Stránka používa cookies.

Kto je chránený odberateľ plynu


Podľa § 3 písm. c) bod 16.) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Chráneným odberateľom zemného plynu je odberateľ zemného plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je

  • odberateľom plynu v domácnosti,
  • malý podnik,
  • odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť alebo pre osoby podľa bodov 16.4 až 16.7 a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo,
  • prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,
  • zariadením sociálnych služieb,
  • zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • školou.

 


Možno Vás bude zaujímať
Kto je zraniteľný odberateľ plynu
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny
Spoločný výber dodávateľa plynu
Výpočet ceny plynu
Použitie zemného plynu