Pojmy v energetike A - P


A

Akumulácia energie je uskladnenie energie vo vhodnej forme a na vhodnom mieste, určenej na neskoršie použitie v požadovanej kvalite a kvantite. Zariadenie na akumuláciu energie sa nazýva akumulátor.

Akumulačná pec je zariadenie určené na vykurovanie, ktoré požadovaný teplotný stav v priestore dosahuje premenou elektrickej energie na energiu tepelnú a tá sa následne v zariadení akumuluje. K akumulácii tepla dochádza v čase nízkej tarify (najčastejšie v noci) a to sa neskôr spotrebúva na vykurovanie počas dňa. Čas nabíjania je obvykle osem hodín denne.

[mobile-buttons]

Akumulačný ohrievač vody alebo aj elektrický bojler je zásobník vody upravenej (ohriatej) na teplotu podľa požiadaviek. Voda sa ohrieva elektrickou energiou v čase nízkeho zaťaženia (najmä v noci od 22.00 do 6.00 h) a tá sa potom spotrebúva podľa potreby počas celého dňa.

Area price je oblastná cena.

B

Bezpečnosť dodávky elektriny a plynu je schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a koncových odberateľov plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti.

Bezpečnosť elektrických rozvodných zariadení sa dosahuje realizáciou takej elektrickej inštalácie, ktorá zaistí bezpečnosť osôb proti účinkom prúdu, ktorý by mohol vzhľadom na svoje fyziologické účinky spôsobiť úraz.

Bilančná skupina je skupina účastníkov trhu s elektrinou (plynu) a ich odberné miesta, za ktorú prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania.

Biopalivo je palivo tvorené biomasou alebo vyrobené z biomasy (alkohol, bioplyn a pod.), z ktorého sa spaľovaním získava predovšetkým tepelná energia určená na výrobu elektrickej energie. Za biomasy sa považujú organické (nie fosílne) materiály biologického pôvodu, ktoré môžu tvoriť obnoviteľný energetický zdroj.
Biomasou môžu byť napr. organické odpadové materiály, palivové drevo a pod.

Blokovanie spotrebičov je technické opatrenie proti zapnutiu elektrospotrebičov v čase trvania vysokej tarify. Používa sa pri elektrických vykurovacích systémoch a bojleroch. Zabránením zapnutia týchto elektrospotrebičov na jednej strane vyrovnáva záťaž energetickej sústavy (za účelom efektívneho využívania elektrickej energie), na strane druhej šetrí zákazníkom náklady, pretože v čase vysokej tarify je elektrická energia drahšia.


C

Celkový výkon elektrárne je celkový brutto výkon elektrárne alebo elektrárenského bloku nameraný na svorkách alternátora.

Cena nedodanej elektriny je cena vzniknutá nedodaním elektrickej energie, pri ktorej vznikajú hospodárske škody (hospodárske straty).

Cena za elektrickú prácu je súčtom platieb za jednotlivé tarify (nízka, vysoká, špičková). Počet a časové vymedzenie taríf (vždy spolu 24 hodín za deň) je určené podmienkami konkrétnej sadzby, pričom celková cena tarify je súčinom nameranej spotreby a ceny za 1 kWh.

Cena za elektrinu sa určuje u zákazníkov elektrickej energie ako podiel súčtu všetkých platieb za odobratú elektrinu a objemu odobratej elektriny (EUR/kWh). Zvyčajne sa používajú zložené ceny (resp. sadzby či tarifné systémy), ktoré majú stálu zložku (nezávislú od veľkosti odberu elektriny, t. j. plat za výkon, resp. za maximum odobratého výkonu, namerané, dohodnuté, technické a pod.) a premennú zložku (závislú od veľkosti odberu elektriny). V zásade platí, že pri rovnakom objeme odobratej elektriny môžu mať rozliční zákazníci rozličnú cenu v závislosti od tarifného systému a druhu, resp. spôsobu odberu. U výrobcu, resp. distribútora sa priemerná cena určuje ako podiel súčtu celkových nákladov na výrobu, resp. obstaranie elektriny s primeraným ziskom a objemu dodanej elektriny.

Cena za výkon je súčinom hodnoty mesačného maxima (technického, hodinového, nameraného alebo prekročeného) a ceny v súlade s Cenníkom.

Cezhraničný profil je súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy.

Časť vymedzeného územia je časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu.

Činný výkon je z fyzikálneho hľadiska výkon, ktorý možno meniť na druh energie vhodný na konečné použitie (energia mechanická, chemická, svetelná, zvuková a tepelná). Každá energetická premena je spojená so stratami, keď sa časť energie neužitočne mení na teplo.

Činná elektrická energia je "viditeľná" zložka elektrickej energie, ktorá sa prechodom do elektrospotrebiča mení na niektorý iný druh energie (kinetická, tepelná, svetelná a pod.).


D

Denný diagram zaťaženia (DDZ) vyjadruje časovú postupnosť zaťaženia v danej oblasti (elektrická sústava alebo jej častí) v priebehu daného dňa. DDZ sa zvyčajne vyjadruje postupnosťou dvadsaťštyrihodinových hodnôt zaťaženia, ale môže byť vyjadrený aj po štvrťhodinách, minútach či v päťsekundových intervaloch. Prvá hodnota hodinového DDZ je hodnota zaťaženia o 1.00 h, posledná hodnota zaťaženia o 24.00 h. V priebehu roka sa zvyčajne rešpektuje aktuálne platný čas, t. j. letný a zimný čas.

Denný trh je tiež známy ako DayAhead Market, tvorí spôsob transparentného obchodovania v čase blízkom času realizácie dodávky (štandardne deň pred dňom dodávky). Takýto trh sa tiež môže nazývať spotovým trhu. Výstupom trhu je, mimo iného, definícia spotovej ceny.

