Dodávateľ poslednej inštancie (zemný plyn)


Dodávateľ poslednej inštancie (DPI) je povinný dodávať plyn tým odberateľom, ktorí využili právo voľby dodávateľa a ktorých dodávateľovi bolo v priebehu výkonu činnosť odňaté povolenie alebo dodávateľ nemá možnosť uskutočňovať dodávku plynu a odberatelia ku dňu prerušenia dodávok plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Oznámenie o dodávateľovi poslednej inštancie na celom území Slovenska pre koncových odberateľov plynu je na webe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

[mobile-buttons]

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať plyn odberateľom najviac po dobu troch mesiacov - odberatelia majú čas tri mesiace na výber nového dodávateľa plynu. Ak si takýto odberateľ plynu nenájde v uvedenej lehote nového dodávateľa plynu, tak skončením dodávky v režime DPI (po troch mesiacoch) mu do odberného miesta už nebude dodávaný plyn. Viac informácií pre odberateľov plynu - § 36 ods. 16 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. (pravidlá trhu s plynom)

Skutočnosť, že dodávateľ plynu nemôže uskutočňovať dodávky odberateľom, je prevádzkovateľ distribučnej siete na ktorú je odberateľ plynu pripojený, povinný takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť odberateľom a dodávateľovi poslednej inštancie.

Kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie a rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie pre dané územie oznamuje URSO vo vestníku úradu a na webovom sídle úradu. Rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie doručí úrad vybranému dodávateľovi a ostatným uchádzačom.

Dodávateľ plynu môže odmietnuť dodávku poslednej inštancie v prípade, ak u odberateľa bol zistený neoprávnený odber alebo v prípade, ak odberateľ stratil dodávateľa plynu z iných dôvodov než to, že sa jedná o odberateľov, ktorí využili právo voľby dodávateľa a ktorých dodávateľovi bolo v priebehu výkonu činnosť odňaté povolenie alebo dodávateľ nemá možnosť uskutočňovať dodávku plynu a odberatelia ku dňu prerušenia dodávok plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.

Postup pri uplatnení inštitútu dodávateľa poslednej inštancie

Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS) má právo odstúpiť od Zmluvy o prístupe do distribučnej siete a o distribúcii plynu („Zmluva“). V tomto prípade je dodávateľ považovaný za dodávateľa, ktorý nemá možnosť uskutočňovať dodávku plynu. PDS má právo odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou a účinnosťou, ak je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:

 • užívateľ podstatne alebo opakovane poruší povinnosť zo Zmluvy, alebo z príslušných právnych predpisov,
 • finančná situácia užívateľa sa zhorší do takého rozsahu, ktorý ohrozuje uspokojenie prípadných finančných nárokov PDS zo Zmluvy. Táto podmienka sa považuje za splnenú, najmä ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa, alebo na reštrukturalizáciu v zmysle slovenského konkurzného práva, alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa,
 • úkony užívateľa ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť Distribučnej siete, životné prostredie, zdravie alebo životy ľudí,
 • užívateľ vedome poskytol PDS nepravdivé informácie a/alebo dokumenty pri predkladaní Žiadosti, alebo kedykoľvek následne počas platnosti Zmluvy,
 • zanikne právo PDS prevádzkovať plynárenské zariadenie,
 • dodávateľovi bolo v priebehu činnosti odňaté povolenie,
 • dodávateľ plynu oznámi PDS, že nemá možnosť uskutočňovať dodávku plynu,
 • predbežné náklady na distribúciu plynu vrátane poplatkov za prekročenie dennej distribučnej kapacity, dennej a kumulovanej odchýlky, prevyšujú finančnú zábezpeku poskytnutú užívateľom, napriek predchádzajúcemu upozorneniu a nenavýšeniu finančnej zábezpeky v určenej lehote.

PDS bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od Zmluvy s pôvodným dodávateľom oznamuje uplatnenie inštitútu Dodávateľa poslednej inštancie týmto subjektom:

 • dotknutým odberateľom,
 • určenému Dodávateľovi poslednej inštancie,
 • ÚRSO.

PDS zasiela oznámenie elektronicky a písomne. Ak počet dotknutých odberateľov plynu prevyšuje 30, môže PDS odberateľom plynu uplatnenie inštitútu Dodávateľ poslednej inštancie oznámiť zverejnením v médiách a na internetovej stránke PDS.

Oznámenie, ktoré PDS zasiela určenému Dodávateľovi poslednej inštancie, obsahuje všetky údaje zo Zmluvy uzavretej medzi PDS a pôvodným dodávateľom, ktoré sú potrebné k vzniku Zmluvy s Dodávateľom poslednej inštancie, najmä údaje o odberateľovi, množstve distribuovaného plynu a dennej distribučnej kapacite na príslušnom odbernom mieste.

Dodávateľ poslednej inštancie má právo odmietnuť dodávku poslednej inštancie ak u odberateľa bol zistený neoprávnený odber alebo v prípade, ak odberateľ stratil dodávateľa plynu z iných dôvodov, než to, že sa jedná o  odberateľov, ktorí využili právo voľby dodávateľa a ktorých dodávateľovi bolo v priebehu výkonu činnosť odňaté povolenie alebo dodávateľ nemá možnosť uskutočňovať dodávku plynu a odberatelia ku dňu prerušenia dodávok plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Zoznam odberných miest, do ktorých Dodávateľ poslednej inštancie odmietol dodávku poslednej inštancie, je Dodávateľ poslednej inštancie povinný oznámiť PDS najneskôr do začiatku plynárenského dňa, ktorým medzi PDS a Dodávateľom poslednej inštancie vzniká Zmluva. PDS má právo prerušiť distribúciu plynu do odberného miesta, do ktorého Dodávateľ poslednej inštancie odmietol dodávku poslednej  inštancie.

Plynárenským dňom nasledujúcim po plynárenskom dni, kedy bolo oznámenie PDS o odstúpení od Zmluvy doručené pôvodnému dodávateľovi, vzniká medzi PDS a Dodávateľom poslednej inštancie na obdobie troch mesiacov Zmluva pre odberné miesta uvedené v oznámení, do ktorých Dodávateľ poslednej inštancie neodmietol dodávku poslednej inštancie.

Distribúcia plynu na základe Zmluvy medzi PDS a Dodávateľom poslednej inštancie sa oceňuje distribučnými tarifami platnými pre ročnú Zmluvu. Dodávateľ poslednej inštancie má právo ukončiť Zmluvu jednostranným oznámením doručeným PDS najneskôr jeden plynárenský deň predchádzajúci plynárenskému dňu, v ktorom sa má Zmluva ukončiť, pričom Dodávateľ poslednej inštancie nie je povinný zaplatiť poplatok za predčasné ukončenie Zmluvy.

 
Možno Vás bude zaujímať
Legislatíva v plynárenstve
Distribúcia a preprava plynu
Držitelia povolenia na podnikanie v plynárenstve
Dodávateľ poslednej inštancie (elektrina)