Stránka používa cookies.

EIC kód - trh s elektrinou


Štruktúra EIC kóduEIC kód (ETSO identification code) je systém identifikácie subjektov pôsobiacich na európskom trhu s elektrickou energiou. Identifikácia pomocou kódu EIC bola vyvinutá združením ETSO (European Transmission System Operators – združenie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav) so sídlom v Bruseli, kde je zároveň centrálna databáza kódov. Kód EIC je určený špeciálne pre oblasť energetiky.EIC kód pozostáva zo 16 znakov, z ktorých sú niektoré znaky určené jednoznačne, niektoré znaky sú generované lokálnym vydavateľom, niektoré znaky si volí priamo subjekt, a to v niektorých EIC kódoch prideľovaných lokálnym vydavateľom a ďalej v EIC kódoch prideľovaných priamo týmto subjektom. Posledný znak EIC kódu je vždy generovaný jednoznačne definovaným algoritmom. Algoritmus generovania kontrolného znaku bude publikovaný na webovom sídle lokálneho vydavateľa. Pre generovanie kontrolného znaku možno využiť aplikáciu, ktorá bude takisto dostupná na webových stránkach lokálneho vydavateľa.

Význam farebného označenia jednotlivých pozícií v EIC kóde:
 • Červená farba - znaky určené lokálnym vydavateľom,

 • Žltá farba - znaky určené primárne účastníkom trhu a sekundárne lokálnym vydavateľom (ak ich neurčí účastník trhu) pre EIC kód určitého typu, ktoré však sú následne použité i pre iný typ EIC kódu,

 • Modrá farba - znaky určené primárne účastníkom trhu a sekundárne lokálnym vydavateľom (ak ich neurčí účastník trhu),

 • Fialová farba - generuje OKTE (týka sa EIC kódov, ktoré generuje OKTE len pre svoju vlastnú potrebu v rámci výkonu činnosti správy a zberu nameraných údajov) alebo lokálny vydavateľ,

 • Zelená farba - kontrolný znak určený algoritmom.Farebné označenie použité na vyššie uvedenom obrázku je len príklad, v jednotlivých štruktúrach EIC kódov môžu byť znaky, ktoré určuje účastník trhu alebo naopak lokálny vydavateľ, na iných pozíciách než je uvedené na obrázku. Zásady prideľovania a evidencie EIC kódovZásady prideľovania a evidencie EIC kódov je možné podľa navrhovanej štruktúry EIC kódov rozdeliť do nasledujúcich logických skupín:
 • Zásady prideľovania a evidencie EIC kódov typu X pre subjekty pôsobiace na trhu s elektrinou, ktorých evidenciu vykonáva lokálny vydavateľ podľa platnej legislatívy.

 • Zásady prideľovania a evidencie EIC kódov typu W výrobniam a generátorom a EIC kódov typu Z entitám prislúchajúcim výrobniam a generátorom:

  • EIC kód typu W pre výrobňu,

  • EIC kód typu W pre generátor,

  • EIC kód typu Z pre výrobu elektriny na svorkách generátorov,

  • EIC kód typu Z pre vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny,

  • EIC kód typu Z pre ostatnú vlastnú spotrebu elektriny výrobca elektriny,

  • EIC kód typu Z pre spotrebu elektriny na prečerpávanie,

  • EIC kód typu Z pre dodávku elektriny priamym vedením,

  • EIC kód typu Z pre dodávku elektriny do sústavy (v prípade výrobcu, ktorý nemá povinnosť mať meranie na svorkách generátora, pretože všetku vyrobenú elektrinu okrem vlastnej spotreby elektriny dodáva do sústavy). • Zásady prideľovania a evidencia EIC kódov typu Y pre:

  • sústavy,

  • priame vedenia. • Zásady prideľovania a evidencia EIC kódov typu Y pre:

  • bilančné skupiny,

  • bilančné oblasti (EIC kódy prideľuje ENTSO-E, v IS OKTE sa iba evidujú). • Zásady prideľovania a evidencie:

  • prefixov pre prideľovanie EIC kódov typu Z pre:

   • prevádzkovateľov sústavy,

   • prevádzkovateľov priamych vedení,

   • OKTE.  • EIC kódov typu Z pre:

   • odberné a odovzdávacie miesta pripojené do sústavy,

   • odberné a odovzdávacie miesta pripojené na priame vedenie,

   • meracie body.

 • Zásady prideľovania a evidencie EIC kódov typu W pre:

  • rozhranie sústav,

  • rozhranie výrobne a sústavy,

  • rozhranie výrobne a priameho vedenia. • Zásady prideľovania a evidencie EIC kódov typu W pre virtuálne prepojenie odberných a odovzdávacích miest pre účely výpočtu koncovej spotreby.

 • Zásady prideľovania a evidencie EIC kódov typu Z pre:

  • virtuálne zrkadlové OOM rozhrania sústav,

  • virtuálne OOM pre evidenciu strát počítaných v IS OKTE.

 Základné princípy prideľovania EIC kódovÚčastník trhu, ktorý vystupuje na trhu s elektrinou v niekoľkých rolách (prevádzkovateľ sústavy, dodávateľ, výrobca), vystupuje na trhu iba pod jedným EIC kódom typu X.Nepredpokladá sa "prečíslovanie" existujúcich EIC kódov.Špecifikom sú EIC kódy bilančných skupín, u ktorých sa predpokladá, že dôjde k vygenerovaniu nových EIC kódov pre bilančné skupiny jednotlivých subjektov zúčtovania za celé vymedzené územie SR v súvislosti so zmenou metodiky vyhodnocovania odchýlok od roku 2014. Zatiaľ čo predtým boli EIC kódy pre bilančné skupiny prideľované a evidované podľa sústav, od roku 2014 sú EIC kódy pre bilančné skupiny prideľované a evidované za celé vymedzené územie SR. Pre vyhodnotenie odchýlok za obdobie od roku 2014 teda sú používané tieto novo generované EIC kódy bilančných skupín, v IS OKTE však budú evidované ako tieto nové EIC kódy Y bilančných skupín za celé vymedzené územie SR, tak aj EIC kódy Y bilančných skupín podľa jednotlivých sústav.Uvedené princípy platia pre novo prideľované EIC kódy.Nemôže existovať 2 alebo viac zhodných EIC kódov. Rozlíšenie rolí OKTE pri prideľovaní EIC kódovOKTE vydáva EIC kódy v nasledujúcich rolách:
 • V role lokálneho vydavateľa:

  • EIC kódy typu X,

  • EIC kódy typu Y pre sústavy a priame vedenia,

  • EIC kódy typu W pre výrobne a generátory,

  • EIC kódy typu W pre rozhranie sústav, rozhranie výrobne a sústavy, rozhranie sústavy a priameho vedenia, pre virtuálne prepojenie odberných a odovzdávacích miest pre účely výpočtu koncovej spotreby

  • Prefixy EIC kódov pre prevádzkovateľov sústav a priamych vedení a pre OKTE.


 • V role účastníka trhu, ktorý vykonáva určité činnosti (napr. v role zúčtovateľa odchýlok alebo v role správcu IS OKTE):

  • EIC kódy typu Y pre bilančné skupiny,

  • EIC kódy typu Z pre virtuálne odberné a odovzdávacie miesta.

 Viac informácií: OKTEMožno Vás bude zaujímať

Spoločný výber dodávateľa elektriny, zemného plynu