Pojmy v energetike R - Ž


R

Regulácia cien  je štátom stanovená horná alebo spodná hranica ceny nižšia alebo vyššia ako je rovnovážna cena na trhu vo forme tzv. cenového stropu alebo cenovej podlahy. Na Slovensku za reguláciu v oblasti elektrickej energie, plynu, tepla, vodného a stočného zodpovedá ÚRSO.

Reguláciu možno chápať z technického hľadiska, kde sa týmto pojmom označujú opatrenia na udržanie určitej veličiny (napr. napätia) na definovanej úrovni alebo v definovanom tolerančnom pásme pomocou zariadenia (uceleného súboru zariadení) nazývaného regulátor. Z ekonomického hľadiska regulácia znamená zásahy štátu do právomocí monopolných alebo dominantných subjektov trhu s cieľom priblížiť podmienky na trhu podmienkam dokonalej konkurencie. Orgán poverený reguláciou sa nazýva regulátor.

[mobile-buttons]

Regulačná elektrina je elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy na zabezpečenie rovnováhy spotreby a výroby na trhu s elektrinou na vymedzenom území s ohľadom na dovoz a vývoz elektriny.

Regulovaný odberateľ elektriny je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy o dodávke elektriny od dodávateľa, prevádzkujúceho distribučnú sústavu. Opak oprávneného odberateľa, ktorý musí mať na odber elektrickej energie od iného dodávateľa uzavretú zmluvu o distribúcii elektriny.

Rezervovaná kapacita (RK) je rezervovaný výkon v MW v roku t pre každého odberateľa elektriny sa určí ako aritmetický priemer jeho mesačných maxím štvrťhodinového výkonu zo štyroch mesiacov, a to november roku t-2 až február roku t-1. Hodnoty výkonov sa určia v MW s rozlíšením na tri desatinné miesta (tisíciny).

Rozpojovač je elektrický prístroj (druh vypínača) určený na vypínanie elektrických obvodov a úsekov siete pri menovitých parametroch prúdu a napätia. Nie je určený na vypínanie skratových prúdov, lebo je vybavený len zjednodušeným zariadením na zhášanie oblúka. Používa sa často v sieťach vn, kde slúži na vypínanie úsekov vedení (siete). Má jednoduchú konštrukciu a je lacnejší ako výkonový vypínač, hoci svojimi parametrami nemôže výkonový vypínač v sieti nahradiť.


S

Sadzba za elektrinu definuje, za akých podmienok a v akých cenách bude dodávateľ elektrinu dodávať. Sadzby sú presne definované cenníkom schváleným URSO Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa zákazníka (odberateľa) do dvoch skupín: sadzby pre podnikateľov a iné subjekty s výnimkou domácností a sadzby pre domácnosti. V rámci jednotlivých sadzieb sa môže vyskytovať viac variácií, a to napríklad v závislosti od veľkosti hlavného ističa či počtu obytných miestností.

Sadzba elektriny jednoduchá je stanovená cena za odobratú energiu, kde sa ešte pripočítava stály poplatok za odberné miesto. Ten môže byť diferencovaný podľa hodnoty pripojeného hlavného ističa, alebo podľa počtu obytných miestností.

Sadzba elektriny zložená (kombinovaná) je stanovená cena za elektrinu určená pre rozličné skupiny zákazníkov. Môže sa skladať z ceny za elektrickú prácu a za elektrický výkon. Cena za elektrickú prácu sa diferencuje podľa pásma na pásmo platnosti špičkovej, vysokej a nízkej tarify v rozličných časových pásmach.

SEPS, a.s. - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami podľa odporúčaní UCTE pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnymi vplyvmi na životné prostredie.

Sieť je v elektroenergetike súbor elektrických staníc (rozvodní), ktoré sú vzájomne prepojené vedeniami (vonkajšími a káblovými) a určené na prenos a rozvod elektrickej energie. Hranice jednotlivých častí elektrickej siete sú určené na základe rozličných kritérií, ako sú zemepisná poloha, majetková príslušnosť, napätie a pod. V trhových podmienkach elektroenergetiky tvorí sieť tzv. prirodzený monopol, regulovaný nezávislým regulátorom.