Dispečerské riadenie v distribučných sústavách je centralizované riadenie zabezpečujúce hospodárnu a spoľahlivú dodávku elektrickej energie zákazníkom v danom čase v požadovanom množstve a primeranej kvalite. Efektívnym riadením distribučných sústav sa zabezpečuje jej spoľahlivosť pri minimálnych nákladoch. Centrum dispečerského riadenia tvoria regionálne a rajónové dispečingy, ktoré riadia zverenú časť distribučnej sústavy.

Dispečing riadi prevádzku prenosovej sústavy a zaisťuje výkonovú rovnováhu medzi zdrojmi a spotrebou elektriny.

Distribúcia elektriny je preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia.

Distribučná stanica je elektrická stanica, ktorá je súčasťou distribučných ES. Zabezpečuje rozvod elektrickej energie do určitej oblasti, resp. zásobuje elektrinou väčšie množstvo zákazníkov s rozdielnym stupňom dôležitosti. Distribučné stanice možno rozdeliť z niekoľkých hľadísk. Ich funkcia v sústave je rozličná. Delia sa na transformovne, spínacie stanice, meniarne, kompenzačné stanice.

Distribučná sústava je vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, pokiaľ takéto elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu Európskej únie alebo s prenosovou sústavou tretích štátov.

Distribučná sústava – miestna je distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest.

Distribučná sústava – regionálna je distribučná sústava, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest.

Dodávateľ elektriny je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny.

Dodávateľ poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny alebo držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Dodávka elektriny je predaj elektriny.

Dodávky energie s predplatením. O dodávke proti platbe vopred sa hovorí vtedy, keď sa odber elektrickej energie uskutoční až po vhodení peňazí (zadaní zakúpeného číselného kódu či priložení magnetickej /čipovej/ karty) do špeciálneho elektromeru. Tento zvláštny spôsob zúčtovania je známy aj pod označením predplatná tarifa alebo tarifa proti platbe vopred.

Dohodnuté 1/4h maximum. Hodnota štvrťhodinového elektrického výkonu (maximálny odoberaný výkon počas 15 minút) dohodnutá v odberovom diagrame.

Domová prípojka. Vedenie odbočujúce z rozvodnej siete do odberného zariadenia odberateľa.

Dopyt po elektrickej energii je očakávaná spotreba pri určitých (klimaticky normálnych, cenových) podmienkach. Dopyt nie je totožný s konečnou spotrebou, líši sa o spotrebu energetických procesov (ťažba a úprava palív, výroba a doprava tepla), neobsahuje vlastnú spotrebu, spotrebu na čerpanie ani straty v sieťach.

Dovoz elektriny je množstvo elektriny dodanej zo susedných sústav do vlastnej sústavy v danom období.

E

EIC kód (ETSO identification code) je systém identifikácie subjektov pôsobiacich na európskom trhu s elektrickou energiou. Identifikácia pomocou kódu EIC bola vyvinutá združením ETSO (European Transmission System Operators – združenie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav) so sídlom v Bruseli, kde je zároveň centrálna databáza kódov. Kód EIC je určený špeciálne pre oblasť energetiky.

Elektráreň je energetické zariadenie, ktoré vyrába elektrinu formou premeny z rozličných druhov energií na energiu elektrickú. Zahŕňa zariadenie na premenu energie, stavebnú časť a všetky potrebné pomocné zariadenia. Podľa prvotného zdroja energie sa elektrárne delia na vodné, veterné, slnečné (solárne) a tepelné. Tepelné elektrárne sa ďalej členia podľa zdroja tepla na jadrové (nukleárne palivo) a tepelné elektrárne na fosílne palivá (čierne uhlie, hnedé uhlie, mazut, plyn, odpad). Podľa druhu poháňacieho stroja sa rozlišujú elektrárne s parnými turbínami, plynovými turbínami a spaľovacími motormi. Elektráreň môže pozostávať z viacerých výrobných jednotiek.

Elektrická energia je forma energie, ktorá sa využíva prostredníctvom elektromagnetického poľa. V odbornej literatúre sa často namiesto pojmu elektrická energia používa pojem elektrina.

Elektrická sieť/sústava (ES) je spojovacím článkom medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Je to súbor jednotlivých vzájomne prepojených elektrických staníc, vonkajších a káblových elektrických vedení určených na prenos a rozvod elektriny. Podľa prúdovej sústavy rozoznávame jednosmernú elektrickú sieť a striedavú elektrickú sieť. Podľa účelu sa elektrické siete delia na: distribučné a prenosové.

Elektrické vedenie je súbor vodičov, izolačných materiálov a konštrukcií určených na prenos elektrickej energie medzi dvoma bodmi elektrickej siete.

Elektrické vykurovanie je spôsob vykurovania využívajúci premenu elektrickej energie na energiu tepelnú (teplo). Elektrické vykurovanie môže pozostávať zo sústavy lokálnych vykurovacích telies, ktoré môžu byť akumulačné, priamovýhrevné ako klasické ústredné kúrenie s potrubným rozvodom tepelného média alebo aj ako podlahové vykurovanie.

Elektrický ohrev vody je úprava (ohrev) vody podľa požiadaviek, realizovaná na základe premeny elektrickej energie na energiu tepelnú, určenú na ohrev vody.

