Zraniteľný odberateľ, závislý odberateľ elektrickej energie


ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM elektrickej energie je
podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
podľa § 3 písm. a) bod 10.)  zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

  • odberateľ elektriny v domácnosti,
  • odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,
  • odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

[mobile-buttons]


ZÁVISLÝM ODBERATEĽOM elektriny v domácnosti je
podľa § 3 písm. b) bod 17.)  zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

  • odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využíva na vykurovanie a túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.

Možno Vás bude zaujímať
Tarify dodávky elektrickej energie pre Firmy na nízkom napätí (NN)
Tarify dodávky elektriny pre Domácnosti
Kto je zraniteľný odberateľ plynu, kto je závislý odberateľ plynu a kto je chránený odberateľ plynu
Inteligentné Meracie Systémy (IMS) v elektroenergetike
Sadzby distribúcie zemného plynu pre Firmy
Sadzby distribúcie zemného plynu pre Domácnosti