Sieť nízkeho napätia (nn) je sieť vo vyhotovení káblovom alebo vonkajšom, ktorá sa používa na rozvod elektrickej energie so striedavým menovitým združeným napätím medzi 100 V a 1000 V vrátane.

Sieť vysokého, veľmi vysokého a zvlášť vysokého napätia (vn, vvn, zvn) sú siete určené na prenos alebo rozvod elektrickej energie so striedavým menovitým združeným napätím nad 1000 V. Trojvodičové sústavy 6 kV a 22 kV s izolovaným (sieť IT) alebo kompenzovaným (sieť TT alebo kompenzovaná sieť) uzlom sa používajú pri vedeniach vn. Okrem toho sú siete 35 KV a priemyselné siete 10 kV. Siete, ktoré nepatria do radu napäťových normalizovaných hodnôt, sú siete 5,25 kV a 6 kV.

Silová elektrina je označenie elektrickej energie ako komodity. K cene silovej elektriny sa na faktúre pripočíta ešte cena za distribúciu elektriny a ďalšie služby.

Skutočný výkon je skutočne použitý výkon či už v plánovanej, alebo neplánovanej činnosti elektrizačnej sústavy v skutočnej (štatistickej) výkonovej bilancii, ktorú tvoria tieto výkony.

Spínač ovládaný diaľkovo (skratka) RCS - remote control switch je spínač s cievkou, ktorá sa diaľkovo ovláda impulzmi a nemusí sa trvalo napájať.

Spínač integrovaný je spínač, ktorého funkcia závisí od jeho správnej montáže a pripevnenia do spotrebiča; môže sa skúšať iba v kombinácii s príslušnými časťami spotrebiča.

Spínač zabudovaný je spínač na zabudovanie do spotrebiča alebo na spotrebič, ktorý sa ale môže skúšať samostatne.

Spojovacie vedenie je vedenie, ktoré spája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov Európskej únie alebo prenosovou sústavou tretích štátov.

Spotrebiteľ energie je v energetike odberateľ energie, ktorý odoberá elektrickú energiu na konečnú spotrebu. Skupinu spotrebiteľov (zákazníkov) elektriny tvoria veľkoodberatelia (podniky), ale aj maloodberatelia (domácnosti alebo malí podnikatelia) zo siete nn. Rozdiel medzi odberateľom a spotrebiteľom (zákazníkom) je v tom, že odberateľ môže elektrinu ďalej predávať.

Solárna elektráreň je elektráreň, ktorá využíva nekonvenčné (alternatívne) zdroje energie. Zdrojom energie v solárnej elektrárni je slnko.

Spotreba energie všeobecne označuje množstvo určitého druhu (viacerých či všetkých druhov) energie, ktoré sa spotrebuje v danej oblasti za určité obdobie (deň, týždeň, mesiac, rok). K presnému vymedzeniu tohto pojmu treba doplniť ďalšie identifikátory - druh energie, obdobie, kategórie spotreby (netto, brutto, konečná spotreba, užitočná spotreba atď.)

Spotrebiteľ energie je v energetike odberateľ energie, ktorý odoberá elektrickú energiu na konečnú spotrebu. Skupinu spotrebiteľov (zákazníkov) elektriny tvoria veľkoodberatelia (podniky), ale aj maloodberatelia (domácnosti alebo malí podnikatelia) zo siete nn. Rozdiel medzi odberateľom a spotrebiteľom (zákazníkom) je v tom, že odberateľ môže elektrinu ďalej predávať.

