Použitie zemného plynu


Nutnou podmienkou pri každom používaní zemného plynu je to, aby boli spotrebiče v dobrom technickom stave, aby mali vždy v lehote urobené všetky potrebné revízie a aby boli vždy správne nastavené.

[mobile-buttons]


Varenie

Varenie na zemnom plyne má veľa výhod:

 • plynový sporák ihneď po zapálení plynu dáva požadovaný výkon, ktorý možno bez prieťahov podľa potreby regulovať,
 • na plynovom sporáku je možné používať aj nádoby, ktoré nemajú rovné dno,
 • varenie na zemnom plyne je lacnejšie v porovnaní s varením na propán-butáne alebo elektrine.

Určitou nevýhodou varenia na plyne je, že spaliny odchádzajú do miestnosti, v ktorej je spotrebič inštalovaný. Ak je však plynový sporák inštalovaný správne a ak nie je v miestnosti obmedzená výmena vzduchu, nemali by pri jeho prevádzke nastať žiadne problémy.


Ohrev úžitkovej vody

Spotreba vody v domácnosti závisí rozhodujúcou mierou na počte členov domácnosti a na ich zvyklostiach. Najväčších úspor vody možno dosiahnuť jej rozumným využívaním.
Individuálny spôsob prípravy teplej vody je v každom prípade efektívnejším spôsobom než dodávky teplej vody z centrálneho zdroja, pretože odberateľ je ďaleko viac zainteresovaný na jej hospodárnom využívaní. To má priaznivý vplyv nielen na zníženie spotreby zemného plynu, ale aj na spotrebu pitnej vody samotnej.

Aký spôsob prípravy teplej vody zvoliť?

Pre individuálne zabezpečenie teplej vody je možné využiť prietokové alebo zásobníkové ohrievače. Voľba typu a výkonu ohrievača bude závisieť na požadovanom množstve teplej vody a charaktere jej odberu. Obidva spôsoby možno účinne kombinovať - napr. malý prietokový ohrievač nad kuchynskou linkou využívaný iba pre umývanie riadu a zásobníkový (prípadne prietokový) ohrievač pre kúpeľňu.
Ohrev vody je možné účinne spojiť s vykurovaním. Kombinované kotly môžu slúžiť rovnako ako samostatné ohrievače pre prietokový a aj zásobníkový spôsob - v prípade odberu teplej vody má ohrev vody prednosť pred vykurovaním. Nepriamo vyhrievaný zásobník na teplú vodu môže byť integrovaný do telesa kotla alebo môže byť inštalovaný v blízkosti kotla. V tomto prípade môže zákazník voliť veľkosť objemu zásobníka podľa vlastnej potreby.


Vykurovanie

Pre individuálne vykurovanie zemným plynom hovorí jeho výhody:

 • vysoká energetická účinnosť plynových spotrebičov,
 • jednoduché ovládanie plynových spotrebičov, ich ľahká regulácia a automatizácia,
 • vykurovanie podľa skutočných potrieb zákazníka,
 • priaznivý vplyv na životné prostredie.


Lokálne vykurovanie (tzv. „Gamatky“)

Lokálne vykurovanie má svoje dôvody, prečo odberatelia plynu dávajú prednosť lokálnym ohrievačom pred inštaláciou plynového kotla a teplovodného vykurovacieho systému.
Svoje rozhodnutie väčšinou zdôvodňujú týmito argumentmi:

 • každá miestnosť môže mať vlastný nezávislý zdroj tepla,
 • v prípade poruchy jedného z ohrievačov je výkon ostatných dostatočný na vykurovanie celého objektu,
 • odpadá montáž teplovodného systému a vložkovanie komína (u ohrievačov pod oknom),
 • po dlhšom prerušení vykurovania stačí krátka doba na dosiahnutie požadovanej teploty,
 • prevádzka nie je závislá na dodávke elektrického prúdu tak ako u plynového kotla.

Nevýhodou je nižšia účinnosť v porovnaní s plynovým kotlom a teplovodným systémom.