Elektrický prúd je pohyb elektrických nábojov v prostredí alebo v obvode. Elektrický prúd patrí medzi základné veličiny SI sústavy a základnou jednotkou je A (ampér). Smer prúdu je dohodnutý proti smeru zápornej elektriny. Prúd, ktorý nemení svoj smer, sa nazýva jednosmerný prúd. Pre jednosmerný prúd platí Ohmov zákon. Prúd, ktorý mení svoj smer a veľkosť, sa označuje ako striedavý prúd. V súčasnosti má väčšie využitie striedavý prúd, pretože vo viacfázových sústavách vytvára točivé magnetické pole, ktoré umožňuje konštrukciu jednoduchých (indukčných) motorov na elektrické pohony. Striedavý prúd možno jednoducho transformovať na rozličné úrovne napätia, čo uľahčuje prenos elektriny na veľké vzdialenosti.

Elektrizačná sústava je časť energetickej sústavy a zahŕňa všetky silnoprúdové zariadenia slúžiace na získanie elektrickej energie a na jej prenos a rozvod až po jednotlivé spotrebiče. Tvoria ju alternátory vo výrobniach elektrickej energie (elektrárňach), prenosová sústava a rozvodné sústavy.

Elektroenergetické zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu, prepravu alebo dodávku elektriny.

Energetická legislatíva je súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.), ktorými štát upravuje podnikanie v oblasti energetiky. Základná právna norma býva obvykle označovaná ako energetický zákon.

Energetická politika je súbor pravidiel a podmienok, ktorými štát ovplyvňuje (usmerňuje) podnikanie v odvetví energetiky a stanovuje priority, ciele, termíny, záväzky a nástroje vzťahujúce sa na energetiku v súlade s potrebami hospodárskeho a spoločenského rozvoja vrátane ochrany životného prostredia. Praktické uplatňovanie zabezpečuje nadväzujúca energetická legislatíva, ktorú v širších súvislostiach zahŕňa pojem energetická politika.

Energetická jednotka v elektroenergetike je jednotka energie watthodina [Wh], veľmi často sa tiež používajú násobky základnej jednotky, z ktorých najbežnejšie sú 1 kWh (kilowatthodina), 1 MWh (megawatthodina), 1 GWh (gigawatthodina), 1 TWh (terawatthodina).

Energetický audit je vo všeobecnosti prieskum efektivity a účelnosti súčasnej spotreby všetkých foriem energie v sledovanom objekte. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia, ktoré vedú k zníženiu výrobnej a nevýrobnej spotreby energie a robí jej ekonomické vyhodnotenia.

Energia je podľa Maxa Plancka schopnosť systému produkovať externú aktivitu (prácu). Rozlišujeme nasledujúce formy energie: mechanická energia, tepelná energia (teplo), chemická energia, energia fyzikálnych väzieb, energia elektromagnetického vlnenia, elektrická energia (elektrina).

Európska energetická charta je politická deklarácia, stanovujúca základné pravidlá podnikania v energetike v Európe, prijatá v EÚ roku 1994.


F

Fáza je vodič či akýkoľvek iný prvok viacfázovej striedavej siete, ktorý je za normálneho stavu pod napätím. Označenie vodiča, zväzku vodičov, vývodu, vinutia alebo akéhokoľvek iného prvku viacfázovej striedavej siete, ktorý je za normálneho stavu pod napätím.

Fázové napätie je napätie medzi koncami vinutí jednej fázy zariadenia. Niekedy je fázové napätie definované rovnako ako napätie medzi fázovým vodičom a nulovým bodom viacfázovej sústavy striedavého prúdu. Vo viacfázovej sústave je ešte definované tzv. združené napätie ako napätie medzi rozličnými fázami.

Frekvencia (kmitočet) je počet kmitov za jednotku času. Jednotkou frekvencie f je 1 Hz (hertz je počet kmitov za sekundu).

H

Hromadné diaľkové ovládanie (HDO) je činnosť, pri ktorej dochádza k riadeniu (spínaniu) elektrických spotrebičov (elektrotepelných, chladiacich a pod.). Slúži na riadenie zaťaženia v ES. Hromadné diaľkové ovládanie sa vykonáva pomocou vysielačov umiestnených v rozvodniach distribučných sústav a prijímačov umiestnených u spotrebiteľov. Prenos signálu je sprostredkovaný po vedeniach distribučných sústav. Jednotlivé typy spotrebičov sú rozlíšené rozličnými tvarmi signálov (telegramov).


I

Impedancia je definovaná ako podiel efektívneho napätia na svorkách obvodu k efektívnemu prúdu, ktorý obvodom preteká. Impedancia vyjadruje základný vzťah medzi napätím a prúdom v obvodoch striedavého prúdu.

Inštalovaný výkon je daný súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov elektrárne, ktoré tieto generátory musia byť schopné dodávať za istých technických podmienok a pri dodržaní menovitých hodnôt základných parametrov. Inštalovaný výkon elektrizačnej sústavy je súčet inštalovaných výkonov elektrární elektrizačnej sústavy.

Istič je druh ochrany elektrických obvodov proti preťaženiu a skratu. Je to samočinný vypínač, ktorý odpojí napájanie obvodov pri zvýšení prúdu nad určitú medznú hodnotu, alebo pri skrate v chránenom obvode. Závislosť vypínacej doby na veľkosti prúdu pretekajúceho cez istič, predstavuje vypínaciu charakteristiku ističa. Ističe sa používajú ako základná ochrana proti preťaženiu a skratu.


J

Jalová elektrická energia je elektrická energia, ktorá sa vzniká pri vzájomnom pôsobení elektrického a magnetického poľa. Jalová elektrická energia nie je ušľachtilou formou energie, i keď sa využíva napríklad pri chode motorických zariadení, alebo premene na svetelnú energiu v žiarivkách (pri využívaní tejto zložky elektrickej energie je spotreba činnej elektrickej energie cca 5 - krát nižšia).