Spravodlivá cena je v pravom slova zmysle cena trhová, teda je tvorená na konkurenčnom trhu vzájomným pôsobením dopytu a ponuky. V energetickom odvetví je trh často pod vplyvom monopolných (často prirodzene monopolných) dodávateľov a preto sa zaisťuje štátna regulácia tzv. regulátor. Spravodlivá cena je chápaná ako regulovaná cena stanovená - ako náklady plus primeraný zisk, ktorý je možné stanoviť pomocou výpočtu podľa vzorca priemernej ceny kapitálu, do ktorého sa dosadzujú obvyklé hodnoty úrokových sadzieb v danom teritóriu. Problémom však často býva stanovenie základu pre výpočet primeraného zisku, čo by mala byť "potrebná" resp. "nutná" úroveň kapitálu. O tom čo je nutná a čo už nadbytočná úroveň kapitálu a nákladu rozhoduje regulačný úrad.

Stála cena je cena určitého konkrétneho obdobia (základného), ktorá umožňuje porovnanie ekonomických veličín za dlhšie obdobie. Stále ceny sa používajú pri výpočte reálneho hrubého domáceho produktu, reálnych miezd, reálnych úrokov a pod.

Stále náklady predstavujú jednu zo základných zložiek celkových, resp. prevádzkových nákladov a nezávisia od vyrábaného množstva. Synonymom sú fixné náklady (fixed cost). Do stálych nákladov rátame predovšetkým odpisy ako náklady odvodené z investícií (kapitálových výdavkov), druhy prevádzkových nákladov, ktoré sú podľa charakteru výroby nezávislé od objemu produkcie. V elektrárenskom podniku budú hlavné súčasti prevádzkových stálych nákladov predstavovať predovšetkým náklady na opravu a údržbu i iné náklady, pri ktorých sa dá premenná zložka zanedbať.

Striedavá elektrická sieť je sieť, ktorá zabezpečuje prenos elektrickej energie striedavým prúdom pripojením k zdroju striedavého napätia. Výhodou striedavej sústavy je hospodárna transformácia napätia v ľubovoľnom rozsahu. Zabezpečujú ju transformátory, ktoré menia veľkosť napätia potrebného na prenos, rozvod a spotrebu s malými stratami. S veľkosťou použitého napätia rastú síce investičné náklady na prvky siete a náklady na údržbu, ale straty elektrickej energie v činnom odpore vedenia sú nepriamo úmerné druhej mocnine napätia.

Striedavý prúd je periodický elektrický prúd, ktorého stredná hodnota sa rovná nule.

Stýkač elektromagnetický, pri ktorom silu na spojenie alebo rozpojenie hlavných kontaktov poskytuje elektromagnet.

Stýkač pneumatický, pri ktorom silu na spojenie alebo rozpojenie hlavných kontaktov poskytuje prístroj využívajúci stlačený vzduch, bez použitia elektrických prostriedkov.

Stýkač elektropneumatický, pri ktorom silu na spojenie alebo rozpojenie hlavných kontaktov poskytuje prístroj využívajúci stlačený vzduch riadený elektricky ovládanými ventilmi.

Subjekt zúčtovania je účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlok.

Svorka je časť príslušenstva, ku ktorej sa pripája vodič, čím sa vytvára rozoberateľný spoj

Svorkovnica je zostava zložená z niekoľkých pripájacích zariadení bez obmedzenia počtu, ktoré sú navzájom izolované a umiestnené na spoločnej základni alebo v spoločnej základni vyrobenej z izolačného materiálu. Jednotlivé pripájacie zariadenia môžu, ale nemusia mať pripevňovacie prostriedky; pripájacie zariadenia sú, samostatne alebo po skupinách ľahko oddeliteľné od priľahlých prístrojov.

Svetelné zdroje sú zariadenia, ktoré menia elektrickú energiu na svetlo a neužitočné teplo.

Systémová služba je služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na vymedzenom území. Zahŕňa aj služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy, potrebné na zabezpečenie bezpečnej prevádzky výrobných zariadení výrobcu elektriny.

