VYSVETLENIE FAKTÚRY - ELEKTRINA


Vzory faktúr za elektrinu

Cena elektrickej energie na faktúre

Euro bankovky a euro centy

Koncový odberateľ elektrickej energie, ktorý je pripojený na sieť nízkeho napätia (nn), odoberá elektrickú energiu za cenu, ktorá má na faktúre nasledovnú štruktúru:

 • cena od Dodávateľa – cena za dodávku silovej elektrickej energie, zahŕňa v sebe náklady na obstaranie elektriny vrátanie nákladov na odchýlku, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk dodávateľa elektriny,
 • cena od Distribútora – cena za distribúciu elektrickej energie,
 • tarifa za straty pri distribúcii - náklady súvisiace s nákupom elektriny pre krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri distribúcii požadovaného množstva elektriny pre koncového odberateľa na jednotlivých napäťových úrovniach,
 • tarifa za systémové služby - náklady spojené s reguláciou elektrizačnej sústavy, ktoré je potrebné vynaložiť na udržanie jej stability a spoľahlivosti.
 • tarifa za prevádzkovanie systému - náklady na podporu ťažby  domáceho uhlia, výroby elektriny z domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Najväčší podiel na položke výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov má fotovoltaika,
 • poplatok do Národného jadrového fondu - odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov jadrovej energetiky, vytváraných počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,
 • odvod do štátneho rozpočtu – spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z elektriny) a DPH 20%.

Cena za dodávku silovej elektriny

 • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto (€/mesiac),
 • variabilná zložka – cena za spotrebovanú elektrickú energiu (€/kWh), alebo (€/MWh). Táto cena je jednotarifná, alebo dvojtarifná: Vysoká tarifa (VT), Nízka tarifa (NT).

Cena za distribúciu elektriny

 • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto, alebo za istič (€/mesiac), alebo za rezervovanú kapacitu (rezervovaný výkon) odzrkadľuje stále náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spojené so zabezpečením požadovanej disponibilnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave pre odberateľa elektriny. Tieto náklady sa vzťahujú na technickú jednotku (kW), resp. na ampérickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom (A),
 • variabilná zložka - cena za distribúciu a prenos (€/kWh), alebo (€/MWh), závisí od skutočnej spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa. Je vyjadrením miery použitia distribučnej sústavy pre distribúciu elektriny a meraná elektromerom (kWh).

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny

 • variabilná zložka  (€/kWh), alebo (€/MWh)

Tarifa za systémové služby

 • variabilná zložka  (€/kWh), alebo (€/MWh)

Tarifa za prevádzkovanie systému

 • variabilná zložka  (€/kWh), alebo (€/MWh)

Poplatok do Národného jadrového fondu (NJF)

 • variabilná zložka  (€/kWh), alebo (€/MWh)

Odvod do štátneho rozpočtu

 • spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z elektriny) (€/kWh), alebo (€/MWh),
 • 20% DPH
Možno Vás bude zaujímať
Časy vysokej a nízkej tarify
Distribútori elektrickej energie
Najlacnejšia elektrina
Vysvetlenie faktúry za plyn