Kto je zraniteľný odberateľ elektriny


ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM elektrickej energie je

Podľa § 2 písm. l) prvého a tretieho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Domácnosť - je fyzická osoba, ktorej dodáva elektrinu dodávateľ elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo na základe zmluvy o dodávke elektriny, a ktorej odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) a ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (aj pre chaty, garáže, záhradky a podobne, ak odber neslúži na podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť, ktorá nepredstavuje vlastnú spotrebu odberateľa elektriny v domácnosti). Za odber podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje odber elektriny, ktorý je určený na zabezpečovanie činnosti právnických osôb, samostatne zárobkovo činných osôb, správcovských organizácií alebo združení fyzických osôb alebo ktorý je určený na podnikateľské účely.

[mobile-buttons]

Malý podnik - odberateľom elektriny Malý podnik sa v roku n rozumie koncový odberateľ elektriny mimo domácnosti s ročnou spotrebou elektriny za všetky jeho odberné miesta najviac 30 000 kWh za rok n-2, alebo, ak odberateľ elektriny má históriu kratšiu ako za rok n-2 (až doteraz), na základe projektovanej predpokladanej spotreby elektriny, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo na základe zmluvy o dodávke elektriny, a ktorého odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Podľa § 3 písm. b) bod 17.) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti je odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využíva na vykurovanie a túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.
Možno Vás bude zaujímať
Tarify dodávky elektrickej energie pre Firmy na nízkom napätí (nn)
Tarify dodávky elektriny pre Domácnosti
Kto je zraniteľný odberateľ plynu
Inteligentné Meracie Systémy (IMS) v elektroenergetike
Sadzby distribúcie zemného plynu pre Firmy
Sadzby distribúcie zemného plynu pre Domácnosti