Stránka používa cookies.

Dodávateľ poslednej inštancie (elektrická energia)


Ak dodávateľovi elektrickej energie bolo v priebehu výkonu činnosti odňaté povolenie alebo dodávateľ elektriny nemá možnosť uskutočňovať dodávku elektrickej energie a odberatelia elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektrickej energie nemajú zabezpečenú dodávku elektrickej energie iným spôsobom a odberatelia využili právo voľby dodávateľa, tak týmto odberateľom začne dodávať elektrickú energiu dodávateľ poslednej inštancie (DPI). Oznámenie o dodávateľovi poslednej inštancie pre koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území je na webe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

[mobile-buttons]

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) bezodkladne oznamuje uplatnenie inštitútu Dodávateľa poslednej inštancie týmto subjektom:

  • dotknutým odberateľom,
  • určenému dodávateľovi poslednej inštancie,
  • ÚRSO.

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom poslednej inštancie najviac po dobu troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie na základe oznámenia upovedomí dotknutých odberateľov elektriny o náhradnej dodávke elektriny do ich odberných miest. V oznámení dodávateľ poslednej inštancie uvedie, ku ktorému dňu sa náhradná dodávka elektriny končí, a vyzve dotknutých odberateľov elektriny, aby najneskôr k tomuto dňu uzavreli všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby, t.j v lehote do troch mesiacov – odberatelia majú čas tri mesiace na výber nového dodávateľa elektrickej energie.

Náhradná dodávka elektriny sa končí uplynutím troch mesiacov od jej začatia alebo ak si dotknutý odberateľ elektriny uzatvorí všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby. Ak odberateľ elektriny nemá ku dňu uvedenému v oznámení uzatvorené všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby, považuje sa jeho odber elektriny po tomto dni za neoprávnený.

Dodávateľ poslednej inštancie má právo odmietnuť dodávku poslednej inštancie v prípade, ak u odberateľa bol zistený  neoprávnený odber alebo v prípade, ak odberateľ stratil dodávateľa elektrickej energie z iných dôvodov, ako je to, že  jeho dodávateľovi bolo v priebehu výkonu činnosti odňaté povolenie alebo dodávateľ nemá možnosť uskutočňovať dodávku elektrickej energie a odberatelia ku dňu prerušenia dodávok elektrickej energie nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. PDS má právo prerušiť distribúciu elektrickej energie do odberného miesta, do ktorého dodávateľ poslednej inštancie odmietol dodávku poslednej inštancie.

Dodávateľ poslednej inštancie fakturuje dotknutým odberateľom elektriny cenu elektriny, za ktorú ju preukázateľne obstaral na trhu s elektrinou pre potreby krytia náhradnej dodávky elektriny do dotknutých odberných miest vrátane nákladov na odchýlku, oprávnené náklady na dodávku elektriny vrátane primeraného zisku a rizikovej prirážky, ako aj regulované položky za služby súvisiace s dodávkou elektriny v zmysle cenníka daného prevádzkovateľa prenosovej alebo distribučnej sústavy.

Dodávateľ poslednej inštancie pre odberateľov elektriny v domácnosti fakturuje cenu, ktorá bola určená rozhodnutím URSO pre dané územie koncového dodávateľa elektriny pre domácnosť.

Cenníky elektriny v prípade dodávky poslednej inštancie
Možno Vás bude zaujímať
Zmena dodávateľa elektriny
Kedy zmeniť dodávateľa
Ako zmeniť dodávateľa elektrickej energie