Dodávateľ poslednej inštancie (elektrická energia)


Ak dodávateľovi elektrickej energie bolo v priebehu výkonu činnosti odňaté povolenie alebo dodávateľ elektriny nemá možnosť uskutočňovať dodávku elektrickej energie a odberatelia elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektrickej energie nemajú zabezpečenú dodávku elektrickej energie iným spôsobom a odberatelia využili právo voľby dodávateľa, tak týmto odberateľom začne dodávať elektrickú energiu dodávateľ poslednej inštancie (DPI). Oznámenie o dodávateľovi poslednej inštancie pre koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území je na webe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

[mobile-buttons]

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) bezodkladne oznamuje uplatnenie inštitútu Dodávateľa poslednej inštancie týmto subjektom:

  • dotknutým odberateľom,
  • určenému dodávateľovi poslednej inštancie,
  • ÚRSO.

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom poslednej inštancie najviac po dobu troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie na základe oznámenia upovedomí dotknutých odberateľov elektriny o náhradnej dodávke elektriny do ich odberných miest. V oznámení dodávateľ poslednej inštancie uvedie, ku ktorému dňu sa náhradná dodávka elektriny končí, a vyzve dotknutých odberateľov elektriny, aby najneskôr k tomuto dňu uzavreli všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby, t.j v lehote do troch mesiacov – odberatelia majú čas tri mesiace na výber nového dodávateľa elektrickej energie.

"Dodávka poslednej inštancie do dotknutých odberných miest sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do týchto odberných miest ... Dodávka poslednej inštancie sa nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny." ( § 36 ods. 11 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Pravidlá trhu s elektrinou )

Odberateľ elektriny môže počas trvania dodávky poslednej inštancie uzatvoriť s dodávateľom poslednej inštancie alebo s iným dodávateľom elektriny zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny. (tzv. "výmena dodávateľa"). Dňom účinnosti zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny sa končí dodávka elektriny poslednej inštancie do daného odberného miesta. Uzavretie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny, ktorou sa končí dodávka poslednej inštancie, sa v rámci príslušných lehôt nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny. Proces výmeny dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie trvá desať dní a je bezplatný. Na výmenu dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie sa ustanovenia o zmene dodávateľa elektriny nepoužijú.

Dodávka poslednej inštancie sa skončí aj uplynutím troch mesiacov od jej začatia, alebo dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny alebo pri zmene odberateľa elektriny na danom odbernom mieste.

"Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia. Ak odberateľ elektriny v domácnosti po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávateľovi elektriny, ktorý mu zabezpečoval dodávku elektriny poslednej inštancie, ním určené platby podľa odchodných podmienok dodávky elektriny, považuje sa jeho odber elektriny za odber elektriny na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny na dobu neurčitú v sadzbe, produkte alebo cene určenej dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a spôsobu využitia elektriny." ( § 36 ods. 16 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Pravidlá trhu s elektrinou )

"Ak je pre koncového odberateľa elektriny v domácnosti uplatňovaná cena elektriny za dodávku elektriny pri dodávke poslednej inštancie vyššia od maximálnej ceny elektriny pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku elektriny pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa elektriny, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, najviac o 30 %, dodávateľ poslednej inštancie túto cenu za dodávku poslednej inštancie uplatní pre odberateľa elektriny v domácnosti v celom rozsahu. Ak cena elektriny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie je vyššia od maximálnej ceny elektriny pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku elektriny pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, o viac ako 30 %, dodávateľ poslednej inštancie uplatní pre koncového odberateľa elektriny v domácnosti cenu elektriny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie vo výške podľa predchádzajúcej vety, pričom vzniknuté náklady spojené so zabezpečením dodávky elektriny počas dodávky poslednej inštancie pre odberateľa elektriny v domácnosti v rozsahu neuplatnenom pre koncového odberateľa elektriny v domácnosti si príslušný dodávateľ poslednej inštancie uplatňuje v konaní o cenovej regulácii. Ak odberateľ elektriny v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie zostane v bilančnej skupine dodávateľa poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi elektriny v domácnosti vráti 50 % z rozdielu medzi skutočne uplatnenou cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po skončení dodávky poslednej inštancie." ( § 36 ods. 17 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Pravidlá trhu s elektrinou )

 Možno Vás bude zaujímať
Zmena dodávateľa elektriny
Kedy zmeniť dodávateľa
Ako zmeniť dodávateľa elektrickej energie
Dodávateľ poslednej inštancie (zemný plyn)