Legislatíva


Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike

Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Vyhláška č. 24/2013 Z.z.  pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom

Vyhláška č. 3/2013 Z. z. spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

Vyhláška č. 4/2013 Z. z. spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

Vyhláška č. 292/2012 Z.z. spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny

Vyhláška č. 449/2012 Z.z. spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu

Vyhláška č. 269/2012 Z.z. zásady prepočtu m³ na kWh v dodávke plynu

Zákon č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti

Vyhláška č. 74/2015 Z.z. poskytnutie a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu v domácnosti


Práva spotrebiteľa

Ochrana odberateľa elektriny, alebo plynu je zakotvená v § 17 Zákona č. 251/2012 o energetike:

(1) Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa osobitných predpisov majú právo pri dodávke elektriny a dodávke plynu

a) uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu v súlade s odsekom 7, ktorá musí obsahovať najmä
1. identifikáciu dodávateľa a odberateľa,
2. rozsah dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s týmito dodávkami,
3. podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s dodávkou,
4. zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny alebo o cene plynu vrátane štruktúry ceny,
5. dobu trvania zmluvy a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať, vrátane informácie o poplatku za vypovedanie zmluvy alebo informácie, že zmluvu je možné vypovedať bez poplatku,
6. spôsob a výšku kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo dodaného plynu a služieb súvisiacich s dodávkou vrátane kompenzácie za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny alebo plynu,
7. miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácie a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnanie sporu,
8. informáciu, za akých podmienok môže odberateľ vypovedať zmluvu, ak nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu a s tým súvisiacich služieb alebo so zmenou podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu,
9. spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla,
10. informácie o právach odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti aspoň formou odkazu na také informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
11. náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny alebo dodaného plynu v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
b) na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu a o zmene obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb a poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu podľa odseku 4 transparentným a zrozumiteľným spôsobom určeným v obchodných podmienkach podľa § 34 ods. 2 písm. f) tretieho bodu alebo § 69 ods. 2 písm. a) tretieho bodu najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny,
c) na výber nediskriminačnej formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s tým spojených služieb a uhrádzať platby za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu formou s dodávateľom dohodnutých preddavkových platieb; pri určení výšky týchto preddavkových platieb dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zohľadní výšku preddavkových platieb za rovnaké obdobie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia; dohodnutá výška preddavkových platieb bude zohľadňovať skutočný odber elektriny alebo skutočný odber plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo plánovaný odber elektriny alebo plánovaný odber plynu na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie a bude upravená len o rozdiel medzi cenou elektriny alebo plynu uplatňovanou v predchádzajúcom zúčtovacom období a cenou elektriny alebo plynu, ktorá sa bude uplatňovať v nadchádzajúcom zúčtovacom období; odmietnutie dohody o úhrade formou preddavkových platieb je povinný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu odôvodniť,
d) na poskytnutie písomnej informácie o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. a) v primeranom časovom predstihu pred uzavretím takej zmluvy; primeraným časovým predstihom sa rozumie čas, ktorý potrebuje odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti na posúdenie informácie o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. a),
e) na poskytnutie informácie o
1. práve písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do 14 dní odo dňa uzavretia takej zmluvy; takú informáciu je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný poskytnúť odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti formou samostatného písomného poučenia spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 najneskôr pri uzavretí zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,
2. prípadnej povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti uhradiť dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu po tom, čo udelil výslovný súhlas podľa odseku 19.

(2) Ustanovenia odseku 1 platia aj vtedy, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti uzatvoria zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu a s tým súvisiacich služieb s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu prostredníctvom tretej osoby.

(3) Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v lehote podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo v lehote podľa odseku 20. Lehota na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu je zachovaná, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odošle odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v posledný deň lehoty podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo podľa odseku 20. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči34a) alebo použitím formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1.

(4) Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti so zmenou ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ktorú mu oznámil dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa odseku 1 písm. b), nesúhlasí, má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú.

(5) Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti zmenu ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo zmenu obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu v lehote podľa odseku 1 písm. b), odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny s účinnosťou najskôr 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi.

(6) Zmluva o združenej dodávke elektriny a zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom účinnosti výpovede určeným v oznámení o výpovedi takej zmluvy podľa odseku 4 alebo odseku 5. Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti je povinný zabezpečiť, aby ku dňu účinnosti výpovede zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu bol ukončený proces zmeny dodávateľa podľa § 31 ods. 3 písm. l) alebo § 64 ods. 7 písm. h).

(7) Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti majú právo na vymedzenom území na dodávku elektriny a dodávku plynu v rámci univerzálnej služby v ustanovenej kvalite a za jednoducho a zrozumiteľne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny, ktoré zohľadňujú náklady a primeraný zisk, ak splnia obchodné podmienky dodávateľa poskytujúceho univerzálnu službu.

(8) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete na časti vymedzeného územia pripojí za podmienok určených úradom a pri dodržaní ceny alebo metodiky jej tvorby určenej úradom odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti do sústavy a siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky. Zmluva o pripojení musí obsahovať aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo odberného plynového zariadenia.

