Stránka používa cookies.

Štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov


Podľa § 3 písm. c) bod 16.) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Chráneným odberateľom zemného plynu je odberateľ zemného plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a je

  • odberateľ plynu v domácnosti,
  • malý podnik,
  • odberateľ plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť alebo pre osoby (podľa bodov 16.4 až 16.7 Zákona o energetike) a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo,
  • prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia,
  • zariadenie sociálnych služieb,
  • zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • škola.Podľa § 22 ods. 3. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 16.1. (pozn.:  pre Domácnosti).
Dodávateľ plynu na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov, ktorým dodáva plyn, okrem chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 16.1. (pozn.:  okrem Domácností).
Chránený odberateľ, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii.


Možno Vás bude zaujímať
Kto je zraniteľný odberateľ plynu
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny
Spoločný výber dodávateľa plynu
Výpočet ceny plynu
Prepočet z m3 na kWh a naspäť