Štítkový údaj je údaj uvedený na typovom štítku elektrického stroja, prístroja alebo zariadenia, ktorý udáva normálne prevádzkové (menovité) hodnoty dôležitých veličín. Z elektrických veličín musí štítok obsahovať minimálne údaje o menovitom napätí a o menovitom príkone (zodpovedá normálnemu prevádzkovému výkonu). Tam, kde je to dôležité, musí štítok obsahovať aj ďalšie údaje (napr. pri točivých strojoch alebo elektronických zariadeniach údaj o menovitom kmitočte).

Štvrťhodinové rozlíšenie obchodnej hodiny je postupnosť štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút; ak sa daná hodnota vzťahuje na celú obchodnú hodinu, štvrťhodinovým rozlíšením je postupnosť štyroch rovnakých hodnôt, ktoré v súhrne predstavujú danú hodnotu.


T

Tarifné pásma vymedzujú časové obdobie počas dňa, v ktorých sa uskutočňuje meranie a následne účtovanie odberu elektriny, a to v rôznych cenových reláciách.

Tarifa je časové obdobie, ktorému zodpovedá cenníkom stanovená cena činnej elektrickej práce, resp. činného výkonu elektriny. Podľa platnosti časových pásiem rozoznávame nízku tarifu (NT), vysokú tarifu (VT) a špičkovú tarifu (ŠT).Tarify sa ešte rozdeľujú do časových pásiem v pracovných a víkendových dňoch a prípadne sú diferencované i podľa ročného obdobia na zimu a leto.

Technické maximum je hodnota 1/4h elektrického výkonu obojstranne potvrdená v kúpnej zmluve s lehotou platnosti minimálne 12 mesiacov, 3 mesiace, 1 mesiac. Technické maximum sa meria pre účely kontroly jeho dodržania celých 24 hodín. Pokiaľ na odbernom mieste dôjde k prekročeniu technického maxima nad dohodnutú hodnotu, dodávateľ účtuje zvýšenú cenu za každý takto prekročený kW.

Tepelné čerpadlo () funguje podobne ako chladnička, s tým rozdielom, že neodoberá teplo potravinám, ale čerpá tzv. nízkopotenciálne teplo z vonkajšieho prostredia - zo vzduchu, zo zeme, alebo z vody). Teplo, ktoré je pri chladničke odpadom, je u TČ lacná a veľmi žiadúca energia, ktorú využívame k vykurovaniu a ohrevu úžitkovej vody.

Tepelný výkon je podiel vyrobeného tepla Q v určitom časovom intervale T k tomuto intervalu.

Transformátor je elektrický netočivý stroj, v energetickej sústave používaný na zmenu napätia v elektrických sieťach alebo na galvanické oddelenie prepojených elektrických obvodov striedavého prúdu.

Transformátor napätia (prúdu) je prístrojový transformátor (PTN), ktorého primárna strana je pripojená k meranému napätiu, ktoré sa transformuje s cieľom napájať meracie alebo istiace prístroje. Môže byť zapojený medzi fázy elektrickej siete (dvojpólovo izolované) alebo medzi fázu a zem (jednopólovo izolované). V zariadeniach vvn sa obvykle používajú transformátory jednopólovo izolované s dvoma vinutiami na sekundárnej strane, z ktorých jedno sa používa na napájanie meracích prístrojov a ochrán a druhé na signalizáciu zemného spojenia.

Tranzit elektriny je tok zmluvne dohodnutého množstva elektriny cez vymedzené územie na územie členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu.

