CENA PLYNU, ako funguje trh s plynom


Bývalý monopolný dodávateľ zemného plynu

V súlade s legislatívou Európskej únie 1.júla 2006 monopolný dodávateľ a distribútor zemného plynu, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), odčlenil prepravné a distribučné činnosti, čím vznikli tri nové spoločnosti - okrem materskej spoločnosti SPP začali na trhu pôsobiť aj jeho 100% dcérske spoločnosti: eustream a SPP - distribúcia
Toto rozdelenie sa označuje anglickým výrazom „unbundling“.  Monopolné SPP sa rozdelilo na dodávateľa, distribútora a tranzit.

[mobile-buttons]

Dodávateľ je ten, kto predáva koncovému odberateľovi zemný plyn.
Distribútor je ten, kto zabezpečuje „prepravu“ zemného plynu ku koncovému odberateľovi prostredníctvom distribučnej siete.
Tranzit zabezpečuje prepravu zemného plynu zo zahraničia (Rusko) do zahraničia (západná Európa) cez územie Slovensku a do distribučnej siete.

Pôvodné SPP sa rozdelilo na troch nových účastníkov trhu s splynom:
(dodávateľ)    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
(distribútor)    SPP - distribúcia, a.s.
(tranzit)           eustream, a.s.
 

Plynová prípojka do domu

Novovzniknutý distribútor, SPP – distribúcia, a.s. je aj naďalej monopolným distribútorom zemného plynu na svojom vymedzenom území. Preto koncový odberateľ, ak sa rozhodne zmeniť Dodávateľa, tak aj naďalej mu bude zemný plyn distribuovať ten istý Distribútor. Dá sa to veľmi zjednodušene zdôvodniť tým, že nikomu sa neoplatí investovať obrovské finančné prostriedky do budovania novej distribučnej siete – všetky takéto náklady by aj tak musel nakoniec zaplatiť koncový odberateľ vo vyššej cene za zemný plyn.
To však nebráni novým malým distribútorom stavať svoje distribučné siete tam, kde SPP – Distribúcia, a.s. nemá vybudovanú distribučnú sieť. Preto už sú na trhu lokálni distribútori plynu, ktorí pokrývajú určité vymedzené územie – týka sa to hlavne novostavieb bytov a rodinných domov, alebo priemyselných zón.

Ďalší dodávatelia zemného plynu

Na Slovensku je dostatok dodávateľov zemného plynu na to, aby sme mohli konštatovať, že odberatelia si môžu vyberať medzi dodávateľmi – koncový odberateľ si môže vyjednať lepšiu cenu za zemný plyn.

Cena zemného plynu pre koncového odberateľa

Meranie spotreby zemného plynu realizuje meracie zariadenie - meradlo (plynomer), ktorý je súčasťou odberného plynového zariadenia (OPZ). Namerané hodnoty na plynomere v m3 sú distribútorom nahlásené dodávateľovi plynu. Dodávateľ plynu tieto údaje použije na výpočet celkovej (fakturovanej) ceny za dodávku zemného plynu, ktorú vyfakturuje koncovému odberateľovi plynu (koncová cena plynu je vynásobená nameranou hodnotou na meradle a objemovým prepočítacím číslom).
Štruktúra ceny za dodávku plynu pre odberateľov plynu určená formou koncovej (integrovanej) ceny, v ktorej je nákupná cena plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, skladovanie plynu a obchodná činnosť dodávateľa plynu (vrátane nákladov na odchýlku).
Koncový odberateľ zemného plynu odoberá zemný plyn za cenu, ktorá má na faktúre nasledovnú štruktúru:

  • cena plynu – cena za dodávku, distribúciu, prepravu a skladovanie zemného plynu,
  • odvod do štátneho rozpočtu – spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane zo zemného plynu) a DPH.

Cenu za distribúciu a prepravu reguluje ÚRSO.
Cena za skladovanie plynu nie je regulovaná.
V kategórii Domácnosť a Malý podnik cenu zemného plynu pre koncového odberateľa reguluje ÚRSO.

Cena plynu od Dodávateľa

  • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto (€/mesiac)
  • variabilná zložka – cena za spotrebovaný zemný plyn (€/kWh).

Odvod do štátneho rozpočtu

  • spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z elektriny) (€/kWh)
  • 20% DPH

V kategórii Domácnosť a Malý podnik je cena zemného plynu pre koncového odberateľa schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Ako sa počíta prevod plynu z m3 na kWh

Spotreba zemného plynu je meraná v m3 a odberateľ platí za kWh - pozrite si prepočet m3 na kWh, MWh, GWh, MJ, GJ. Od roku 2008 sa na Slovensku prešlo z dovtedy používanej objemovej jednotky ("kubík"), meter kubický - m3 na energetickú jednotku, kilowatthodina - kWh, alebo megawatthodina - MWh.

Systém energetických jednotiek je objektívnejší a je bežne používaný vo viacerých krajinách EU. Tento systém umožní lepšiu orientáciu pri porovnávaní cien jednotlivých energií, ktoré sú uvádzané v kWh.

1. Najprv treba urobiť výpočet prepočítaného odberu plynu:
prepočítaný odber plynu v m3 = nameraný odber plynu v m3 x objemové prepočítavacie číslo

2. Tento výsledok sa prevedie na dodané množstvo energie v plyne v kWh:
dodané množstvo energie v plyne v kWh = prepočítaný odber plynu v m3 x priemerné spaľovacie teplo objemové v kWh/m3

Nameraný odber plynu (m3): spotrebované množstvo zemného plynu namerané na vašom meradle v m3, vyčíslené ako rozdiel stavu počítadla meradla na konci a na začiatku účtovacieho obdobia.
Prepočítaný odber plynu: množstvo zemného plynu v m3 pri štandardných podmienkach teploty (15°C), tlaku (101,325 kPa) a relatívnej vlhkosti suchého plynu. Prepočítaný odber plynu sa používa ako vstupný údaj pre výpočet množstva energie v plyne.
Objemové prepočítavacie číslo: číslo, pomocou ktorého sa z nameraného odberu plynu vypočíta prepočítaný odber plynu, je samostatne určené pre každú obec v závislosti od nadmorskej výšky. Jeho hodnota sa pohybuje od 0,882 po 1,011. Zoznam všetkých obcí v SR s príslušným objemovým prepočítavacím číslom je súčasťou vyhlášky.
Spaľovacie teplo objemové (kWh/m3): množstvo energie v kWh, ktoré sa získa dokonalým spálením 1 m³ plynu. Jeho hodnota je určovaná prevádzkovateľom distribučnej siete na vstupných bodoch do tejto siete, podľa pravidiel stanovených vyhláškou. Pre účely fakturácie sa používa priemerná hodnota spaľovacieho tepla objemového, ktorá je určená ako aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového za účtovacie obdobie, pričom fakturačné obdobie môže pozostávať z viacerých účtovacích, t.j. odpočtových období.
Denné hodnoty spaľovacieho tepla objemového na web stránke SPP - distribúcia, a.s.Možno Vás bude zaujímať
Cena zemného plynu v roku 2023
Porovnanie cien plynu a elektriny
Použitie zemného plynu
Výpočet spotreby plynu