Kto je zraniteľný odberateľ plynu


ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM zemného plynu je

Podľa § 2 písm. l) druhého a tretieho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Domácnosť - je fyzická osoba odoberajúca plyn na základe zmluvy pre svoju vlastnú spotrebu v domácnosti, nie však na podnikateľské účely, s odberateľom zvoleným a dohodnutým druhom tarify, resp. s dodávateľom určeným druhom tarify D1, D2, D3, D4, D5 a D6 na jednotlivom odbernom mieste. Dodávkou plynu pre domácnosti nie sú odbery plynu určené na výrobu tepla a ohrev vody zo spoločného tepelného zdroja bytového domu.

[mobile-buttons]

Malý podnik - je odberateľ plynu výlučne kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ako koncový odberateľ plynu, ktorý bol počas celého obdobia roku n-2 odberateľom kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) s celkovou ročnou skutočnou spotrebou plynu za toto obdobie za všetky jeho odberné miesta najviac 100 000 kWh, ktorý odoberá plyn na základe zmluvy, a ktorý uvedené skutočnosti dodávateľovi preukáže. Ak odberateľ preukáže dodávateľovi splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety, dodávateľ uplatní regulovanú cenu na spotrebu plynu odberateľa v roku n. Dodávateľ použije pre ocenenie dodávky plynu ceny v zmysle týchto podmienok v roku n aj pre tých odberateľov, ktorí svojím odberom plynu prekročia hranicu 100 000 kWh, ak budú spĺňať kritériá definície Malého podniku.

Podľa § 3 písm. c) bod 17.) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Zraniteľným odberateľom plynu v domácnosti je odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.
Možno Vás bude zaujímať
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny
Kto je chránený odberateľ plynu
V prípade poruchy kam volať
Ktorého dodávateľa plynu si vybrať
Komunitný výber dodávateľa plynu