Trh s elektrickou energiou zahŕňa predaj a nákup elektrickej energie. Súčasný stav trhu s elektrickou energiou sa vyznačuje existenciou rozsiahlych monopolov. Celosvetovou snahou je zavedenie vyššieho stupňa konkurencie do výroby a obchodu s elektrinou. Pre krajiny Európskej únie platí od roku 1999 smernica 96/92/EC, ktorá špecifikuje základné podmienky, ktoré v členských krajinách musia vnútorný trh s elektrinou spĺňať. Pre dobré fungovanie trhu s elektrinou je dôležité, aby boli oddelené jednotlivé funkcie elektrizačnej sústavy, a to výroba, prenos, rozvod a, obchod. Základným cieľom zavedenia konkurencie do výroby a obchodu s elektrickou energiou je dosiahnuť vyššiu efektívnosť elektrizačnej sústavy. Konkrétne usporiadanie trhu s elektrinou sa v jednotlivých krajinách líši, ale v súčasnosti existujú dva základné modely trhu s elektrinou, líšiace sa spôsobom prístupu k sieťam, a to jediný kupujúci a dohodnutý prístup tretích strán k sieťam.

Typový diagram odberu je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na základe ktorého je určené množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania a je využívaný pre potreby zúčtovania odchýlky subjektu zúčtovania.


U

Účastník krátkodobého trhu s elektrinou je subjekt zúčtovania, ktorý s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou.

Účastník trhu s elektrinou je výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, dodávateľ elektriny, odberateľ elektriny, obchodník s elektrinou a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

Účinník je pomer činného a zdanlivého výkonu. Je to kosínus uhla medzi vektorom napätia a prúdu v obvodoch striedavého prúdu.

Účinnosť je definovaná v prípade zariadení určených na premenu a prenos energie ako podiel výkonu k príkonu.

Univerzálna služba je služba pre domácnosti a malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny na základe zmluvy o dodávke elektriny a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vznikol v roku 2001 a je orgánom, ktorého poslaním je štátna regulácia v sieťových odvetviach - pri výrobe, výkupe, tranzite a rozvode elektriny, plynu, tepla, výrobe a dodávke pitnej vody a odvedení a čistení odpadovej vody. Sú to odvetvia, kde chýba prirodzená konkurencia a existuje možnosť zneužitia dominantného postavenia výrobcov a dodávateľov na úkor spotrebiteľov.

Úspory energie. Ide o opatrenia alebo výsledky opatrení vykonávaných výrobcami, dodávateľmi energie alebo jej spotrebiteľmi s cieľom minimalizovať straty energie. Realizujú sa optimalizáciou vzťahu faktor - produkt s využitím aparátu produkčných funkcií, ako aj využívaním poznatkov vedy a výskumu pri organizovaní výrobného procesu.

Uzemnenie elektrických zariadení je udržanie daného miesta prístroja, zariadenia alebo siete čo najbližšie k potenciálu zeme.

Užitočná dodávka je bilančná položka udávajúca množstvo dodanej elektriny všetkým spotrebiteľom z verejných sietí bez účelovej spotreby závodných elektrární. Zodpovedá súčtu veľkoodber + maloodber + ostatná spotreba (elektroenergetického sektora).


V

Vedenie je určité usporiadanie vodičov, izolačných materiálov a konštrukcií určených na prenos elektrickej energie medzi dvoma bodmi (uzlami) elektrickej siete. Z hľadiska uloženia ich delíme na vonkajšie vedenia, ktorého vodiče sú vedené nad zemou pomocou izolátorov a vhodných podperných konštrukcií, a káblové vedenia, ktoré sú obvykle vedené pod zemou.

Viacfázová sústava je sústava obsahujúca sínusové veličiny rovnakej frekvencie, medzi ktorými je konštantný fázový posun o 2π/n, kde n je počet fáz. V elektroenergetike sa ako viacfázová sústava bežne používa trojfázová sústava, ktorá vytvára točivé magnetické pole umožňujúce jednoduchú a lacnú konštrukciu elektrických strojov (motorov).

Viacnáklady sú dodatočné náklady na obstaranie regulačnej elektriny vyvolané prevádzkovými vlastnosťami výrobných zariadení vyrábajúcich regulačnú elektrinu alebo nákladmi za dovoz regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci.

