Výpočet spotreby zemného plynu


Distribútor (distribučná spoločnosť) je jediným zdrojom infomácie o spotrebe zemného plynu na odbernom mieste. Ak dodávateľovi nahlásite samoodpočet, tak dodávateľ tento samoodpočet oznámi distribútorovi. Samoodpočet sa stane záväzným až potom, čo distribútor uzná (validuje) tento samodpočet a zaradí ho k nameraným hodnotám na meradle. Váš dodávateľ plynu Vám vždy fakturuje iba takú spotrebu dodaného plynu, akú nameral (uznal) distribútor.

[mobile-buttons]

Odberateľ má právo reklamovať nameraný odber zemného plynu - ak nie ste spokojný/spokojná s objemom plynu, ktorý Vám fakturuje Váš dodávateľ plynu, tak neváhajte a podajte reklamáciu. Máte na to právo. V reklamácii uveďte podstatné skutočnosti, na základe ktorých podávate reklamáciu. Reklamáciu odošlite na adresu dodávateľa. Dodávateľ má zákonnú lehotu, v ktorej má povinosť vybaviť túto Vašu reklamáciu tým, že ju oznámi distribútorovi a že Vám oznámi výsledok reklamácie. Distribútor sa musí Vašou reklamáciou zaoberať a musí ju v zákonnej lehote vybaviť. Ak distribútor Vašu reklamáciu neuzná a Vy naďalej trváte na tom, že nameraný odber je nesprávny, tak môžete požiadať o preskúšanie meradla. V takom prípade, ak skúšobňa zistí, že meradlo merá správne, bude Vaša reklamácia zamietnutá a musíte uhradiť náklady spojené s preskúšaním meradla.Možno Vás bude zaujímať
Koľko stojí kubík plynu
Tarify plynu pre domácnosti
Tarify plynu pre podnikateľov
Sledujeme cenníky plynu