K

Kilowatthodina (kWh) je jednotka spotreby činnej elektrickej energie, je súčinom činného výkonu a času. 1 kilowatthodina je množstvo elektriny, ktorú spotrebuje napríklad : 100 W žiarovka za 10 hodín prevádzky, priamo výhrevný elektrický kotol o výkone 15 kW za 4 minúty, akumulačné kachle o výkone 3 kW za 20 minút.

Kladná odchýlka je odchýlka má kladné znamienko, ak subjekt zúčtovania spôsobí svojím správaním v sústave nedostatok elektriny.

Kladná regulačná odchýlka je regulačná elektrina, ktorá vyrovnáva kladnú odchýlku v sústave, t.j. predstavuje zvýšenie výkonu výrobných zdrojov alebo zníženie spotreby na strane spotrebiteľov.

Klasická elektráreň je elektráreň, v ktorej sa elektrická energia vyrába premenou z tepelnej energie získanej spaľovaním fosílnych palív. Tepelná energia sa generuje v kotle, kde vzniká para poháňajúca turbínu, v ktorej sa tepelná energia mení na kinetickú a tá sa v alternátore mení na energiu elektrickú. Zároveň sa časť vyrobenej tepelnej energie môže odvádzať na priame použitie. Funkčne tvoria klasickú elektráreň hlavné súbory zariadení (kotol, parná turbína, alternátor atď.) a pomocné súbory zariadení (kondenzácia, regenerácia, chemická príprava vody, systém kontroly a riadenia, regulácia, likvidácia odpadov atď.).

Kogenerácia je technologický proces súbežnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. Energia paliva (zemný plyn) uvoľnená spaľovaním zmesi paliva so vzduchom v technologickom zariadení je transformovaná na elektrickú energiu a teplo a odpadovým produktom sú spaliny.

Kolísanie napätia je nepravidelná zmena napätia (cyklická zmena obalovej krivky napätia), ktorá ovplyvňuje kvalitu dodávky elektrickej energie. Kolísanie napätia by nemalo presiahnuť na dohodnutých miestach predpísané tolerancie. To sa dá dosiahnuť vhodnou voľbou prierezu vedenia, prevodov regulačných transformátorov, nastavením vhodných prevodov distribučných transformátorov a použitím paralelnej, prípadne sériovej kompenzácie v sieťach, kde je chybný účinník.

Kombinovaná výroba elektriny a tepla alebo kogenerácia je spôsob hospodárneho využitia primárnych energetických zdrojov. Výhoda kombinovaného spôsobu výroby vyplýva z jeho tepelných vlastností - nižšia merná spotreba tepla v palive a vyššia tepelná účinnosť tepelného obehu kombinovanej výroby. Princíp kombinovanej výroby elektriny a tepla je taký, že najskôr sa vyrobí elektrická energia a potom sa nízkopotenciálna tepelná energia odovzdáva zákazníkom, napr. spaľovacia turbína s výmenníkom (kotlom) využívajúcim teplo z výfukových plynov. U menších spotrebiteľov elektriny a tepla sa často presadzujú spaľovacie piestové motory na zemný plyn poháňajúci alternátor, s využitím odpadového tepla.

Kombinovaný cyklus je vzájomné prepojenie tepelných obehov spaľovacej a parnej turbíny. V spaľovacej turbíne sa tepelná energia z výfukových plynov odvádza do výmenníka (alebo kotla s prídavným spaľovaním) na výrobu prehriatej pary, ktorou sa poháňa parná turbína. Parná turbína môže byť kondenzačná alebo v prípade kogenerácie protitlaková odberová s následnou dodávkou tepla. Takto usporiadané elektrárne majú vyššiu účinnosť ako elektrárne iba so spaľovacími turbínami, výhodu v rýchlom nadbiehaní za studeného stavu a disponujú vysokou pružnosťou zmien výkonu spaľovacích turbín.

Kompaktné žiarivky sú žiarivky, ktoré majú elektronický predradník zabudovaný do pätice. Ich výhodou je, že nimi môžeme priamo nahradiť žiarovky v existujúcich svietidlách (majú rovnakú päticu ako žiarovky).

Kompenzátor je zariadenie určené na kompenzáciu jalového výkonu v elektrizačnej sústave. Kompenzácia zmenšuje straty a úbytok napätia vo vedení a súčasne dovoľuje elektrické vedenie a transformátory dimenzovať na menší zdanlivý výkon.

Koncová elektrická stanica je elektrická stanica, ktorá je s elektrizačnou sústavou spojená len jedným vedením (odbočkou).

Koncový odberateľ elektriny je odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu.

Kondenzátor je pasívny prvok elektrických obvodov tvorený sústavou dvoch vodičov oddelených dielektrikom (izolantom). Kondenzátory sa zaraďujú do obvodov s cieľom zvýšiť ich kapacitu. Technicky sú kondenzátory bližšie špecifikované podľa rozsahu kapacity a napätia, na ktoré sú určené.

Krivka dopytu je diskrétna agregovaná stupňovitá krivka získaná postupným poskladaním blokov dopytov v danej obchodnej hodine zo všetkých predložených dopytov zostupne podľa ceny a nezávisle od toho, ku ktorému dopytu patrí.

Krivka ponuky je diskrétna agregovaná stupňovitá krivka získaná postupným poskladaním blokov ponúk v danej obchodnej hodine zo všetkých predložených ponúk vzostupne podľa ceny a nezávisle od toho, ku ktorej ponuke patrí.