Vlastná spotreba bloku (elektrárne) na výrobu elektriny je súčet spotreby elektriny v strojovni (vrátane spotreby elektriny na čerpanie chladiacej vody) a časti spotreby elektriny v kotolni (vrátane dopravy a úpravy paliva), ktorý je daný pomerom dodávky tepla na výrobu elektriny a celkovej dodávky tepla z kotolne.

Vnútorný trh je trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie.

Vodná elektráreň je zariadenie, ktoré na výrobu elektrickej energie využíva energiu vodného toku. Nízkotlakové elektrárne majú väčšinou inštalovanú Kaplanovu turbínu, strednotlakové používajú predovšetkým Francisovu a Kaplanovu turbínu a vo vysokotlakových elektrárňach to býva Francisova alebo Peltonova turbína.

Vonkajšia elektrická sieť je sieť tvorená z vonkajších elektrických vedení určených na rozvod elektriny mimo mestských aglomerácií a v miestach bez zvláštnych ekologických obmedzení. Používa sa predovšetkým v sieťach veľmi vysokého napätia a zvlášť vysokého napätia.

Vonkajšie elektrické vedenie je jedným z najdôležitejších prvkov elektrizačnej sústavy určených na prenos elektrickej energie, ktorého holé vodiče sú vedené nad zemou (terénom) s využitím izolátorov a vhodných podperných bodov - stožiarov. V niektorých prípadoch tvoria vonkajšie vedenie izolované vodiče. Problematika vonkajšieho vedenia zahŕňa projekciu vedenia, stavbu vedenia, jeho prevádzku a konštrukčné riešenie jednotlivých prvkov.

Výbojka sa používa v domácnosti len ojedinele. Napr. sodíkovou výbojkou (s charakteristickým oranžovým svetlom) môžeme osvetliť exteriéry rodinného domu, halogenidovú výbojku môžeme použiť aj na osvetlenie vnútorných priestorov. Výhodou výbojok je ich vyšší merný výkon a dlhšia životnosť.

Vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou je určenie ceny a množstva elektriny zobchodovanej jednotlivými účastníkmi krátkodobého trhu s elektrinou.

Výkon je práca vykonaná za jednotku času.

Vymedzené územie je územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu.

Výrobca elektriny je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na výrobu elektriny.

Výroba energie je premena (konverzia) primárnej energie na elektrinu (resp. teplo), ktorá sa ďalej prenáša na konečné použitie. V elektroenergetike je tento pojem bežne zavedený v zmysle výroba elektrickej energie či výroba tepla.

Výroba nezávislých výrobcov je výroba elektrickej energie nezávislých výrobcov elektrizačnej sústavy SR, ktorá sa delí podľa vlastníctva zdrojov elektrizačnej sústavy a označuje množstvo elektriny vyrobenej v určitom časovom období (deň, mesiac, rok) všetkými zdrojmi tejto skupiny.

Vývoz elektriny je množstvo elektrickej energie, ktorá bola z danej elektrizačnej sústavy vyvezená do okolitých sústav v danom období. Je to tok zmluvne dohodnutého dodaného množstva elektriny do členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu z vymedzeného územia.


Z

Zákon o energetike je zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike

Záporná odchýlka je ak subjekt zúčtovania spôsobí svojím správaním v sústave prebytok elektriny.

Záporná regulačná elektrina je regulačná elektrina, ktorá vyrovnáva zápornú odchýlku v sústave, t.j. predstavuje zníženie výkonu výrobných zdrojov alebo zvýšenie spotreby na strane spotrebiteľov.

Závodné elektrárne majú charakter nezávislých výrobcov a sú určené na krytie účelovej spotreby podniku, do ktorého sú začlenené. Prebytky svojej výroby môžu závodné elektrárne predávať do elektrizačnej sústavy. V podmienkach SR sú riešené ako závodné elektrárne s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.

