Stránka používa cookies.

produkt PROGRES - innogy Slovensko


Pri dodávke plynu pod obchodnou značkou Modrý plyn - produkt PROGRES, ponúka innogy Slovensko viazanosť podľa výberu (6, 12, 18, 24 mesiacov) na združenú dodávku zemného plynu do domácnosti. Odberateľ má zľavu podľa toho, ako dlho je odberateľom plynu od innogy. Za I. polrok je zľava 2%, za II. polrok je zľava 5%, za III. polrok je zľava 7%, za IV. polrok je zľava 10% z Cenníka A. innogy garantuje, že počas celej doby zmluvnej viazanosti bude cena plynu nižšia, než cena plynu od SPP. (V cenovom porovnaní na našom webe je táto zľava už zapracovaná do cien plynu od dodávateľov, ktoré porovnávame na našej  stránke.)

innogy poskytuje zľavu iba z ceny komodity plynu (cena za službu obchodníka - jej variabilná zložka). Z ceny za distribúciu a prepravu plynu sa zľava neuplatňuje! Pri voľbe produktu Progres sa Zmluva uzatvára na dobu určitú, ktorá končí po uplynutí 6 mesiacov od pridelenia zľavy vo výške 10%. Pri produkte Progres sa zákazníkovi postupne uplatňuje narastajúca výška zľavy z variabilnej časti ceny za dodávku plynu uvedenej v Cenníku A. Pri začiatku poskytovania produktu predstavuje výška zľavy 2%. Ku každému ďalšiemu zvýšeniu zľavy (postupne na úroveň 5, 7 a 10%) dochádza následne vždy ku prvému dňu nasledujúceho kalendárneho polroka ( teda vždy k 1. januáru a 1.júlu). Po uplynutí uvedenej doby poskytovania produktu sa cena za dodávku plynu po zvyšný priebeh zmluvného vzťahu uplatňuje podľa Cenníka B.

Aktuálne cenníky innogy Slovensko s. r. o.Možno Vás bude zaujímať
Produkt innogy - Klasik
Produkt innogy - Bonus 12
Produkt innogy - Bonus 24
Produkt innogy - Bonus 36
Modrý plyn