Kvalita elektrickej energie závisí od prevádzkových hodnôt systémových veličín, ktoré sú garantované prevádzkovateľom siete počas normálneho stavu elektrizačnej sústavy. Európska norma EC 50 160 udáva kvalitatívne parametre elektrickej energie. Tieto hodnoty sa nevzťahujú na prevádzkové situácie pri likvidácii poruchy, pri dočasnom prevádzkovom zapojení počas plánovaných prác a v stavoch núdze.


L

Liberalizácia znamená uvoľňovanie obmedzení - odstránenie regulačných opatrení.

Liberalizácia cien je odstránenie štátneho monopolu a administratívnej tvorby cien. Tvorba cien sa uskutočňuje podľa vzťahu ponuky a dopytu na trhu.

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou je odstránenie regulačných opatrení a tým na jednej strane možnosť výberu dodávateľa elektrickej energie, na strane druhej voľnú tvorbu cien podľa vzťahu ponuky a dopytu na trhu. V praxi sa prejavuje najmä zrušením štátneho monopolu na administratívne stanovenie cien. Nemusí pritom znamenať zrušenie štátnej cenovej regulácie - najmä v prechodnom období.


M

Malý podnik je koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok alebo koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok.

Marginálna cena je cena poslednej akceptovanej ponuky nájdená po vykonaní párovania ponúk a dopytov v danej obchodnej hodine; je rovnaká alebo nižšia ako cena posledného akceptovaného dopytu.

Market coupling je princíp integrácie dvoch či viac obchodných oblastí.

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) je maximálna hodnota okamžitého výkonu, ktorý je možné preniesť zariadením sústavy, pričom na napäťovej úrovni zvn, vvn a vn sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity, ktorá je ohodnutá v Zmluve o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach, rovná činnému výkonu v megawattoch (MW), ktorý je PS/DS schopná bezpečne preniesť do miesta pripojenia odberu z PS/DS.

MCC je denná prenosová kapacita market coupling.

Menič napätia (prúdu) označuje transformátor napätia (prúdu). Patrí do skupiny prístrojových transformátorov, ktoré sú určené na napájanie meracích, riadiacich a regulačných, hlásiacich alebo istiacich prístrojov.

Merací transformátor prúdu alebo napätia je prístrojový transformátor, ktorý má za úlohu transformovať U a I na hodnoty vhodné na meranie alebo ochranu. Musí byť presný predovšetkým v okolí menovitej hodnoty. Naopak, veľká presnosť sa nevyžaduje pri prechodných stavoch (skrat, prepätie a pod.) ako pri istiacich transformátoroch. Niekedy sa nesprávne používajú názvy menič napätia (prúdu) namiesto názvov transformátor napätia (prúdu). Výkon meracích transformátorov závisí od počtu napájaných meracích prístrojov, od dĺžky spojovacích vodičov a od požadovanej presnosti merania. Metrológia je overovanie a kalibrácia elektromerov, meracích transformátorov a pod. pre všetkých účastníkov trhu s elektrickou energiou.

Monopol je výsadné postavenie výrobcu alebo distributéra na trhu, pri ktorom uplatňuje svoje vlastné záujmy s cieľom dosiahnuť čo najviac výhod (ekonomických atď.). Je to stav, pri ktorom danú komoditu ponúka jediný výrobca a neexistuje iný výrobca, ktorý by vyrábal substitút blízky danej komodite. Vlastníctvo energetických sietí sa označuje za prirodzený monopol a podlieha nezávislej regulácii.

Malá vodná elektráreň (MVE) je zdroj elektrickej energie, patriaci do skupiny Malých zdrojov energie. Tam patria zdroje (generátory) s inštalovaným výkonom do 10MW (aj kogeneračné jednotky, veterné elektrárne, solárne generátory a pod.).


N

Náklady na dodávku elektriny tvoria náklady na výrobu elektriny a na dopravu elektriny (dodávku elektriny) ku konečnému spotrebiteľovi vrátane nákladov na riadenie elektrizačnej sústavy a systémových služieb a nákladov na vlastnú spotrebu. Náklady na dopravu elektriny majú podobne ako náklady na výrobu elektriny svoju stálu zložku v podobe nákladov na zabezpečenie a údržbu sietí a premennú zložku v podobe nákladov na straty elektriny.

Náklady na elektrickú prácu zahŕňajú náklady závislé od spotreby elektrickej energie. Obsahujú napríklad palivové náklady, náklady na vodu, náklady na stratenú elektrinu vo vedeniach a pod.

Náklady na elektrický výkon sú v podstate stálou zložkou výrobných nákladov na dodávku elektriny, ktorá zahŕňa náklady na udržanie pohotovosti energetickej sústavy vzhľadom na dodávku energie, teda náklady nezávislé od množstva dodanej energie (sem patria odpisy, úroky, mzdy, materiál, réžie, náklady na straty výkonu a pod.). Skladajú sa z časti zdrojovej a časti sieťovej (prenos + distribúcia + systémové služby) a závisia od porovnania maxima odberu s maximom elektrizačnej sústavy.

Náklady na straty. Straty prenášaného výkonu na vedeniach sú závislé od kvadrátu prenášaného výkonu a sú imanentným dôsledkom dopravy elektriny vedením. Na výrobu tejto elektriny, ktorá sa stratí pri doprave, je nutné vynaložiť určité náklady podobne ako na elektrinu užitočne spotrebovanú.

