Zraniteľný odberateľ, závislý odberateľ, chránený odberateľ zemného plynu


ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM  zemného plynu je

podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
podľa § 3 písm. a) bod 10.)  zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

 • odberateľ plynu v domácnosti,
 • odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,
 • odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

[mobile-buttons]


VYBRANÝM ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM  zemného plynu je

podľa § 5 ods. 1 Nariadenia Vlády SR č. 463/2023 zo 6. decembra 2023
 • odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,
 • skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.


ZÁVISLÝM ODBERATEĽOM plynu v domácnosti je

podľa § 3 písm. c) bod 16.)  zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

 • odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.
 

ODBERATEĽOM plynu CHRÁNENÝM SOLIDARITOU je

podľa § 3 písm. c) bod 17.)  zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • odberateľ plynu v domácnosti,
 • odberateľ plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť alebo pre osoby podľa bodov 17.3. až 17.5. a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo; odberateľom chráneným solidaritou podľa tohto bodu je len odberateľ, ktorý o tom informuje svojho dodávateľa plynu, len v rozsahu, v akom o tom informuje dodávateľa plynu,
 • prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia,
 • zariadenie sociálnych služieb,
 • zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; odberateľom chráneným solidaritou podľa tohto bodu je len odberateľ, ktorý o tom informuje svojho dodávateľa plynu, len v rozsahu, v akom o tom informuje dodávateľa plynu.
 

CHRÁNENÝM ODBERATEĽOM plynu je

podľa § 3 písm. c) bod 15.) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

 • odberateľ plynu v domácnosti,
 • koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok,
 • odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť alebo pre osoby podľa bodov 15.4. až 15.7. a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo,
 • prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia,
 • zariadenie sociálnych služieb,
 • zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • škola alebo školské zariadenie,
 • odberateľ plynu poskytujúci podporné služby v elektroenergetike,
 • koncový odberateľ plynu okrem odberateľa plynu podľa bodov 15.1. až 15.8. v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. a),
 • subjekt potravinárskeho priemyslu, ak zabezpečuje: mäsopriemysel, mliekarenský priemysel, oblasť chovu a spracovania hospodárskych zvierat, tukový priemysel, mlynský priemysel, pekárenský priemysel, cukrovarnícky priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, výroba balenej vody, výroba potravín na rastlinnej báze, prevádzky a závody na odstraňovanie a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov.

Možno Vás bude zaujímať
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny a kto je závislý odberateľ elektriny
V prípade poruchy kam volať
Ktorého dodávateľa plynu si vybrať
Komunitný výber dodávateľa plynu