Štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov


CHRÁNENÝM ODBERATEĽOM plynu je

podľa § 3 písm. c) bod 15.) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

  • odberateľ plynu v domácnosti,
  • koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok,
  • odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť alebo pre osoby podľa bodov 15.4. až 15.7. a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo,
  • prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia,
  • zariadenie sociálnych služieb,
  • zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • škola alebo školské zariadenie,
  • odberateľ plynu poskytujúci podporné služby v elektroenergetike,
  • koncový odberateľ plynu okrem odberateľa plynu podľa bodov 15.1. až 15.8. v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. a),
  • subjekt potravinárskeho priemyslu, ak zabezpečuje: mäsopriemysel, mliekarenský priemysel, oblasť chovu a spracovania hospodárskych zvierat, tukový priemysel, mlynský priemysel, pekárenský priemysel, cukrovarnícky priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, výroba balenej vody, výroba potravín na rastlinnej báze, prevádzky a závody na odstraňovanie a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov.

ŠTANDARDOM BEZPEČNOSTI DODÁVOK PLYNU je

podľa § 22 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 15.1. (pozn.:  pre Domácnosti).
Dodávateľ plynu na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov, ktorým dodáva plyn, okrem chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 15.1. (pozn.:  okrem Domácností).
Chránený odberateľ, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii.


Možno Vás bude zaujímať
Kto je zraniteľný odberateľ plynu, kto je závislý odberateľ plynu a kto je chránený odberateľ plynu
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny a kto je závislý odberateľ elektriny
Spoločný výber dodávateľa plynu
Výpočet ceny plynu
Prepočet z m3 na kWh a naspäť