Zelená energia je pojem, ktorým sa označuje dodávaná elektrická energia, ktorá bola vyrobená alternatívnymi zdrojmi (malé vodné eketrárne, slnečná energia, veterná energia,...). Technicky nie je možné zabezpečiť, aby práve táto časť elektriny bola dodaná vybranému zázkazníkovi, preto sa takáto dodávka spravidla zabezpečuje tak, ze dodávateľ predá zelenú energiu len v množstve, ktorá sa rovná jeho výkupu z takýchto zdrojov.

Zmiešané (hybridné) vykurovacie systémy sú kombináciou akumulačných pecí a priameho ohrevu. K dispozícii sú kombinované (hybridné) pece alebo sa používa kombinácia samostatných akumulačných a priamovýhrevných vykurovacích telies.

Zmluva je písomná právna forma upravujúca záväzkový vzťah medzi dvoma (bilaterálna) alebo viacerými zúčastnenými stranami (multilaterálny vzťah). Pre platnosť zmluvy sa vyžaduje dohoda zúčastnených strán o podstatných náležitostiach, ktoré upravujú právne normy. V elektroenergetike sú to zmluvy o odbere elektrickej energie, ktorých súčasťou sú podmienky, za ktorých odber prebieha, a vzájomné dohodnutie ceny dodávanej elektrickej energie. Súčasťou zmlúv by mali byť aj sankcie za porušenie zmluvných podmienok. V súvislosti s otváraním trhu s elektrickou energiou význam zmlúv medzi dodávateľmi a odberateľmi vzrastie, pretože pominie vynútená viazanosť odberateľa na jedného dodávateľa. Súčasne sa očakáva, že dôjde k rozvoju ďalších foriem obchodu s elektrickou energiou (napr. k vytvoreniu burzy elektriny).

Zmluvný odberateľ (zákazník) je zákazník, ktorý má s dodávateľom elektriny dohodnutú zmluvu a špecifikované podmienky dodávky vrátane ceny. V podmienkach trhu s elektrickou energiou považujeme tento pojem za synonymum k pojmu oprávnený zákazník.

Zmluvný výkon je maximálny výkon, ktorý sa dodávateľ zaväzuje dodať a zákazník neprekročiť. V súčasných podmienkach elektrizačnej sústavy SR môže mať zmluvný výkon dve zložky, a to technické maximum, ktoré špecifikuje výkon, ktorý musí dodávateľ pre zákazníka zabezpečiť, a najvyšší odobratý výkon alebo diagram zaťaženia v zmluvnom období. Pokiaľ sa zákazník zaviaže odobrať menší výkon ako svoje technické maximum, potom mu dodávateľ ponúka výhodnejšie podmienky.

Zmluvný zákazník je synonymom k pojmu zmluvný odberateľ a zdôrazňuje, že obchod prebieha v trhových podmienkach.

Zúčtovanie odchýlky je zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu a hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu v určenom čase určenými podľa pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom ustanovených podľa osobitného predpisu.

Zúčtovateľ odchýlok je právnická osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok elektriny a skutočne dodanými hodnotami dodávok v určenom čase. Zúčtovateľom odchýlok je spoločnosť OKTE, a.s.

Žiarivka je svetelný zdroj, ktorý pracuje na odlišnom princípe ako žiarovka (je to nízkotlaková ortuťová výbojka, nesprávne sa nazýva neónka), a má podstatne vyššiu účinnosť: η = 80 až 100 lm/W. Dosahuje životnosť 8000 až 10 000 h svietenia.

Žiarovka je svetelný zdroj, ktorý premieňa elektrickú energiu na svetlo iba v 5 percentách z celkovej spotreby elektriny (η = 10 až 12 lm/W) a ostatná spotreba sa premieňa na neužitočné teplo. Sú však najlacnejšie a v domácnostiach stále patria medzi najrozšírenejšie. Ich životnosť sa pohybuje okolo 1000 h svietenia.Možno Vás bude zaujímať
Pojmy v energetike A - P
Elektrická energia
Tarify plynu pre firmy
Najlacnejšia elektrina pre firmy a domácnosti