SPP, RWE, ZSE, SSE, VSE - Vratky za plyn


Vratky za plyn v roku 2019

Minister hospodárstva Peter Žiga nevylučuje možnosť, že by v roku 2019 boli opäť vyplácané vratky za plyn.

Vratky za plyn v roku 2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2016 vyplácalo vratky z platieb za plyn (týkajú sa dodávky plynu v roku 2015). Zásielka so šekom (vratka za plyn) bola zaslaná automaticky prostredníctvom Slovenskej pošty. Plynové vratky nebolo možné zaslať na účet v banke.

Euro mince - centy

  1. Plynová vratka bola vyplatená tomu, kto mal na odbernom mieste k 01.11.2015 platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke plynu. Ten, koho meno bolo na takejto zmluve uvedené ako odberateľ, tomu bola vyplatená plynová vratka za každé takéto odberné miesto samostatne.
  2. Zisťovalo sa, bez ohľadu na tarifnú skupinu do ktorej je zaradené odberné miesto, aké množstvo plynu bolo odobraté na odbernom mieste za (vtedy) posledné známe fakturačné obdobie odberu plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, najneskôr k 1. novembru 2015. Podľa tohto údaju sa vyplácali plynové vratky.
  3. Ak na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti došlo za (vtedy) posledné známe fakturačné obdobie odberu plynu k zmene dodávateľa plynu, tak plynová vratka bola vyplatená podľa odberu plynu na odbernom mieste za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov najneskôr k 1. novembru 2015, bez ohľadu na tarifnú skupinu do ktorej je zaradené odberné miesto.
  4. Ak k 1. novembru 2015 nebolo známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste za obdobie fakturácie odberu plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ale bolo známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste za obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, tak sado výpočtu výšky vratky bralo takto namerané množstvo a ak bolo toto množstvo menšie, než je uvedené minimálne množstvo v v tabuľke v tarife, do ktorej je odberné miesto zaradené (D1, D2, D3), tak sa bralo do úvahy toto minimálne množstvo, ktoré je uvedené v tabuľke v konkrétnej tarife. To isté aj v prípade, že na odbernom mieste nebol urobený žiadny odpočet (nie je známy odber plynu).

Zoznam prijímateľov príspevku má k dispozícii Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré rozhoduje aj o tom komu, v akej výške a kedy bol tento príspevok zaslaný.

[mobile-buttons]

Pri predložení šeku na pošte na vyplatenie bolo potrebné preukázať sa dokladom totožnosti. Šek bol vyplatený aj manželovi/manželke, opatrovníkovi adresáta šeku alebo splnomocnenej osobe.
Domácnosť, ktorá k 01.11.2015 neuhradila všetky platby za plyn, mala taktiež nárok na vyplatenie vratky za plyn.

Odberateľ plynu, ktorý zomrel pred 01.11.2015 a pred týmto termínom (1. november 2015) neprepísal zmluvu o dodávke plynu na osobu, ktorá 01.11.2015 bola žijúca osoba, tak pozostalej osobe/osobám nebol vyplatený štátny príspevok. V ostatných prípadoch, ak sa jedná o úmrtie oprávnenej osoby, tak Ministerstvu hospodárstva SR bolo potrebné predložiť doklady preukazujúce prechod nároku na príspevok (vratku za plyn) na ďalšiu osobu, napríklad osvedčenie o dedičstve.

Podľa tabuľky si môžete vypočítať koľko bol Váš nárok na výšku štátneho príspevku (tabuľka je prílohou k vyhláške č. 74/2016 Z.z.).
Ak chcete reklamovať vypočítanú výšku štátneho príspevku, tak reklamácia (sťažnosť) by mala byť zaslaná na Ministerstvo hospodárstva SR.

Tabulka - plynove vratky
Možno Vás bude zaujímať
Odstúpenie od zmluvy, zrušenie zmluvy, výpoveď zmluvy
Vysvetlenie faktúry za zemný plyn
Porovnanie cien plynu a elektriny
Zemný plyn