Náklady na výrobu elektriny. Pri vyjadrovaní nákladov výroby elektriny je nutné rešpektovať dve základné zložky nákladov odlišného charakteru, a to stálu zložku, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s udržaním pohotovosti zdrojov elektrizačnej sústavy, t. j. náklady nezávislé od výroby elektrickej energie. Sem patria väčšinou odpisy, úroky, mzdy, materiál, réžia a pod. Premenná zložka zahŕňa náklady závislé od výroby elektriny a obvykle sa redukuje na palivové náklady, teda na tzv. palivovú zložku. Do premennej zložky by mala patriť malá časť niektorých ďalších nákladov, napr. miezd, nákladov na pomocný materiál, bežné opravy, chladiacu vodu a pod. Pre ich malý podiel v premenných nákladoch ich však zvyčajne zahrnieme do stálych nákladov.

Náklady systému súvisia s uviaznutými nákladmi SE a.s. a s výkupom elektriny z domáceho uhlia.

Nákup elektriny bilančne zachytáva toky elektrickej energie medzi subjektmi podnikajúcimi v energetike, t. j. výrobcami, distributérmi a obchodníkmi s elektrinou.

Nákupná cena v energetike nakupuje distribučná energetická spoločnosť energiu spravidla za nákupnú tarifu dohodnutú s dodávateľom (elektrárenskou spoločnosťou), obsahujúcu poplatky za prenos a ostatné služby prenosovej sústavy. Táto tarifa je skonštruovaná s ohľadom na hlavnú zvláštnosť elektrickej energie ako tovar, ktorý je neskladovateľný, t. j. obsahuje stálu zložku, obvykle úmernú maximálnemu výkonu odobratému v pásme energetických špičiek [Sk/MW], zložku premennú, úmernú odobratej práci [Sk/MWh], ktorá je spravidla rozčlenená do troch pásem - špičkového, denného a nočného. Nákupná tarifa rešpektuje aj prekročenie zmluvného maxima, poplatky za jalovú energiu a prípadné ďalšie služby, napr. potrebu regulačného výkonu (úmernú rozdielu medzi maximálnym a minimálnym zaťažením) a pod.

Napájacie vedenie je vedenie určené na pripojenie jedného alebo viacerých zákazníkov vybočením zo siete (prenosovej alebo rozvodnej). V sieťach nn sa napájacie vedenie označuje ako prípojka.

Netradičný zdroj energie je zdroj využívajúci netradičné formy (druhy) energie. Označuje sa aj ako alternatívny zdroj. Výhodou je prakticky neobmedzené čerpanie. V súčasnosti sa netradičné zdroje využívajú málo. Patria sem solárna energia, veterná energia, energetické využívanie biomasy, využívanie energie oceána, geotermálna energia, energia jadrovej fúzie.

Nezávislí výrobcovia sú výrobcovia označovaní podľa smernice 96/92/EC ako výrobcovia elektrickej energie, ktorí nevykonávajú žiadne prenosové alebo distribučné činnosti na území pokrývanom elektrizačnou sústavou, v ktorej ona pôsobí. Medzi nezávislých výrobcov patria napríklad závodné elektrárne (autorproducers).

Nízka tarifa (NT) je časové pásmo, keď je zaťaženie elektrickej rozvodnej siete nižšie. V tejto dobe sú spravidla aj nižšie náklady na výrobu a prenos elektriny. Energetické spoločnosti preto motivujú odber v tomto čase nižšou cenou. Pretože charakter spotreby elektriny sa mení v priebehu roka aj v priebehu dňa, časové pásmo, keď zákazník platí nižšiu cenu, sa môže v závislosti od sadzby meniť.

Nulový vodič je vodič jednofázovej sústavy vodivo spojený so zemou, t. j. jeho napätie proti zemi je nulové. Funkciou nulového vodiča je uzatvárať prúdový obvod, ale často plní funkciu ako ochranný vodič pri ochrane nulovaním v rozvodoch nn. Druhý vodič jednofázovej sústavy sa nazýva fázový vodič alebo fáza. Vo viacfázovej sústave sa pri spojení do hviezdy používa vodič, ktorý je pripojený na stred vinutia a hovorí sa mu stredný vodič. Ak je tento stredný vodič uzemnený, potom plní funkciu nulového vodiča.


O

Obchodná hodina je základný časový úsek, pre ktorý sa dohodne dodávka elektriny alebo odber elektriny. Prvá obchodná hodina obchodného dňa sa začína o 00:00:00 hod. a končí sa o 01:00:00 hod. a označuje sa číslom jeden.

Obchodná oblasť je geograficky vymedzený priestor, v ktorom môže ale nemusí prebiehať samostatné vyhodnotenie trhu.

Obchodník s elektrinou, alebo s plynom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje elektrinu, alebo plyn na účely ďalšieho predaja.

Obchodný deň je 24 obchodných hodín okrem prechodu obchodného dňa zo stredoeurópskeho času na letný stredoeurópsky čas a späť. Obchodný deň sa začína prvou obchodnou hodinou o 00:00:00 hod. a končí sa o 24:00:00 hod. Pri prechode na letný stredoeurópsky čas je obchodným dňom 23 obchodných hodín a pri prechode na stredoeurópsky čas je obchodným dňom 25 obchodných hodín.

Obnoviteľný zdroj energie (OZE) je zdroj, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí.

Odber elektrickej energie predstavuje spotrebu elektriny zákazníkmi (sumárnu i individuálnu), ktorí sú k danej elektrizačnej sústave pripojení. Môže ísť o odber v danom okamihu [MW], resp. o odber za určité obdobie (deň, mesiac, rok) [MWh]. Z hľadiska kategórií spotreby ide o netto spotrebu (bez vlastnej spotreby, strát v sieťach, spotreby na čerpanie v prečerpávajúcich vodných elektrárňach (PVE)). V bilanciách elektrickej energie sa odber elektrickej energie člení na veľkoodber (VO), maloodber (MO, resp. maloodber podnikateľský MOP a maloodber domácností MOO), užitočnú spotrebu závodných elektrární (ZE) (i vlastník výrobného zdroja môže byť odberateľom) a ostatnú spotrebu elektriny v zariadeniach výrobcov a distributérov.

