Kedy zmeniť dodávateľa (elektrina, plyn)


Každý odberateľ elektriny, alebo plynu má právo zmeniť dodávateľa. Táto zmena je zo zákona bez poplatku a ak odberateľ podpíše novému dodávateľovi splnomocnenie, tak nový dodávateľ zrealizuje zmenu dodávateľa za odberateľa.

[mobile-buttons]

Výpoveď začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená dodávateľovi. Dávame do pozornosti dva dôležíté pojmy: deň, kedy bola výpoveď zmluvy odoslaná súčasnému dodávateľovi a deň, kedy bola výpoveď zmluvy doručená súčasnému dodávateľovi.

Ak je výpoveď v nejaký deň (v obálke ako doporučená poštová zásielka) podaná na pošte, tak sa jedná o deň odoslania výpovede a až cca o 1-2 pracovné dni bude výpoveď poštou doručená dodávateľovi. Ak je výpoveď v nejaký deň podaná priamo na zákazníckom centre súčasného dodávateľa (originál treba odovzdať a kópiu si treba nechať orazítkovať súčasným dodávateľom), tak je tento deň dňom doručenia výpovede súčasnému dodávateľovi.

Je dôležité si uvedomiť, že keď niekto na pošte odošle poštou výpoveď v posledných dňoch v mesiaci, tak je tu riziko, že takáto výpoveď bude doručená súčasnému dodávateľovi až v nasledujúcom mesiaci. Preto, keď je záver mesiaca a chcete doručiť výpoveď ešte v tom mesiaci, tak treba výpoveď podať hoci aj v posledný deň v mesiaci na zákazníckom centre súčasného dodávateľa, alebo poslať e-mailom, alebo poslať faxom tak, aby bola výpoveď doručená ešte v aktuálnom mesiaci (preštudujte si zmluvu a obchodné podmienky, či máte dohodnúté doručovanie výpovede e-mailom, alebo faxom).

Zmena dodávateľa je možná, ak

  • pri zmluve na dobu neurčitú odberateľ (domácnosť) doručil výpoveď súčasnému dodávateľovi najneskôr mesiac pred dňom zmeny dodávateľa,
  • pri zmluve na dobu určitú ku dňu termínu zmeny dodávateľa nebude odberateľ viazaný zmluvou na dobu určitú, t.j. najneskôr k termínu zmeny dodávateľa končí viazanosť zmluvy. V zmluvách na dobu určitú býva klauzula o tom, že ak odberateľ v termíne (napr. 2 mesiace) pred skončením viazanosti nedoručí dodávateľovi oznámenie o nezáujme predĺžiť viazanosť zmluvy, tak sa zmluvu na dobu určitú automaticky predlžuje na ďalšiu viazanosť (väčšinou na takú istú dobu viazanosti),
  • zmena dodávateľa je možná vždy k prvému dňu v kalendárnom mesiaci.
Možno Vás bude zaujímať
Odstúpenie od zmluvy, výpoveď zmluvy, splnomocnenie, nová zmluva
Ako zmeniť dodávateľa elektrickej energie
Priemerná spotreba elektrickej energie Firma na nízkom napätí
Meranie dodávky elektriny