Centrálne vykurovanie

Srdcom centrálneho vykurovania je plynový teplovodný kotol, ktorý ohrieva vodu pre jej rozvod do vykurovacích telies (radiátorov) v bytoch alebo v rodinných domoch.
Pri klasických kotloch nesmie dôjsť ku kondenzácii vodnej pary zo spalín, ktorých teplota sa preto udržiavala na 150 až 170 ° C. Moderné kotly sú úspornejšie - využívajú

 • nízkoteplotnú, alebo
 • kondenzačnú techniku.

Nízkoteplotná technika
Konštrukcia nízkoteplotných kotlov dovoľuje pri čiastkovom zaťažení vychladiť spaliny aj pod 100 ° C bez nebezpečenstva kondenzácie. Vďaka lepšiemu vychladenie spalín sa zvýši účinnosť kotla. Nízkoteplotné kotly majú preto asi o 5% nižšiu spotrebu plynu než klasické kotle.

Kondenzačná technika
Pri spaľovaní zemného plynu vzniká popri oxide uhličitom aj určité množstvo vodnej pary, ktorá odchádza s ostatnými zložkami spalín do okolitej atmosféry. Vodná para v spalinách však so sebou odnáša aj určité množstvo energie. Ak necháme vodnú paru zo spalín kondenzovať, získame tzv. kondenzačné teplo a tým zvýšime účinnosť spaľovania zemného plynu.
Kondenzačná technika sa uplatňuje len pri zemnom plyne, pretože zemný plyn má vyšší obsah vody v spalinách (obsahuje viac vodíka v palive), jeho spaliny sa môžu viac ochladiť (skondenzuje viac vodnej pary) a pri jeho spaľovaní nevznikajú takmer žiadne oxidy síry, ktoré by spolu s vodou vytvárali agresívne kyseliny.
Účinnosť kondenzačných kotlov tak môže presiahnuť aj 100%, vztiahnuté na výhrevnosť zemného plynu. Pri použití kondenzačných kotlov je možné ušetriť až 25% zemného plynu.


Hospodárnosť vykurovania

Pre hospodárne vykurovanie je nutné plynový kotol doplniť vhodnou reguláciou. Jej účelom je zabezpečiť, aby plynový kotol spaľoval len také množstvo plynu, ktoré je potrebné v danej chvíli k udržaniu požadovanej tepelnej pohody v jednotlivých miestnostiach.
Možností regulácie je niekoľko:

 • izbový termostat riadi činnosť kotla v závislosti na teplote v miestnosti, v ktorej je inštalovaný (pomaly sa stáva minulosťou),
 • programovateľný termostat reguluje teplotu podľa vopred nastaveného programu; nevýhodou je, že rovnako ako izbový termostat riadi činnosť kotla podľa vývoja teploty v referenčnej miestnosti,
 • programovateľný regulátor riadi teplotu v jednotlivých miestnostiach podľa samostatných programov ; tento spôsob prináša najväčšie úspory pri vykurovaní,
 • programovateľné termostatické hlavice teplota v každej miestnosti potom môže byť riadená podľa samostatného programu ; programovateľné hlavice majú ešte jednu zaujímavú schopnosť, ktorá dokáže šetriť náklady na vykurovanie - pri rýchlom poklese teploty (napr. pri vetraní) tieto hlavice neotvoria prietok na maximum, ale naopak úplne uzatvoria prívod vody do radiátorov,
 • ekvitermický regulátor teplota vody z kotla sa riadi podľa teploty mimo objektu.

Pamätajme si však, že úsporne bude pracovať iba kotol v dobrom technickom stave a správne nastavený. Preto by malo byť samozrejmosťou pred každou vykurovacou sezónou nechať kotol nastaviť a vyčistiť zanesené teplovýmennej plochy výmenníka tepla.


