Emisie skleníkových plynov (GHG)


Emisie skleníkových plynov sú rozdelené do troch kategórií: Scope 1, Scope 2, Scope 3. Protokol o skleníkových plynoch vytvoril tieto rozsahy ako súčasť štandardu Corporate Accounting and Reporting Standard s cieľom poskytnúť globálny rámec pre meranie a riadenie emisií skleníkových plynov pre všetky typy organizácií a odvetví. Tento rámec pomáha predchádzať „dvojitému započítaniu“ emisií vo výkazoch spoločností.
(GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard poskytuje požiadavky a usmernenia pre spoločnosti a iné organizácie, ktoré pripravujú inventúru emisií skleníkových plynov na podnikovej úrovni. Norma pokrýva účtovanie a vykazovanie siedmich skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol – oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O), fluórované uhľovodíky (HFC), perfluórované uhľovodíky (PCF), fluorid sírový (SF6) a fluorid dusitý (NF3). V roku 2015 bola aktualizovaná pomocou usmernenia Scope 2, ktorá umožňuje spoločnostiam dôveryhodne merať a vykazovať emisie z nakupovanej alebo získanej elektriny, pary, tepla a chladu.)

Emisie sú plyny a iné častice, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry v dôsledku ľudskej činnosti, ako je napríklad spaľovanie palív. Vo všeobecnosti tieto emisie s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z automobilov, výroby energie a priemyselných procesov. Keď sa skleníkové plyny uvoľňujú do atmosféry, sú schopné absorbovať infračervené žiarenie. V dôsledku toho tento proces zachytí a zadrží teplo v zemskej atmosfére, čo spôsobí to, čo je známe ako globálne otepľovanie.

Medzi najvplyvnejšie skleníkové plyny emitované ľuďmi patria oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (NO2) a fluórované plyny . Emisia skleníkových plynov je, keď sa jeden alebo viac týchto skleníkových plynov uvoľní do atmosféry. Uhlíková stopa (tiež nazývaná uhlíkové emisie) sa meria v tonách emisií skleníkových plynov, ktoré sa premieňajú na ekvivalent oxidu uhličitého (CO2e), čo je štandardná jednotka na meranie uhlíkovej stopy. CO2e predstavuje uhlíkovú stopu ako jediné číslo s rovnakým potenciálom globálneho otepľovania ako súčet troch hlavných meraných skleníkových plynov.

Scope 1

Scope 1 zahŕňa všetky priame emisie , ktoré sú generované zo zdrojov, ktoré sú priamo vlastnené alebo kontrolované organizáciou. Patrí medzi ne používanie zemného plynu na miestnych alebo medzinárodných miestach, používanie kvapalných palív na prevádzku vozového parku vo vlastníctve vozidiel alebo plyny unikajúce z klimatizačných a chladiacich jednotiek.

Napríklad spoločnosť na rozvoz jedla by merala spotrebu nafty z vlastných dodávok. Jeho spotreba plynu z vlastných/kontrolovaných miest (budov) a jeho chladenie z vlastných dodávok, aby potraviny zostali čerstvé.

Scope 2

Scope 2 zahŕňa všetky nepriame emisie z výroby elektriny nakupovanej a používanej organizáciou na miestnych alebo medzinárodných miestach. Tieto emisie možno merať podľa miesta alebo podľa trhu.

Emisie založené na lokalite využívajú priemerný palivový mix elektrickej siete na základe polohy spotrebiteľa elektriny. „Sieť“ je systém, ktorý vyrába elektrickú energiu a potom ju distribuuje spotrebiteľom. Palivová zmes je typ paliva používaného na výrobu elektriny (takže percento uhlia, plynu, ropy, jadra, biomasy a obnoviteľných zdrojov). Používa sa priemerný palivový mix použitý na výrobu elektriny počas vykazovaného roka.

Trhové emisie sú špecifickejšie pre skutočnú ponuku používanú organizáciou a zohľadňujú tarifu, ktorú nakupuje. Preto sa pri výpočte emisií zohľadňuje percento uhlia, plynu, ropy, jadra, biomasy a obnoviteľných zdrojov v nakúpenom mixe.

Napríklad právnická firma žiada od správcu administratívnej budovy vyúčtovanie elektriny. Z vyúčtovania vyzbierajú kilowatthodiny (kWh) elektriny spotrebovanej za určité obdobie. Vyhľadávajú aj na webovej stránke dodávateľa, aby našli zmes palivovej siete dodávateľa. To im umožňuje vypočítať ich trhové emisie v rozsahu 2.

Scope 3

Scope 3 zahŕňa všetky nepriame emisie, ktoré sa vyskytujú v hodnotovom reťazci organizácie – teda činnosti, ktoré nevlastní ani nekontroluje. Ide zvyčajne o najväčší podiel uhlíkovej stopy organizácie. Existujú aj ďalšie kategórie, ktoré môžete merať, ako napríklad emisie z práce doma.
 
Zdroj informácie    www.compareyourfootprint.comMožno Vás bude zaujímať
Čo je PPA kontrakt (Power Purchase Agreement)
Čo je zelená elektrina, čierna elektrina