Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu


V roku 1995 bol zriadený štátny účelový fond s názvom Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, ktorý bol neskôr transformovaný na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, v súčasnej podobe uvádzaný pod názvom Národný jadrový fond (NJF).

Odvod sa použije na úhradu
a)  nákladov súvisiacich s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1 Jaslovské Bohunice z prevádzky vrátane nákladov na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania,
b)  časti nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice z prevádzky, ktorú tvorí rozdiel celkových nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a odvedených finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrovej elektrárne po roku 1995 vrátane nákladov na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania a finančných prostriedkov poskytnutých z Medzinárodného podporného fondu na odstavenie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice,
c)  nákladov na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom z jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice.

Pôvodný úmysel bol taký, že samotné jadrové elektrárne si z výnosov naakumulujú dostatočné prostriedky na ich likvidáciu. Nestalo sa tak a preto bola úhrada výpadku týchto zdrojov prenesená na všetkých spotrebiteľov elektrickej energie vo forme odvodu do Národného jadrového fondu (vo vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny je tento odvod, jeho sadzba a suma samostatne vyčíslená). Niektorí veľkí priemyselní odberatelia elektriny majú zľavu zo sadzby odvodu do NJF.

Viac informácií sa nachádza na stránke Národného jadrového fondu a na stránke Ministerstva hospodárstva SR.
 


Možno Vás bude zaujímať
Spoločný výber dodávateľa elektriny
Zmena dodávateľa elektriny
Prepočet z m3 na kWh a naspäť