Kogenerácia

Technológia kogenerácie vychádza z myšlienky čo najefektívnejšieho využitia tepelnej energie uvoľnenej spaľovaním paliva, a to v jednom technologickom reťazci - najprv sa vyrobí elektrická energia, následne sa využije odpadové teplo pre vykurovanie (príp. klimatizáciu), ohrev vody alebo na technologické účely.
Spoločná výroba elektriny a tepla nie je úplne nová myšlienka, na tomto princípe u nás pracujú teplárne alebo elektrárne s odberom tepla spaľujúce uhlie. Použitie zemného plynu na tento účel však prináša neprekonateľné výhody.
Pre spaľovanie zemného plynu môžeme použiť spaľovací motor, spaľovací turbínu alebo - ako budúcu technológiu - palivový článok. Tým dosiahneme podstatne vyššiu účinnosť využitia primárneho paliva - na výrobu elektriny 40 až 50 %, celkovo 85 až 90 %.
Ďalšou výhodou zemného plynu je možnosť jeho využitia pre kogeneračné jednotky v širokom výkonovom rozpätí. To je dané čistotou paliva a dobrou regulovateľnosťou jeho spaľovacieho procesu. Tak napríklad:

 • jednotky s výkonom do 50 kW sa používajú najmä pre vlastnú spotrebu elektrickej energie zároveň s využitím tepla pre vykurovanie objektu a ohrev vody (napr. rodinného domu),
 • jednotky s výkonom 50 - 150 kW sa využívajú na vykurovanie podnikateľských objektov, zdravotníckych zariadení, hotelov a pod, elektrina sa používa pre vlastnú spotrebu, nepokrýva ju však celú,
 • jednotky s výkonom nad 150 kW sú používané v priemyselných podnikoch a teplárenských zariadeniach.

Kogeneračnú jednotku je možné prevádzkovať v dvoch základných režimoch, a to v tzv režime:

 • krytie požadovanej spotreby tepla,
 • krytie požadovanej spotreby elektrickej energie.

Kogeneračné jednotky s teplotou výstupnej vody nad 100 ° C sú veľmi výhodné pre kombináciu s absorpčným chladením pre výrobu chladu. Jedná sa o tzv. trigeneráciu.
Technológia trigenerácia nachádza uplatnenie pri klimatizácii administratívnych budov, nemocníc, v potravinárskom priemysle apod. Pre klimatizáciu v našich podmienkach je charakteristická vysoká potreba tepla pre vykurovanie v zime a naopak zvýšená spotreba elektrickej energie v letných mesiacoch pre chladenie. Ak vybavíme energetický systém klimatizovanej budovy trojgeneračnou jednotkou, potom táto jednotka v období september až máj zabezpečí kompletnú dodávku elektrickej energie, pretože všetko vyprodukované teplo môže byť využité pre vykurovanie. V letnom období v prípade kogenerácia je možné využiť vyprodukované teplo iba na prípravu teplej úžitkovej vody, sa to isté teplo, v prípade trigenerácie, využije na výrobu chladu.


Automobilová doprava

Zemný plyn má obrovskú budúcnosť ako motorové palivo. Nielen, že je lacný, má aj vysoké oktánové číslo (130, všeobecne vysoké oktánové číslo zvyšuje odolnosť proti klepaniu motora), ale hlavne je to čisté palivo, ktoré spĺňa dnešné i budúce emisné limity. Zemný plyn je možné použiť v podobe stlačeného plynu (tzv. CNG = Compressed Natural Gas), kedy jeho tlak je 200 bar (= 20 MPa), alebo vo forme skvapalnené (pri teplote -162 ° C) (tzv. LNG = Liquefied Natural Gas). Vysokotlaková verzia je v súčasnosti preferovanejšia.
Zemný plyn je ľahší ako vzduch, pri úniku teda nehrozí nebezpečenstvo, naopak je to v prípade kvapalného propán - butánu (LPG), ktorý je ťažší ako vzduch a pri úniku dochádza k hromadeniu pri zemi alebo naplnenie podzemných priestorov. Vysoké oktánové číslo umožňuje pri jednopalivových systémoch využitie vyšších kompresných pomerov a v porovnaní s benzínovým motorom dosiahnuť vyššiu účinnosť plynového motora pri nižšej spotrebe. Pri dvojpalivových systémoch je pri prevádzke na CNG výkon cca o 5 % nižší v porovnaní s benzínovým motorom. Z ekologického hľadiska nedochádza pri plnení k únikom a ani k prípadnej kontaminácii pôdy.
Z hľadiska znečisťovania životného prostredia je záťaž zo spaľovania CNG minimálna - až o 30 % menej CO2, nízke emisie NOx aj oxidu uhoľnatého, nulové emisie síry, nulové emisie karcinogénnych aromatických látok a hlavne takmer nulové emisie pevných častíc (PM).
Výhody zemného plynu v doprave

 • ľahká distribúcia plynu k užívateľovi,
 • väčšia perspektíva zemného plynu vzhľadom k jeho väčším zásobám oproti rope.


Zemný plyn - ekologické palivo

Vozidlá na zemný plyn produkujú výrazne menej škodlivín než vozidlá na kvapalné palivá. A to nielen oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, uhličitého, pevných častíc, ale tiež aj karcinogénnych látok - polyaromatických uhľovodíkov, aldehydov, aromátov vrátane benzénu.
Takisto vplyv na skleníkový efekt je v porovnaní s benzínom či naftou pri vozidlách na zemný plyn menšie. Významné je zníženie emisií CO2 až o 25 % proti benzínu:

 • výrazné zníženie emisií pevných častíc - dymivosť naftových motorov sa u plynových pohonov prakticky nevyskytuje,
 • spaliny z motorov na zemný plyn neobsahujú oxid siričitý SO2,
 • zníženie emisií oxidu uhličitého (skleníkového plynu) cca o 10-15 %,
 • pri plynových motorov je vďaka " mäkšiemu " spaľovaniu hlučnosť nižšia o 50 % mimo vozidiel a o 60-70 % vo vnútri vozidiel,
 • pri tankovaní nemôže dôjsť ku kontaminácii pôdy na rozdiel od prípadného úniku nafty či benzínu.


Zemný plyn - ekonomické palivo

 • náklady na zemný plyn sú nižšie - prevádzka "plynových" automobilov je teda lacnejšia,
 • cena stlačeného zemného plynu v SR je takmer polovičná v porovnaní s benzínom,
 • nízke vonkajšie teploty majú menší vplyv na štartovanie vozidla,
 • zemný plyn - ako pohonnú hmotu - nemožno odcudziť,
 • čisté palivo, ktoré nevytvára karbónové usadeniny, pozitívne ovplyvňuje životnosť motora aj motorového oleja.


Zemný plyn - bezpečné palivo

Vozidlá na zemný plyn sú bezpečnejšie ako vozidlá využívajúce benzín, naftu alebo LPG. Tento fakt vyplýva z fyzikálnych vlastností zemného plynu a aj zo skúseností z dlhodobej prevádzky, pretože:

 • zemný plyn je, oproti kvapalným palivám (benzínu, nafte, LPG), ľahší ako vzduch,
 • zápalná teplota zemného plynu je oproti benzínu dvojnásobná,
 • hrubostenné plynové tlakové nádoby, vyrábané z ocele, hliníka alebo kompozitných materiálov, sú bezpečnejšie než tenkostenné nádrže na kvapalné pohonné hmoty.


Súčasné nevýhody zemného plynu v doprave

 • nedostatočná infraštruktúra - výstavba siete plniacich staníc CNG v SR však stále pokračuje,
 • vyššie náklady na vozidlo - prestavby vozidiel na plyn zvyšujú cenu vozidla a sériovo vyrábané plynové vozidlá sú drahšie,
 • vyššie náklady na plniacej stanice,
 • prevádzkové nevýhody:
  • zvýšenie celkovej hmotnosti automobilu v dôsledku inštalácie tlakovej nádrže,
  • sprísnené bezpečnostné opatrenia (garážovanie, opravy...),
  • pri prestavovaných vozidlách zníženie výkonu motora (o cca 5-10%),
  • menšie dojazd CNG vozidiel oproti klasickým palivám (osobný automobil prestavaný na zemný plyn - 200-250 km).


CNG vo svete

Technológia zemného plynu je plne vyvinutá a v dlhoročnej praxi overená. Vo svete jazdí na zemný plyn viac ako 11,111 miliónov vozidiel v 77 krajinách. Na svete je viac ako 16.654 plniacich staníc CNG, ďalších 2.600 staníc je plánovaných a ročná svetová spotreba zemného plynu ako PHM je 35,4 mld. m³. V Európe je viac ako 1,2 mil. CNG vozidiel v 37 krajinách, viac ako 3.362 plniacich staníc CNG a 420 staníc je práve vo výstavbe. Spotreba zemného plynu ako paliva bola v Európe za rok 2009 vo výške 5 mld. m³. Najviac CNG vozidiel je v Pakistane (cez 2,25 mil.), v Argentíne (viac ako 1,8 milióna), v Brazílii (1,6 milióna), v Taliansku (587 tisíc), na Ukrajine (200 tisíc), v Nemecku (65 tisíc), v Bulharsku (62 tisíc), v USA (146 tisíc), atď. V USA prevádzkuje najviac vozidiel na pohon CNG americká pošta (z celkového počtu 208 tisíc vozidiel ich má US Post Service na CNG 7.400).
V Európe jazdí dnes 58.900 CNG autobusov, na svete je potom cez 270 tisíc týchto autobusov (35 tis. Rusko, 29,5 tis. Ukrajina, 20 tis. Japonsko, 19 tis. Arménsko, 15 tis. Thajsko, 2,5 tis. USA, 700 Španielsko - Madrid).
Skúsenosti zo zahraničia, kde je využívanie stlačeného zemného plynu ako alternatívneho paliva pre pohon automobilov v pokročilejšom štádiu vývoja, ukazujú, že programy podpory CNG vykazujú určité podobnosti. Jedným z opakujúcich sa znakov je prílišný optimizmus pri predikciu budúceho rozšírenia vozidiel jazdiacich na CNG rovnako ako výstavby plniacich staníc. Aj napriek pozitívnemu vývoju v niektorých krajinách počas posledných rokov je zrejmé, že skutočný trend za "prognózou" zaostáva, zvlášť potom v zavádzaniu plynových vozidiel do prevádzky. Ďalšia podobnosť odráža prostredie pre rozvoj využívania CNG v danej krajine. Predpokladom k rozvoju je predovšetkým široká ponuka originálnych vozidiel na CNG, pokrytie územia plniacimi stanicami a cena paliva.
V Nemecku bol program plynofikácie dopravy naštartovaný v rokoch 2000/2001, kedy bola na trh uvedená široká ponuka typov originálnych CNG vozidiel, bola zrealizovaná cielená kampaň zo strany vlády, automobiliek a plynárenských spoločností. V súčasnej dobe je možné konštatovať, že výstavba plniacich staníc prebieha podľa predpokladu, do konca tohto roka by malo byť v prevádzke 1 000 plniacich staníc, pričom zatiaľ ich je prevádzkované 835, avšak nárast vozidiel ide podstatne pomalšie. Taliansko si drží po dobu cca 20 rokov konštantný stav v počte plynových vozidiel, 587 000, a postupne obmieňa, respektíve rozširuje, existujúce pôvodné plniace stanice, ktorých je v súčasnosti 732. Bola tu zavedená vládna podpora neznečisťujúcich vozidiel (finančné príspevky na opatrenia vozového parku na CNG, rozvoj plniacich staníc, obmedzenia dopravy neplatiaci pre CNG vozidlá). Vo Francúzsku bol naštartovaný program plynofikácie dopravy v roku 2000 za účinnej podpory štátnej plynárenskej organizácie, ktorá jednak podporuje vlastné médium (CNG) a obdobne ako v SR prispieva aj na nákup, respektíve prestavbu, plynových autobusov. Je tu obdobne ako u nás program plynofikácie dopravy založený na autobusovej doprave, na rozdiel od Nemecka, kde sa ide cestou dopravy osobnej (taxi), respektíve individuálnej. K nárastu došlo v rokoch 2004/2006, kedy sa masívne rozšírila výstavba domácich plniacich staníc plynu, k rozšíreniu ponuky originálnych CNG vozidiel, cenovému zvýhodneniu CNG, vládnej podpore CNG vozidiel používaných na zvoz odpadu, hromadnú dopravu a štátnym inštitúciám ako Pošta či Telecom.


Podpora CNG vo svete

 • Nulová spotrebná daň - Poľsko, Lotyšsko, Luxembursko, Belgicko, Grécko, Malta, Estónsko, Bulharsko, Írsko,
 • Znížená spotrebná daň - Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko či Taliansko,
 • Nemecko - od r 2008 platí tzv. plaketová vyhláška, podľa emisií nákup farebnej plakety, obmedzenie vjazdu do tzv. ekologických zón (stred mesta, centrum, apod.), autá na zemný plyn majú voľný vjazd do všetkých týchto ekologických zón, pretože neprodukujú žiadne pevné častice ani jemný prach,
 • Nové Dillí - vjazd do centra mesta povolený len vozidlám na alternatívne palivo,
 • Londýn - plán do roku 2012 prevádzkovať len ekologické autobusy, celkový počet 8000,
 • Francúzsko - pri kúpe os. auta s produkciou CO2 do 120 g/km podpora 1.000 euro.

Podpory krajín EÚ v rámci CNG možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 • koncepcia plynofikácie dopravy je súčasťou dopravnej a ekologickej politiky,
 • zo strany štátu sú iniciované a podporované programy plynofikácie dopravy. Tieto programy sú väčšinou súčasťou systémovej podpory rozvoja mestskej hromadnej dopravy,
 • v najviac ekologicky exponovaných lokalitách (kúpele, rekreačné oblasti, chránené územia, národné parky,..) sú realizované demonštračné projekty,
 • je garantované daňové zvýhodnenie zemného plynu ako paliva na dlhšie časové obdobie,
 • existujú dotácie do rozvoja infraštruktúry,
 • existujú priame dotácie zvýšených nákladov spojených s prevádzkovaním plynových autobusov,
 • existujú priame dotácie na nákup všetkých vozidiel mladších ako 3 roky s plynovým pohonom,
 • plynofikácia dopravy má legislatívnu podporu,
 • podporuje sa výskum a vývoj,
 • v centrách miest je používanie plynových vozidiel zvýhodnené pre zásobovanie, taxi, atď. (parkovanie, vjazd do centier, atď.).


Palivové články

Pohľad na vykurovanie budúcnosti / technológia palivových článkov v kombinácii s kogeneračnou jednotkou

Palivový článok bude sériovo vyrábaný až od budúceho desaťročia a doplní tak možnosti technológie vykurovania. Už dnes sú testované palivové systémy na tomto základe. Ako zdôrazňujú predstavitelia iniciatívy " Initiative rennstoffzelle " (" Iniciatíva Palivový článok "), budú sa palivové články stále viac začleňovať do budúcich aj existujúcich zariadení. Ideálny predpoklad ponúkajú domácnosti s domovou prípojkou zemného plynu, pretože palivový článok bude môcť ku svojej činnosti preferenčne využívať práve zemný plyn bohatý na obsah vodíka, dodáva iniciatíva. Vykurovacie zariadenia na báze palivového článku nepotrebujú k svojej prevádzke nič viac než obyčajnú prípojku vody, elektriny a zemného plynu - voda a elektrina sú pritom k dispozícii takmer všade. Na plynovodnú sieť je pritom pripojených viac než polovica nemeckých domácností, v novostavbách sa tento podiel pohybuje dokonca cca okolo 75 %.
Prečo však potrebujú vôbec vykurovacie zariadenia na báze palivových článkov pre svoju činnosť zemný plyn ?
Dôvody sú dva. Palivové články potrebujú pre svoju prevádzku vodík, ktorý sa však v prírode nevyskytuje v čistej forme. Práve zemný plyn má vysoký obsah vodíka: skladá sa prevažne z metánu, ktorého molekuly majú 4 atómy vodíka a jeden atóm uhlíka. Žiadne iné fosílne palivo nemá tak priaznivý pomer vzájomného zloženie uhlíka a vodíka. Palivové články kryjú základnú spotrebu tepla a elektriny v dome. Ak však potrebujeme v dome väčší objem tepla, napr. v chladnom ročnom období, potom sa automaticky zapojí prídavné kúrenie pre vykrytie dodatočnej spotreby tepla. To je buď integrované do vykurovacieho prístroja na báze palivového článku, alebo túto funkciu preberá plynový kondenzačný spotrebič. Tak sa líši budúce vykurovacie zariadenia na báze palivových článkov od dnešného plynového ústredného kúrenia. Plynový kondenzačný prístroj, bojler a inštalačnú techniku pritom nie je nutné vymýšľať - už existujú. Významný rozdiel tkvie v tom, že palivové články neprodukujú iba teplo, ale aj elektrinu, ktorú možno potom v dome ďalej využívať, pritom sú tiež šetrné voči životnému prostrediu.


Palivové články poháňajú už aj traktor

Kým o palivových článkov sme si zvyknutí počuť hlavne v automobilovom priemysle, na februárovej výstave SIMA 2009 v Paríži, predstavila firma New Holland pod označením NH2 prototyp traktora s palivovými článkami. Je postavený na firemnej platforme T6000 a dieselový motor používaný pri bežných strojoch tejto kategórii nahrádza elektromotor s výkonom 78 kW (106 k) poháňajúci všetky štyri kolesá, ktorému dodávajú energiu trojica lítium-iónových batérií, ktoré takisto získavajú a ukladajú energiu z rekuperativního brzdenia, a palivové články.
Palivové články sú najefektívnejšie v pohotovostnom stave, kde je potrebný stály priebežný výkon, a sada batérií slúži hlavne ako posilový systém v momentoch, kedy je potrebné dodať špičkový výkon navyše. Pre ekologických poľnohospodárov sú samozrejme atraktívnym prvkom nulové emisie splodín v porovnaní s klasickými motormi, navyše energeticky plne alebo čiastočne sebestačné poľnohospodárske farmy by mohli vyrábať vodík potrebný pre palivové články pomerne ľahko, takže palivové články by mohli byť znovu naplnené na centrálnej doplňovacej stanici. New Holland preto vidia traktory ako prirodzeného " partnera " vodíkovej technológie, na farmách. Avšak sú tu aj sprievodné problémy, ktoré výrobca nezastiera - vysoká cena, a obmedzenia vyplývajúce z použitej technológie: " vodíkový " traktor má zatiaľ nízky dojazd (vodíková náplň použitá pri prototype umožňuje prácu elektromotora a tým aj jeho pracovnú využiteľnosť len na 1,5 až 2 hodiny), konštruktéri však pracujú na nových riešeniach, ktoré by umožnili zvýšiť dojazd na úroveň porovnateľnú s naftovou verziou. Predstavitelia firmy sa preto vyjadrili, že súčasný, hoci plne funkčný prototyp je v podstate " embryonálnou fázou ", takže v najbližších dvoch rokoch chcú pokračovať vo vývoji a zahájenie štandardnej výroby tohto traktora vidia ako záležitosť troch až štyroch rokov - inými slovami, New Holland nepočíta s ostrou výrobou pred rokom 2013. V súčasnej dobe absolvuje traktor praktické skúšky zamerané na jeho využiteľnosť, odolnosť, spoľahlivosť a skutočný ekologický prínos.


Zdroj: www.zemniplyn.czMožno Vás bude zaujímať
Čo je zemný plyn
Ťažba, preprava a skladovanie zemného plynu
Najlacnejší plyn
Cena distribúcie a prepravy plynu