Dodávateľ poslednej inštancie (zemný plyn)


Dodávateľ poslednej inštancie (DPI) je povinný dodávať plyn tým odberateľom, ktorí využili právo voľby dodávateľa a ktorých dodávateľovi bolo v priebehu výkonu činnosť odňaté povolenie alebo dodávateľ nemá možnosť uskutočňovať dodávku plynu a odberatelia ku dňu prerušenia dodávok plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Oznámenie o dodávateľovi poslednej inštancie na celom území Slovenska pre koncových odberateľov plynu je na webe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

[mobile-buttons]

Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn.

"Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Odberateľ plynu, ktorému dodáva plyn dodávateľ poslednej inštancie, uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku plynu poslednej inštancie podľa cenového rozhodnutia vydaného úradom pre dodávateľa poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie sa môže skončiť skôr, ak odberateľ plynu uzatvorí zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom plynu, ktorým môže byť aj dodávateľ poslednej inštancie." ( § 76 ods. 9 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Pravidlá trhu s plynom )

"Ak je pre koncového odberateľa plynu v domácnosti uplatňovaná sadzba za odobratý plyn pri dodávke poslednej inštancie vyššia ako maximálna sadzba za odobratý plyn pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku plynu pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa plynu, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, najviac o 30 %, dodávateľ poslednej inštancie túto sadzbu za odobratý plyn pri dodávke poslednej inštancie uplatní pre odberateľa plynu v domácnosti v celom rozsahu. Ak sadzba za odobratý plyn pri dodávke plynu poslednej inštancie vyššia od maximálnej sadzby za odobratý plyn pri najdrahšom druhu tarify regulovanej ceny za dodávku plynu pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa plynu, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie vyššia o viac ako 30 %, dodávateľ poslednej inštancie uplatní pre koncového odberateľa plynu v domácnosti sadzbu za odobratý plyn pri dodávke plynu poslednej inštancie v hodnote podľa predchádzajúcej vety, pričom vzniknuté náklady spojené so zabezpečením dodávky plynu poslednej inštancie pre odberateľa plynu v domácnosti v rozsahu neuplatnenom pre koncového odberateľa plynu v domácnosti si príslušný dodávateľ poslednej inštancie uplatní v konaní o cenovej regulácii. Ak odberateľ plynu v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie uzatvorí zmluvu o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi plynu v domácnosti vráti 50 % sumy rozdielu medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke plynu platnou po skončení dodávky poslednej inštancie." ( § 76 ods. 10 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Pravidlá trhu s plynom )

"Ak odberateľ plynu v domácnosti počas trvania dodávky poslednej inštancie neuzavrie zmluvu o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie alebo iným dodávateľom plynu a po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá plyn z distribučnej siete a za ten riadne uhrádza dodávateľovi poslednej inštancie ním predpísané platby podľa obchodných podmienok pre dodávku plynu pri poskytovaní univerzálnej služby, považuje sa jeho odber plynu za odber plynu na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke plynu na dobu neurčitú v sadzbe produkte a cene určenej dodávateľom poslednej inštancie zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa plynu a spôsobu využitia plynu na základe údajov od prevádzkovateľa distribučnej siete." ( § 76 ods. 11 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Pravidlá trhu s plynom )

 Možno Vás bude zaujímať
Legislatíva v plynárenstve
Distribúcia a preprava plynu
Držitelia povolenia na podnikanie v plynárenstve
Dodávateľ poslednej inštancie (elektrina)