Stránka používa cookies.

DOTÁCIA DOMÁCNOSTIAM - slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltika


Z Operačného programu Kvalita životného prostredia je financovaná podpora štátu domácnostiam (formou poukážky) na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Štátna dotácia - podporované bývanie domácností
- Rodinný dom
- Bytový dom

Kedy môže domácnosť žiadať o poukážku na podporu

- 3. kolo:  v 2. štvrťroku 2016
- 2. kolo:  od 01.02.2016 (poukážky boli rozobrané v ten istý deň)
- 1. kolo:  od 01.12.2015 (poukážky boli rozobrané do 04.12.2015)
Každé kolo má osobitné podmienky.
O vydanie poukážky je možné požiadať elektronicky.
Poukážku si domácnosť uplatní u oprávneného zhotoviteľa. Zhotoviteľom je firma, ktorá zabezpečí inštaláciu podporovaného zariadenia.
Dokumentáciu k inštalácii predkladá oprávnený zhotoviteľ , ktorý má uzavretú zmluvu o inštalácii zariadenia.

Platnosť poukážky. Dĺžka inštalácie.

Domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky (dátum je uvedený na poukážke). Inštalácia musí byť ukončená do 6 mesiacov od dátumu vydania poukážky (poukážky vydané v prvom kole od 01.12.2015), do 4 mesiacov od dátumu vydania poukážky (poukážky vydané v druhom kole od 01.02.2016).

Povinnosti domácnosti

Domácnosť sa o.i. zaväzuje udržiavať inštalované zariadenie v prevádzkyschopnom stave a využívať ho na stanovený účel minimálne po dobu dvoch rokov od dátumu ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky. Domácnosť musí uchovávať dokumentáciu a umožniť kontrolu inštalácie.

Podporované zariadenia

Výroba elektrickej energie s výkonom do 10 kW
- Veterné turbíny
- Fotovoltické panely
Výroba tepla pre rodinný dom, alebo bytový dom
- Tepelné čerpadlá
- Slnečné kolektory
- Kotly na biomasu
Podporované sú zariadenia zo zoznamu. Výška podpory závisí od druhu navrhovaného zariadenia a od jeho inštalovaného výkonu.

Kde podať žiadosť o poukážku (žiadosť o štátnu podporu)

Na stránke, ktorá je špeciálne zriadená na tento účel
Regionálne kontaktné miesta
Podmienky štátnej dotácie

Výška dotácie

Maximálne 50% oprávnených výdavkov. Je stanovená sadzba za inštalovaný 1 kW výkonu a maximálna suma podpory nákladov na inštaláciu – závisí od druhu inštalovaného zariadenia.
Viacej informácií v tabuľkách

Tabulka - statna dotacia pre rodinne domy.

Tabulka - statna podpora na bytovy dom.Možno Vás bude zaujímať
Vysvetlenie faktúry - elektrina
Vysvetlenie faktúry - zemný plyn
Archívy cenníkov dodávateľov elektriny a plynu