber NN (Adapt NN), je určená pre odberné miesta so sezónnym charakterom odberu elektriny
Sadzba je zložená z:
a) platba za odberné miesto (€/mesiac),
b) tarifa za prístup do distribučnej sústavy (€/A/mesiac) – cena za trojfázový istič,
c) tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny (€/kWh).
Pre výpočet poplatkov za jednofázový istič je uvažovaná jedna tretina ampérickej hodnoty trojfázového ističa, takže napr. poplatok za istič 1x30A je rovný poplatku za istič 3x10A.
Výška pevnej mesačnej platby sa počíta dvojzložkovo:
     - z platby za odberné miesto - mesačná platba za odberné miesto (€/mesiac),
     - z tarify za prístup do distribučnej sústavy (€/A/mesiac) na základe nameraného výkonu za fakturačné obdobie.
Pre odberné miesta s krátkodobým odberom, t.j. dočasným odberom elektriny s dĺžkou pripojenia do distribučnej sústavy maximálne 30 dní sa pri pripojení do distribučnej sústavy NN neuzatvára zmluva o pripojení a neuplatňuje sa cena za pripojenie.
Opätovné pripojenie krátkodobého odberu je možné iba u odberov, ktoré slúžia verejnosti pre kultúrne, vzdelávacie, spoločenské podujatia a pod. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo požiadavku na opätovné pripojenie iného typu krátkodobého odberu zamietnuť a takýto opätovný odber nepripojiť. Pri dohodnutí skúšobnej prevádzky pre spresnenie výkonových požiadaviek pre odberné miesto, ktoré je fakturované na základe mesačného odpočtu určeného meradla, sa pri stanovení mesačnej platby za prístup do distribučnej sústavy postupuje primerane podľa rozhodnutia a tarify za prístup do distribučnej sústavy sadzby X3-C2.

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS)

FIRMY - nízke napätie

C2-X3: Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN

Sadzba je zložená z:
a) tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny
     - zložka tarify za prácu (€/kWh),
     - zložka tarify za výkon (€/A/mesiac) - tarifa za 1 A ampérickej hodnoty 1 fázového ističa.
V prípade jednofázového odberu elektriny sa tarifa za výkon vynásobí ampérickou hodnotou hlavného ističa (pred elektromerom).
V prípade trojfázového odberu elektriny sa tarifa za výkon vynásobí trojnásobkom ampérickej hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom).
V prípade, ak je užívateľ sústavy odberateľom elektriny a zároveň aj výrobcom elektriny, je hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote istiaceho prvku v ampéroch na danom odbernom mieste.
Ak nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pred elektromerom, použije sa maximálna ampérická hodnota zaťaženia meracej súpravy.
U trojfázových odberov s meraním maxima v sadzbách NN sa rezervovaná kapacita prepočíta podľa vzorca.
Sadzba je pridelená bez ohľadu na druh merania na odbernom mieste.
Poskytovanie časových intervalov pre Vysokú tarifu (VT) a Nízku tarifu (NT) dodávky silovej elektriny je zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy.


C9: sadzba pre nemerané odbery pripojené na NN
Sadzba je zložená z:
a) mesačný poplatok (€/mesiac), odobratá elektrina v kWh sa nefakturuje.
Sadzba pre nemerané odbery:
1. s minimálnou ustálenou spotrebou, kde nie je technicko-ekonomicky možné odber elektriny merať určeným meradlom prevádzkovateľa distribučnej sústavy a celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste nepresiahne 1000 W, alebo
2. s občasnou / výnimočnou prevádzkou s nepatrným odberom elektriny, kde nie je technicko-ekonomicky možné odber elektriny merať určeným meradlom prevádzkovateľa distribučnej sústavy.


C11: sadzba pre dočasné odbery (kolotoče, cirkusy, TV prenosy, iné) pripojené na NN
Sadzba je zložená z:
a) tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny (€/kWh)
Sadzba pre dočasné odbery na odberných miestach, ktoré nemajú trvalú elektrickú prípojku. Dočasné odbery sú pripájané do distribučnej sústavy bez prerušenia po dobu najviac 30 kalendárnych dní (kolotoče, cirkusy, prenosy TV, iné) a na danom odbernom mieste sú pripájané najviac štyrikrát za kalendárny rok.
Možno Vás bude zaujímať
Ako funguje trh s elektrickou energiou
Dodávateľ poslednej inštancie
Zmena dodávateľa elektriny
Ako zmeniť dodávateľa