CENA ELEKTRICKEJ ENERGIE, ako funguje trh s elektrinou


Bývalí monopolní dodávatelia elektrickej energie

V súlade s legislatívou Európskej únie sa musel každý z tradičných monopolov (ZSE, SSE, VSE) rozdeliť na (1)dodávateľa elektrickej energie a na (2)distribútora elektrickej energie. Toto rozdelenie sa označuje anglickým výrazom „unbundling“.
[mobile-buttons]

Dodávateľ je ten, kto predáva koncovému odberateľovi silovú elektrickú energiu.
Distribútor je ten, kto zabezpečí „prepravu“ elektrickej energie od výrobcu až ku koncovému odberateľovi.

ZSE
(dodávateľ)    ZSE Energia, a.s.
(distribútor)    Západoslovenská distribučná, a.s.

SSE
(dodávateľ)    Stredoslovenská energetika, a.s.
(distribútor)    Stredoslovenská distribučná, a.s.

VSE
(dodávateľ)    Východoslovenská energetika, a.s.
(distribútor)    Východoslovenská distribučná, a.s.

Novovzniknutí Distribútori zostali aj naďalej monopolnými distribútormi elektrickej energie na svojom vymedzenom území. Preto koncový odberateľ, ktorému distribuuje elektrickú energiu jeden z vyššie uvedených distribútorov, ak sa rozhodne zmeniť Dodávateľa, tak aj naďalej mu bude elektrickú energiu distribuovať ten istý distribútor. Dá sa to veľmi zjednodušene zdôvodniť tým, že nikomu sa neoplatí investovať obrovské finančné prostriedky do budovania novej distribučnej siete – všetky takéto náklady by aj tak musel nakoniec zaplatiť koncový odberateľ vo vyššej cene za elektrickú energiu.

Ďalší dodávatelia elektrickej energie

Vďaka legislatívnym zmenám pribudli k už tradičným dodávateľom elektrickej energie na Slovensku aj ďalší (alternatívni) dodávatelia elektriny. Medzi všetkými týmito dodávateľmi elektrickej energie nastal konkurenčný boj – koncový odberateľ si môže vyjednať lepšiu (lacnejšiu) cenu za silovú energiu.

Cena elektrickej energie pre koncového odberateľa

Meranie spotreby elektrickej energie realizuje meracie zariadenie - meradlo (elektromer), ktorý je súčasťou odberného elektrického zariadenia (OEZ). Namerané hodnoty na elektromere v kWh distribútor nahlási dodávateľovi elektriny a ten tieto údaje použije na výpočet celkovej (fakturovanej) ceny za dodávku elektrickej energie.

Koncový odberateľ elektrickej energie odoberá elektrickú energiu za cenu, ktorá má na faktúre nasledovnú štruktúru:

 • cena silovej elektriny – cena za dodávku elektrickej energie, zahŕňa v sebe náklady na obstaranie elektriny vrátanie nákladov na odchýlku, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk dodávateľa elektriny,
 • cena za služby distribútora – cena za distribúciu elektrickej energie, túto cenu schvaľuje ÚRSO,
 • tarifa za straty pri distribúcii - náklady súvisiace s nákupom elektriny pre krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri distribúcii požadovaného množstva elektriny pre koncového odberateľa na jednotlivých napäťových úrovniach, túto cenu schvaľuje ÚRSO,
 • tarifa za systémové služby - náklady spojené s reguláciou elektrizačnej sústavy, ktoré je potrebné vynaložiť na udržanie jej stability a spoľahlivosti, túto cenu schvaľuje ÚRSO,
 • tarifa za prevádzkovanie systému - náklady na podporu ťažby  domáceho uhlia, výroby elektriny z domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Najväčší podiel na položke výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov má fotovoltaika, túto cenu schvaľuje ÚRSO. Tarifa za prevádzkovanie systému je zložená z (1) tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, (2) tarify za výrobu elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, (3) tarify za výrobu elektriny z domáceho uhlia, (4) tarify za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 • poplatok do Národného jadrového fondu - odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, vytváraných počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,
 • odvod do štátneho rozpočtu – spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z elektriny) a DPH.

Cena silovej elektriny

 • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto (€/mesiac),
 • variabilná zložka – cena za spotrebovanú elektrickú energiu (€/kWh). Táto cena je jednotarifná, alebo dvojtarifná. Dvojtarifná cena sa skladá zo sadzby za vysoký tarif (VT) a nízky tarif (NT).

Cena za služby distribútora

 • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto, alebo za istič (€/mesiac), odzrkadľuje stále náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spojené so zabezpečením požadovanej disponibilnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave pre odberateľa elektriny. Tieto náklady sa vzťahujú na technickú jednotku (kW), resp. na ampérickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom (A).
 • variabilná zložka - cena za distribúciu a prenos (€/kWh), závisí od skutočnej spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa. Je vyjadrením miery použitia distribučnej sústavy pre distribúciu elektriny a meraná elektromerom (kWh).

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny

 • variabilná zložka  (€/kWh)

Tarifa za systémové služby

 • variabilná zložka  (€/kWh)

 Tarifa za prevádzkovanie systému

 • variabilná zložka  (€/kWh)

Poplatok do Národného jadrového fondu (NJF)

 • variabilná zložka  (€/kWh)

 Odvod do štátneho rozpočtu

 • spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z elektriny) (€/kWh)
 • 20% DPH

Ak odberateľ elektriny zvažuje zmenu dodávateľa elektriny z dôvodu nespokojnosti s výškou koncovej ceny za dodávku elektriny, stačí, aby si porovnal iba cenu za samotnú dodávku elektriny (silová energia). Ostatné zložky ceny sú určené úradom (ÚRSO) ako pevné ceny a nie sú predmetom konkurencie na trhu. Ceny silovej elektriny na Slovensku sa odrážajú od cien na burze EEX v Lipsku a PXE v Prahe.Možno Vás bude zaujímať
Kedy je vysoký tarif
Ako zmeniť dodávateľa elektrickej energie
Najlacnejšia elektrina
Elektrická energia
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie