Som odberateľ v režime Dodávateľ Poslednej Inštancie (DPI)


Je Váš dodávateľ v režime Dodávateľa Poslednej Inštancie (DPI)?

Váš dodávateľ ohlásil koniec dodávky elektriny a/alebo plynu.

[mobile-buttons]

Čo mám robiť? Netreba sa báť, legislatíva je tak nastavená, že v takejto situácii nebude odberateľ bez elektriny, alebo plynu.

Som v režime DPI, čo sa stane, ak si nebudem hľadať nového dodávateľa?

Hneď po skončení činnosti dodávateľa automaticky začne jeho odberateľom dodávať elektrinu, alebo plyn náhradný dodávateľ tzv. "Dodávateľ Poslednej Inštancie (DPI)" na dobu 3 mesiace.
Ak si počas tejto doby nenájdete nového dodávateľa elektriny, tak po uplynutí uvedených 3 mesiacov sa náhradný dodávateľ stane Vašim trvalým dodávateľom elektriny.
Ak si počas tejto doby nenájdete nového dodávateľa plynu, tak po uplynutí uvedených 3 mesiacov nebudete mať dodávateľa a bude sa tak jednať o neoprávnený odber plynu.
Naše odporúčanie pre odberateľov plynu v režime DPI: neváhajte a nájdite si nového dodávateľa plynu čo najskôr.

Pri elektrine je oprávnenou otázkou to, že "tak načo si má odberateľ hľadať nového dodávateľa elektriny, keď bude všetko automaticky vybavené?".
Odberatelia elektriny majú na výber z dvoch možností. (1)Nič nerobiť a po troch mesiacoch v režime DPI sa z režimu DPI automaticky dostanú do režimu štandardnej dodávky elektiny u toho dodávateľa, ktorý im dodáva elektrinu v režime DPI, alebo (2)Nájsť si nového dodávateľa elektriny a nečakať tak na koniec režimu DPI.
Viac informácií pre odberateľov elektriny - § 36 ods. 16 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. (pravidlá trhu s elektrinou) ("Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia; ak odberateľ elektriny počas trvania dodávky poslednej inštancie nepostupoval podľa odsekov 14, 15 a 18, no po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávateľovi elektriny, ktorý mu zabezpečoval dodávku elektriny poslednej inštancie, ním predpísané platby podľa odchodných podmienok pre dodávku elektriny, považuje sa jeho odber elektriny za odber elektriny na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny na dobu neurčitú v sadzbe, produkte alebo cene určenej dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a spôsobu využitia elektriny. Ak odberateľ elektriny v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie zostane v bilančnej skupine dodávateľa poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi elektriny v domácnosti vráti rozdiel medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po skončení dodávky poslednej inštancie.")

Informácie na stránkach Dodávateľov Poslednej Inštancie

ZSE
SSE
VSE

Akú zmluvu mám podpísať s novým dodávateľom? Zmluvu s viazanosťou, alebo bez viazanosti?

Odporúčame v súčasnosti podpisovať s novými dodávateľmi iba zmluvy bez viazanosti a potom sa môžete rozhodnúť, čo ďalej - či zostanete u dodávateľa, s ktorým máte podpísanú zmluvu bez viazanosti, alebo či podpíšete novú zmluvu s iným dodávateľom...

Nový dodávateľ mi hovoril, že aj keď mám zmluvu s viazanosťou, tak že aj tak môžem zmeniť dodávateľa...

Iba ak ste domácnosť a máte zmluvu s viazanosťou, tak z dôvodu zmeny cenníka, alebo z dôvodu zmeny obchodných podmienok môžete zmeniť dodávateľa (§ 17 ods. 4 zákon o energetike). Súčasne však treba myslieť aj na to, že ak máte zmluvu s viazanosťou, tak máte veľmi málo času na rozhodnutie sa o tom, či z dôvodu zmeny cenníka odídete od svojho dodávateľa a prejdete k inému dodávateľovi. Je to stres, treba sledovať nové cenníky, nové obchodné podmienky a najmä dátumy, kedy ich dodávatelia zverejňujú na svojich web stránkach. Preto odporúčame podpísať iba zmluvu bez viazanosti, kedy bude v strese dodávateľ a nie Vy.

Nový dodávateľ mi ponúka na podpis iba zmluvu s viazanosťou. Mám právo od neho žiadať podpis zmluvy bez viazanosti?

Áno, máte právo podpísať zmluvu bez viazanosti, a ak nový dodávateľ odmieta pripraviť na podpis zmluvu bez viazanosti, tak s ním nič nepodpisujte (pretože si Vás neváži), nájdite si iného dodávateľa a situáciu nahláste na ÚRSO.

Nový dodávateľ mi oznámil, že so mnou nepodpíše zmluvu, lebo tak rozhodli ich manažéri. Čo mám robiť?

Podľa platnej legislatívy má nový dodávateľ povinnosť podpísať s domácnosťou zmluvu (o združenej dodávke elektriny/plynu). Odporúčame nájsť si iného dodávateľa, podpísať s ním zmluvu bez viazanosti. Každý má také práva, aké si vybojuje - ak ste domácnosť a nový dodávateľ s Vami odmietol podpísať zmluvu, tak odporúčame podať sťažnosť na ÚRSO.

Pomôže mi niekto s nájdením nového dodávateľa?

Internetové porovnávače cien elektriny a plynu môžu byť dobrou indíciou pri výbere nového dodávateľa. Máte možnosť porovnať si ceny na na stránke, kde čítate tento text (VyhodnaEnergia.SK), prípadne máte možnosť dlhodobo využívať výhody služby Spoločný výber.Možno Vás bude zaujímať
Dodávateľ poslednej inštancie (elektrická energia)
Dodávateľ poslednej inštancie (zemný plyn)