Odberateľ elektriny (zákazník). Zvyčajne sa ním označuje koncový používateľ elektrickej energie, ktorý nakupuje elektrinu pre svoju vlastnú spotrebu (na výrobu tovaru a služieb alebo pre osobnú spotrebu) - potom je tento pojem totožný s pojmom konečný spotrebiteľ.

Odberné miesto (OM) označuje miesto (lokalitu), odkiaľ sa elektrina odoberá. Obvykle je totožné s miestom, kde sa meria odber (spotreby). Odber jedného odberateľa sa môže merať aj na niekoľkých odberných miestach.

Odchýlka subjektu zúčtovania je rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh, zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva obstaranej regulačnej elektriny.

Odchýlka sústavy je súčet všetkých odchýlok subjektov zúčtovania v danej zúčtovacej perióde.

Odpojovač je elektrický prístroj, ktorý je určený na viditeľné prerušenie prúdového obvodu bez priameho vypínania elektrického prúdu. Používa sa ako bezpečnostný doplnok vypínača v rozvodniach a transformovniach vn, vvn a zvn, ale len pri vypnutom stave výkonového vypínača.

Odpor vedenia je základný elektrický parameter vedenia a vyjadruje schopnosť vedenia klásť odpor prietoku elektrického prúdu. Je tvorený odporom vodičov a zeme (v prípade spätnej cesty prúdu zemou).

Ochrana je súhrn opatrení určených na zisťovanie porúch.

Ochranu siete tvorí systém ochrán zariadení používateľa prenosovej sústavy, zabraňujúci poškodeniu zariadenia a šíreniu poruchy do prenosovej sústavy. Silové zariadenie používateľa prenosovej sústavy musí byť vybavené príslušnými ochranami, aby bolo možné rýchlo likvidovať poruchy. Pri zanedbaní tejto povinnosti by mohlo dôjsť k rozšíreniu poruchy prenosovej sústavy a k ohrozeniu ostatných používateľov. Pre ochrany vedenia a transformátorov platí zásada, že musia byť chránené minimálne dvoma plnohodnotnými ochranami proti všetkým typom skratov. V prípade vedenia musí byť minimálne jedna z ochrán distančná. Pri transformátoroch musí byť minimálne jedna rozdielová ochrana transformátora. Nastavenie ochrán musí byť koordinované medzi používateľom a prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Presnejšie požiadavky na ochrany sú uvedené v dokumente Základné podmienky na využívanie prenosovej sústavy.

Oprávnený odberateľ je odberateľ elektriny, ktorý je z legislatívy oprávnený uzavrieť zmluvu o dodávke a odbere elektriny s ľubovolným dodávateľom.

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) je právnická osoba, ktorá má povolenie na organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou.

Organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou je organizovanie a zabezpečenie vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou, zúčtovanie odchýlok, správa a zber nameraných dát, centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiace činnosti.

Organizovaný krátkodobý trh s elektrinou je trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorého sa zúčastňujú subjekty zúčtovania.

Ovládanie v distribučných sústavách je súčasť riadenia distribučnej sústavy, kde sa na základe vysielania povelov z hlavnej stanice (riadiacej, ovládacej) do riadeného objektu (napr. podružnej stanice) uskutočňujú spravidla kvalitatívne zmeny, napr. zapínanie a vypínanie strojov, prípojok, spúšťanie a odstavovanie vodných turbín a pod.


P

Podmienky pripojenia k prenosovej sústave alebo pripojovacie podmienky sú podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa mohlo uskutočniť pripojenie používateľa k prenosovej sústave. Základné podmienky platné pre všetkých používateľov prenosovej sústavy sú dostupné miesto pripojenia a neprekročenie prenosovej schopnosti siete.

Podporná služba je služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a plnenie medzinárodných štandardov platných pre prepojené sústavy.

Pool je článok trhu s elektrinou, ktorý zabezpečuje vyrovnávanie okamžitej ponuky a dopytu po elektrine, pretože zmluva medzi výrobcom a oprávneným zákazníkom nemôže plne zabezpečiť okamžitú rovnováhu medzi ponukou a dopytom.

PPA zmluva o dodávke elektriny je dlhodobá zmluva medzi odberateľom elektriny, ktorý má záujem o zelenú elektrinu, a výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov o tom, že za dohodnutú cenu bude odberateľ odoberať elektrinu od výrobcu - obidvaja majú istotu dlhodobej spolupráce za dohodnutú cenu. Obidva tak majú pod kontrolou budúce náklady a výnosy a odberateľ v cene elektriny získa aj záruky pôvodu elektriny a znižuje tak svoju uhlíkovú stopu.

Pravidlá trhu s elektrinoua plynom je vyhláška, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom.

Premena energie je z hľadiska energetiky premena primárnej energie (paliva) na formu energie vhodnú na distribúciu alebo konečné použitie (eklektická energia). Jednoducho povedané, je to výroba energie jej premenou. Z fyzikálneho hľadiska však pojem výroba nie je presný, pretože energiu nemožno vyrobiť ani zničiť. Pod pojem premena energie sa zaraďuje aj tzv. transformácia energie, pri ktorej sa nemení forma energie, ale iba jej kvalitatívne charakteristiky.

Prenos elektrickej energie. Tento pojem sa chápe v dvoch významoch - ako prenos elektrickej energie označujúci akúkoľvek dopravu (transport) elektriny z jedného miesta na druhé alebo označujúci dopravu elektrickej energie (elektriny) z miesta výroby (z elektrární) do oblasti spotreby. V SR sa za prenos elektrickej energie považuje transport elektriny prenosovou sústavou tvorenou prenosovou sieťou zvn a vvn 400 kV a 220 kV a vybratými vedeniami 110 kV.

Prenosová schopnosť je analytickými výpočtami stanovený činný výkon, ktorý môže byť prenesený cez prenosový profil bez toho, aby bola narušená bezpečnosť prevádzky pri dodržaní kritéria N-1. Prenosová schopnosť je daná maximálnym prenášaným výkonom zmenšeným o zálohy na prenos regulačnej výpomoci na základe princípu solidarity a spoľahlivosti zálohy.

Prenosová kapacita. Týmto pojmom sa vyjadruje fyzická prenosová schopnosť (v kW, alebo kVA) pripojovacieho zariadenia, alebo domovej prípojky, t.j. spojenia medzi distribučnými zariadeniami elektrárenského distribučného alebo výrobného podniku a miestom odovzdania u zákazníka.

Prenosová sústava je vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prenos elektriny na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia; súčasťou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie prenosovej sústavy.

Prenosové služby zabezpečujú prenos elektriny medzi používateľmi prenosovej sústavy a sú súčasťou systémových služieb (spoľahlivá a bezpečná prevádzka sústavy ako celku), ktoré zabezpečujú prevádzkovatelia prenosovej sústavy a prevádzkovatelia distribučnej sústavy pre jednotlivých používateľov.

Prepojenie sústavy alebo siete je prepojenie prenosovej sústavy alebo prepravnej siete so sústavou alebo sieťou, ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území Európskej únie, alebo ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území tretích štátov.

Prevádzka elektrizačnej sústavy je súhrnné označenie pre všetky aktivity v elektrizačnej sústave súvisiace s výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie v danom čase (časovom intervale). Cieľom prevádzky elektrizačnej sústavy je zabezpečenie požadovaného objemu elektrickej energie v požadovanej kvalite v každom okamihu. Z hľadiska riadenia rozumieme pod prevádzkou elektrizačnej sústavy postupnosť stavov elektrizačnej sústavy, pričom pod pojmom stav rozumieme množinu veličín sledovaných v každom okamihu v elektrizačnej sústave.

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy – PPS je právnická osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území podľa Zákona o energetike. Prevádzkovateľom prenosovej sústavy je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS)

Prierez vodiča je určovaný pre vodiče elektrického vedenia nn a vn z hľadiska prúdového zaťaženia a pevnosti.

Pripojenie je fyzické prepojenie odberného zariadenia s prenosovou sústavou alebo distribučnou sústavou.

Príkon je vstupný výkon zariadenia (spotrebiča). Príkon je vyšší ako užitočný výkon elektrického spotrebiča o straty vzniknuté premenou elektrickej energie na teplo. Pri elektrických spotrebičoch sa zvyčajne medzi menovitými hodnotami uvádza príkon (nie užitočný výkon), ktorým spotrebič zaťažuje elektrizačnú sústavu. Účinnosť zariadenia určuje vzťah medzi príkonom a výkonom, ktorý je vyjadrený ako podiel užitočného výkonu a príkonu.

Primárna energia je energia, ktorá neprešla žiadnym procesom výroby alebo transformácie. Vo všeobecnosti sem zaraďujeme teplo obsiahnuté v palivách, vodnú energiu, veternú energiu, slnečnú energiu a geotermálnu energiu. V energetickej štatistike sa vykazujú primárne energetické zdroje, ku ktorým sa zaraďujú palivá (obvykle členené podľa skupenstva), a tzv. prvotná elektrina a teplo. Ako primárne teplo a elektrina sa označuje energia vyrobená vo vodných elektrárňach (mimo PVE), v jadrových elektrárňach a teplo vzniknuté pri exotermických chemických reakciách, ktoré sa ďalej využíva.

Primárne energetické zdroje sú prírodné energetické zdroje, ktoré vznikli vplyvom geologického vývoja zeme alebo vplyvom iných prírodných procesov (slnko, vietor, voda, geotermálna energia, príťažlivosť Mesiaca - slapové elektrárne). Primárne energetické zdroje sa členia na palivá (tuhé, plynné, kvapalné), primárnu elektrinu, primárne teplo a tzv. alternatívne zdroje (slnko, vietor, voda, geotermálna energia, príťažlivosť Mesiaca). Primárne teplo predstavuje teplo vyrobené v jadrových elektrárňach na výrobu elektriny a rozvod, teplo získané z alternatívnych zdrojov (slnko, geotermálne ložiská) a teplo získané v exotermických chemických reakciách, ktoré sa ďalej využíva (napr. teplo vznikajúce pri výrobe kyseliny sírovej). Primárna (prvotná) elektrina predstavuje elektrinu vyrobenú vo vodných elektrárňach, prípadne v tzv. alternatívnych zdrojoch (slnko, vietor, slapové elektrárne).

Prípojka v rozvodoch nn označuje vedenie, ktoré sa začína odbočením od rozvodného zariadenia smerom k zákazníkovi a je určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia jedného zákazníka. Tento pojem sa používa predovšetkým v spojení domová prípojka.

Prístup tretej strany k sieťam. Ide o model trhu s elektrinou, ktorý umožňuje uzavrieť kontrakt na dodávku elektriny na základe slobodne dohodnutých zmlúv, a teda umožňuje výrobcom, autorizovaným dodávateľským podnikom a oprávneným zákazníkom prístup k sieťam.Možno Vás bude zaujímať
Pojmy v energetike R - Ž
Elektrina
Čo je zemný plyn
Zmena dodávateľa elektrickej energie