Zraniteľný odberateľ, závislý odberateľ, chránený odberateľ zemného plynu


ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM  zemného plynu je

podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
podľa § 3 písm. a) bod 10.)  zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

 • odberateľ plynu v domácnosti,
 • odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,
 • odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

[mobile-buttons]

ZÁVISLÝM ODBERATEĽOM plynu v domácnosti je

podľa § 3 písm. c) bod 17.)  zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

 • odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.
 

CHRÁNENÝM ODBERATEĽOM plynu je

podľa § 3 písm. c) bod 16.) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

 • odberateľ plynu v domácnosti,
 • malý podnik,
 • odberateľ plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť alebo pre osoby podľa bodov 16.4 až 16.7 a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo,
 • prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia,
 • zariadenie sociálnych služieb,
 • zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • škola.

Možno Vás bude zaujímať
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny a kto je závislý odberateľ elektriny
V prípade poruchy kam volať
Ktorého dodávateľa plynu si vybrať
Komunitný výber dodávateľa plynu