Dodávateľ poslednej inštancie (elektrická energia)


Ak dodávateľovi elektrickej energie bolo v priebehu výkonu činnosti odňaté povolenie alebo dodávateľ elektriny nemá možnosť uskutočňovať dodávku elektrickej energie a odberatelia elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektrickej energie nemajú zabezpečenú dodávku elektrickej energie iným spôsobom a odberatelia využili právo voľby dodávateľa, tak týmto odberateľom začne dodávať elektrickú energiu dodávateľ poslednej inštancie (DPI). Oznámenie o dodávateľovi poslednej inštancie pre koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území je na webe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

[mobile-buttons]

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) bezodkladne oznamuje uplatnenie inštitútu Dodávateľa poslednej inštancie týmto subjektom:

  • dotknutým odberateľom,
  • určenému dodávateľovi poslednej inštancie,
  • ÚRSO.

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom poslednej inštancie najviac po dobu troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie na základe oznámenia upovedomí dotknutých odberateľov elektriny o náhradnej dodávke elektriny do ich odberných miest. V oznámení dodávateľ poslednej inštancie uvedie, ku ktorému dňu sa náhradná dodávka elektriny končí, a vyzve dotknutých odberateľov elektriny, aby najneskôr k tomuto dňu uzavreli všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby, t.j v lehote do troch mesiacov – odberatelia majú čas tri mesiace na výber nového dodávateľa elektrickej energie.

Náhradná dodávka elektriny sa končí uplynutím troch mesiacov od jej začatia alebo ak si dotknutý odberateľ elektriny uzatvorí všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby.

Dodávateľ poslednej inštancie má právo odmietnuť dodávku poslednej inštancie v prípade, ak u odberateľa bol zistený  neoprávnený odber alebo v prípade, ak odberateľ stratil dodávateľa elektrickej energie z iných dôvodov, ako je to, že  jeho dodávateľovi bolo v priebehu výkonu činnosti odňaté povolenie alebo dodávateľ nemá možnosť uskutočňovať dodávku elektrickej energie a odberatelia ku dňu prerušenia dodávok elektrickej energie nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. PDS má právo prerušiť distribúciu elektrickej energie do odberného miesta, do ktorého dodávateľ poslednej inštancie odmietol dodávku poslednej inštancie.

Dodávateľ poslednej inštancie fakturuje dotknutým odberateľom elektriny cenu elektriny, za ktorú ju preukázateľne obstaral na trhu s elektrinou pre potreby krytia náhradnej dodávky elektriny do dotknutých odberných miest vrátane nákladov na odchýlku, oprávnené náklady na dodávku elektriny vrátane primeraného zisku a rizikovej prirážky, ako aj regulované položky za služby súvisiace s dodávkou elektriny v zmysle cenníka daného prevádzkovateľa prenosovej alebo distribučnej sústavy.

"Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia; ak odberateľ elektriny počas trvania dodávky poslednej inštancie nepostupoval podľa odsekov 14, 15 a 18, no po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávateľovi elektriny, ktorý mu zabezpečoval dodávku elektriny poslednej inštancie, ním predpísané platby podľa odchodných podmienok pre dodávku elektriny, považuje sa jeho odber elektriny za odber elektriny na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny na dobu neurčitú v sadzbe, produkte alebo cene určenej dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a spôsobu využitia elektriny. Ak odberateľ elektriny v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie zostane v bilančnej skupine dodávateľa poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi elektriny v domácnosti vráti rozdiel medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po skončení dodávky poslednej inštancie." ( § 36 ods. 16 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. (pravidlá trhu s elektrinou) )

 
Možno Vás bude zaujímať
Zmena dodávateľa elektriny
Kedy zmeniť dodávateľa
Ako zmeniť dodávateľa elektrickej energie
Dodávateľ poslednej inštancie (zemný plyn)