(9) Odberateľ elektriny a odberateľ plynu majú právo zmeniť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesmie požadovať od odberateľa elektriny alebo odberateľa plynu finančnú úhradu za vykonanie zmeny ani žiadne iné platby. Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom plynu najneskôr ku dňu vykonania tejto zmeny a uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Ustanovenia o zmluve o dodávke elektriny a zmluve o dodávke plynu podľa tohto odseku a odsekov 10 a 11 platia aj pre zmluvu o združenej dodávke elektriny a zmluvu o združenej dodávke plynu.

(10) Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny alebo po uzatvorení zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu je odberateľ elektriny alebo odberateľ plynu povinný písomne alebo v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny alebo nového dodávateľa plynu príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa § 15 ods. 16 alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu.

(11) Pôvodný dodávateľ elektriny alebo pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto prevádzkovateľovi sústavy alebo prevádzkovateľovi siete do 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu nevykoná a bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávateľa elektriny, nového dodávateľa elektriny a odberateľa elektriny alebo pôvodného dodávateľa plynu, nového dodávateľa plynu a odberateľa plynu. Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu. Ak pôvodný dodávateľ elektriny alebo pôvodný dodávateľ plynu vznesie námietku proti zmene dodávateľa bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi elektriny, novému dodávateľovi elektriny a prevádzkovateľovi sústavy alebo odberateľovi plynu, novému dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi siete.

(12) Pôvodný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti doručiť konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny alebo dodávku plynu najneskôr do štyroch týždňov po vykonaní zmeny. Konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny alebo dodávku plynu sa uskutoční na základe odpočtu skutočného stavu na určenom meradle vykonaného príslušným prevádzkovateľom sústavy alebo prevádzkovateľom siete, ak tento zákon neustanovuje inak.

(13) Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na tento stav upozorniť a určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 10 dní od upozornenia o neuhradení záväzku odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti. Písomné upozornenie dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu obsahuje aj poučenie o prerušení dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote.

(14) Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre alebo v materiáli zasielanom súčasne s faktúrou odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu vrátane ich jednotkovej ceny. Informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu obsahuje najmä jednotkovú cenu za
a) nákup elektriny alebo plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
b) prepravu plynu,
c) distribúciu elektriny vrátane prenosu alebo distribúciu plynu,
d) skladovanie plynu,
e) straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,
f) systémové služby v elektroenergetike,
g) prevádzkovanie systému v elektroenergetike,
h) odvod určený osobitným predpisom spôsobom podľa osobitného predpisu.36)

(15) Dodávateľ poskytujúci univerzálnu službu zverejní cenník elektriny alebo plynu dodávaných v rámci poskytovania univerzálnej služby na svojom webovom sídle pred jeho účinnosťou; zároveň ho doručí úradu. Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla.

(16) Pri vybavovaní reklamácií postupuje dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete podľa osobitného predpisu.

(17) Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácností je oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu, prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej siete za podmienok a postupom ustanoveným osobitným predpisom.

(18) Ustanovenia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu sa môžu odchýliť od informácií poskytnutých odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred uzavretím zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. a) alebo § 17a ods. 4 iba na základe výslovného súhlasu oboch zmluvných strán.

(19) Ak sa má dodávka elektriny alebo dodávka plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti požiada o začatie dodávky elektriny alebo o začatie dodávky plynu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný vyžiadať od odberateľa elektriny v domácnosti alebo od odberateľa plynu v domácnosti výslovný súhlas so začatím dodávky elektriny alebo dodávky plynu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak je zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, musí byť tento súhlas zaznamenaný na trvanlivom nosiči.

(20) Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neinformoval odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti o práve na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu, odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti môže odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do
a) 14 dní odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti o práve odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu dodatočne splnil svoju informačnú povinnosť, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,
b) 12 mesiacov a 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytol informáciu o práve odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu ani dodatočne.

(21) Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, nie je povinný platiť za dodanú elektrinu alebo dodaný plyn počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak
a) mu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytol informácie podľa odseku 1 písm. e) alebo
b) odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neudelil súhlas podľa odseku 19.

(22) Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesmie od odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti prijať alebo žiadať uhradenie finančnej zábezpeky na splnenie alebo zabezpečenie záväzkov odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti.

(23) Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu telefonicky kontaktuje odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti s ponukou na uzavretie alebo zmenu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, je povinný odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti na začiatku každého rozhovoru oznámiť svoje identifikačné údaje, ako aj obchodný zámer telefonickej komunikácie.

(24) Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných počas telefonického rozhovoru podľa odseku 23 podľa osobitného predpisu.

(25) Ak sú informácie podľa odsekov 12 a 14 poskytované iba elektronickými prostriedkami, poskytuje ich dodávateľ odberateľovi elektriny v domácnosti a odberateľovi plynu v domácnosti bezodplatne.Možno Vás bude zaujímať
Dodávateľ poslednej inštancie pre odberateľov zemného plynu
Dodávateľ poslednej inštancie pre odberateľov elektrickej energie
Odstúpenie od zmluvy, výpoveď zmluvy, nová zmluva
Otázky a odpovede o energetike